EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ķīmisko vielu un to maisījumu klasificēšana, iepakošana un marķēšana

Ķīmisko vielu un to maisījumu klasificēšana, iepakošana un marķēšana

 

KOPSAVILKUMS

Regula (EK) Nr. 1272/2008 — vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana (CLP tiesību akts)

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to nosaka vienotas ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas prasības saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas vispārēji saskaņoto sistēmu (GHS). Tā paredz pienākumu uzņēmumiem pienācīgi klasificēt, marķēt un iepakot bīstamās ķīmiskās vielas pirms to laišanas tirgū.

Galvenās jomas, uz kurām regula neattiecas: radioaktīvās vielas un maisījumi, kosmētika, zāles un atsevišķas medicīnas ierīces, pārtika, kā arī bīstamu vielu transportēšana.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Klasifikācija

Vielas un maisījumus klasificē īpašās bīstamības klasēs (bīstamības veids) un kategorijās (bīstamības līmenis):

 • fizikālķīmiskā bīstamība (piemēram, uzliesmojošs šķidrums);
 • veselības bīstamība (piemēram, akūta toksicitāte);
 • vides bīstamība (piemēram, bīstamība ozona slānim).

I pielikumā ir izklāstīti kritēriji bīstamo vielu un maisījumu klasificēšanai un marķēšanai.

Marķēšana

Vielām un maisījumiem jābūt marķētiem ar šādu informāciju:

 • piegādātāja identitāte;
 • vielas vai maisījuma nosaukums un/vai identifikācijas numurs;
 • produkta nominālais daudzums iepakojumā;
 • bīstamības piktogrammas (grafiski attēlojumi, kurā apvienoti simboli un citi vizuāli elementi);
 • bīstamības līmeņa signālvārdi (“Brīdinājums” vai “Bīstami”);
 • riska frāzes (“Uguns vai izmetes bīstamība”, “Norijot iestājas nāve” utt.);
 • padomi par drošību (“Turēt tikai oriģinālā iepakojumā”, “Aizsargāt no mitruma”, “Sargāt no bērniem” utt.).

Iepakošana

Bīstamu vielu un maisījumu iepakojumam ir:

 • jānovērš satura noplūde;
 • jābūt izgatavotam no materiāliem, kas izturīgi pret saskari ar saturu;
 • jābūt stingram un blīvam;
 • jābūt ar aizplombējamu aizdari.

Dažos gadījumos ir vajadzīga bērniem nepieejama aizdare vai sataustāmas bīstamības brīdinājuma zīmes.

Saskaņošana

Nozarē būtu jāpanāk vienprātība attiecībā uz visu vielu klasificēšanu. Tomēr attiecībā uz īpaši nopietniem apdraudējumiem, piemēram, kancerogēnu vielu, mutagēnu vielu un vielu, kurām ir toksiska ietekme uz reproduktīvo funkciju, gadījumā ES valstis var ierosināt saskaņotu klasifikāciju, kuru Eiropas Komisija nosaka par obligātu ar tiesību aktu palīdzību.

Paziņošana

Visu tirdzniecībai paredzētu un REACH reģistrētu vai bīstamu vielu klasifikācija un marķējums ir jāpaziņo Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (ECHA) iekļaušanai klasifikācijas un marķējuma sarakstā, kuru aģentūra regulāri atjaunina.

Pielikumi

Regulai ir astoņi pielikumi:

 • I pielikums — prasības bīstamo vielu un maisījumu klasificēšanai un marķēšanai;
 • II pielikums — īpaši noteikumi par noteiktu vielu un maisījumu marķēšanu un iepakošanu;
 • III pielikums — brīdinājuma uzrakstu saraksts, papildu informācija par apdraudējumiem un marķējuma zīmju papildu elementi;
 • IV pielikums — drošības prasību apzīmējumu saraksts;
 • V pielikums — bīstamības piktogrammas;
 • VI pielikums — noteiktu bīstamu vielu harmonizētā klasifikācija un marķējums;
 • VII pielikums — Direktīvas 67/548/EEK klasifikācijas pārveidošanas tabula atbilstīgi šajā regulā noteiktajai klasifikācijai;
 • VIII pielikums — saskaņota informācija saistībā ar reaģēšanu ārkārtas situācijās veselības jomā un profilakses pasākumiem.

Regulas pārskatīšana

Regula kopš tās pieņemšanas 2008. gadā ir tikusi vairākkārt grozīta — pēdējoreiz ar Regulu (ES) 2018/1480. Bīstamo vielu harmonizēto klasifikāciju un marķējumu atjaunina, veicot “pielāgošanu tehnikas attīstībai (ATP)”, ko pēc ECHA Riska novērtēšanas komitejas atzinuma saņemšanas katru gadu pieņem Eiropas Komisija. Izmantojot ATP, tiesību akta tekstā var veikt arī citus grozījumus, piemēram, kā tas darīts, regulai pievienojot VIII pielikumu. Regulas jaunākā konsolidētā versija ietver 12 pielāgojumus tehnikas attīstībai (taču tā vēl neietver Regulu (ES) 2018/1480).

Lielākā daļa izdarīto grozījumu attiecas uz regulas pielikumiem.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2009. gada 20. janvāra. Vielām tā ir obligāti piemērojama no 2010. gada 1. decembra, savukārt maisījumiem — no 2015. gada 1. jūnija.

KONTEKSTS

Regula papildina REACH sistēmu ķimikāliju reģistrēšanai, vērtēšanai, licencēšanai un ierobežošanai. Ar to aizstāj un atceļ Direktīvu 67/548/EEK par ķīmiskām vielām un Direktīvu 1999/45/EK par bīstamiem preparātiem.

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1.–1355. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1272/2008 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Regula (ES) 2018/1480 (2018. gada 4. oktobris), ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un labo Komisijas Regulu (ES) 2017/776 (OV L 251, 5.10.2018., 1.–12. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/27/ES (2014. gada 26. februāris), ar ko groza Padomes Direktīvas 92/58/EEK, 92/85/EEK, 94/33/EK, 98/24/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/37/EK, lai tās pielāgotu Regulai (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (OV L 65, 5.3.2014., 1.–7. lpp.)

Komisijas Regula (ES) Nr. 440/2010 (2010. gada 21. maijs) par atlīdzību Eiropas Ķimikāliju aģentūrai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (OV L 126, 22.5.2010., 1.–5. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 03.04.2019

Top