EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Dabasgāzes pārvades tīkli

Dabasgāzes pārvades tīkli

 

KOPSAVILKUMS

Regula (EK) Nr. 715/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to izveido noteikumus par piekļuvi:

 • dabasgāzes pārvades* tīkliem;
 • gāzes uzglabāšanas objektiem;
 • sašķidrinātās dabasgāzes iekārtām.

Šo noteikumu mērķis ir novērst šķēršļus konkurencei ES dabasgāzes tirgū un nodrošināt tirgus sekmīgu darbību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar regulu nosaka:

 • veidu, kādā nosaka tarifus (tikai piekļuvei tīkliem);
 • pakalpojumus, kas jāpiedāvā;
 • jaudas sadali gāzes pārvades sistēmas operatoriem (PSO)*;
 • pārredzamības prasības (piemēram, noteikumus par to, kā publicē informāciju par tarifu noteikšanas metodēm un tarifu struktūru); un
 • tirgū piemērojamos balansēšanas* noteikumus un nebalansa maksas.

Pārvades sistēmu operatoru sertifikācija

Valstu regulatīvajām iestādēm (VRI) ir jāinformē Eiropas Komisija par lēmumiem attiecībā uz PSO sertifikāciju. Komisijai divu mēnešu laikā ir jāsniedz atzinums valsts regulatīvajai iestādei. Pēc tam VRI pieņem gala lēmumu par PSO sertifikāciju. Šo lēmumu un Komisijas atzinumu publicē.

Gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla (ENTSO-G) izveide

Līdz 2011. gada 3. martam gāzes PSO bija jāiesniedz Komisijai un Energoregulatoru sadarbības aģentūrai (ACER) ENTSO-G statūtu projekts, locekļu saraksts un reglamenta projekts.

ENTSO-G uzdevumi attiecībā uz tīkla kodeksiem

Komisijai ir jāapspriežas ar ACER un ENTSO-G, lai noteiktu ikgadēju prioritāšu sarakstu noteikumu kopumu izstrādei (šie noteikumi ir pazīstami kā tīkla kodeksi). Šos kodeksus izstrādā, izmantojot nesaistošas pamatnostādnes, kuras ACER iesniedz Komisijai. Kodeksi jo īpaši ir saistīti ar šādiem noteikumiem:

ENTSO-G uzdevumi

ENTSO-G atbild par šādu dokumentu pieņemšanu:

 • kopēji tīkla ekspluatācijas instrumenti;
 • 10 gadu tīkla attīstības plāns;
 • ieteikumi saistībā ar tehniskās sadarbības koordināciju starp ES PSO;
 • gada darba programma;
 • gada pārskats;
 • ikgadējās ziemas un vasaras piegādes pietiekamības prognozes.

Izmaksas un tarifi

Regulatīvās iestādes nosaka tarifus vai tarifu aprēķināšanas metodiku. ES valstis var pieņemt lēmumus par tarifiem, piemēram, nosakot izsoļu kārtību.

Trešo personu piekļuves pakalpojumi

 • PSO ir pienākums nodrošināt nediskriminējošu pakalpojumu piedāvājumu visiem tīkla lietotājiem.

  Detalizēti piešķiršanas noteikumi ir noteikti Jaudas piešķiršanas mehānismu tīkla kodeksā.

 • Arī sašķidrinātās dabasgāzes (SDG) un uzglabāšanas sistēmu operatoriem ir pienākums nodrošināt nediskriminējošu pakalpojumu piedāvājumu, un šādiem pakalpojumiem jābūt saderīgiem ar starpsavienotu gāzes transportēšanas sistēmu izmantošanu. ES valstis var nolemt, vai piekļuvi uzglabāšanai reglamentē vai par to puses vienojas.

Pārslodzes vadība

 • Visiem tirgus dalībniekiem ir jābūt piekļuvei maksimālajai tīkla jaudai, uzglabāšanas objektiem un SDG iekārtām.
 • PSO ir jāīsteno pārredzama pārslodzes vadība un jāpublicē pārslodzes vadības* procedūras, kas nodrošina nediskriminējošu gāzes pārrobežu tirdzniecību.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2011. gada 3. marta. Ar to no 2011. gada 3. marta atcēla Regulu (EK) Nr. 1775/2005.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Pārvade: dabasgāzes transportēšana no ieguves rajoniem līdz patērētājiem pa pazemes cauruļvadu tīklu.
Pārvades sistēmas operators (PSO): struktūra, kas valsts vai reģionālā mērogā pārvada enerģiju, piemēram, dabasgāzi, izmantojot fiksētu infrastruktūru.
Balansēšana: gāzes ievadīšana sistēmā vai gāzes izvadīšana no sistēmas, uzņēmumam nodrošinot līdzsvaru sistēmā. Balansēšanu var veikt reizi dienā, mēnesī vai sezonā, un par pārmērīgu nebalansu parasti aprēķina sankcijas.
Pārslodzes vadība: pārslodze rodas, kad pārvades sistēmas jauda nav pietiekama, lai pārvadītu enerģiju atbilstoši tirgus vajadzībām. Pārslodzes vadība nodrošina pieejamās enerģijas izmantošanu, nepārkāpjot sistēmas ierobežojumus.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 715/2009 (2009. gada 13. jūlijs) par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem un par Regulas (EK) Nr. 1775/2005 atcelšanu (OV L 211, 14.8.2009., 36.–54. lpp.)

Īstenošanas regulas (EK) Nr. 715/2009 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Regula (ES) 2017/459 (2017. gada 16. marts), ar ko izveido gāzes pārvades sistēmu jaudas piešķiršanas mehānismu tīkla kodeksu un atceļ Regulu (ES) Nr. 984/2013 (OV L 72, 17.3.2017., 1.–28. lpp.)

Komisijas Regula (ES) 2017/460 (2017. gada 16. marts), ar ko izveido tīkla kodeksu par harmonizētām gāzes pārvades tarifu struktūrām (OV L 72, 17.3.2017., 29.–56. lpp.)

Komisijas Regula (ES) 2015/703 (2015. gada 30. aprīlis), ar ko izveido tīkla kodeksu par sadarbspējas un datu apmaiņas noteikumiem (OV L 113, 1.5.2015., 13.–26. lpp.)

Komisijas Regula (ES) Nr. 312/2014 (2014. gada 26. marts), ar ko izveido tīkla kodeksu gāzes balansēšanai pārvades tīklos (OV L 91, 27.3.2014., 15.–35. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 05.07.2018

Top