EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES Energoregulatoru sadarbības aģentūra

This summary has been archived and will not be updated. See 'Valstu energoregulatoru sadarbības aģentūra' for an updated information about the subject.

ES Energoregulatoru sadarbības aģentūra

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 713/2009 — Energoregulatoru sadarbības aģentūras izveide.

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Ar to izveido Energoregulatoru* sadarbības aģentūru (ACER) (turpmāk tekstā — aģentūra), nosaka tās mērķus un uzdevumus, kurus apkopo gada darbības programmās.
 • Aģentūra ES līmenī papildina un koordinē valstu energoregulatoru darbu.
 • Tai ir galvenā loma ES mēroga elektrības un gāzes tīklu izveidē un tirgus noteikumu izstrādē ES vispārējās enerģētikas politikas mērķu ietvaros.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Aģentūra:

 • sniedz nesaistošus atzinumus un ieteikumus pārvades sistēmas operatoriem*, regulatīvajām iestādēm, Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Komisijai;
 • konkrētos gadījumos un noteiktos apstākļos pieņem atsevišķus saistošus lēmumus par pārrobežu infrastruktūras jautājumiem;
 • iesniedz Komisijai pamatnostādņu projektu, ko tā var izmantot par pamatu tīklu kodeksu (noteikumu) izstrādei;
 • izveido sistēmu, kurā valstu regulatīvās iestādes var sadarboties;
 • koordinē reģionālās un pārrobežu infrastruktūras iniciatīvas tādās jomās kā jaudu piešķiršana un maksas uzlikšana lietotājiem;
 • uzrauga pārvades sistēmu operatoru* Eiropas tīklu darbu;
 • uzrauga ES elektroenerģijas un dabasgāzes tirgus, jo īpaši mazumtirdzniecības cenas un piekļuvi tīkliem, tostarp no atjaunojamiem avotiem iegūtas elektroenerģijas pieejamību;
 • to vada direktors, kura sākotnējais pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Direktors sagatavo gada darbības programmu nākamajam gadam un var izveidot darba grupas, kas sniedz konsultācijas attiecībā uz aģentūras regulatīvajām darbībām;
 • var izveidot ekspertu grupas, kas sniedz ad hoc konsultācijas attiecībā uz regulatīvās politikas izstrādi;
 • sastāv no Administratīvās valdes, Regulatoru valdes un Apelācijas valdes;
 • tās budžetu veido ES subsīdija, maksas, valstu brīvprātīgas iemaksas un novēlējumi, dāvinājumi vai dotācijas;
 • noteiktos apstākļos var atļaut ārpussavienības valstu līdzdalību tās darbā.

2011. gadā ar Regulu (ES) Nr. 1227/2011 (pazīstama ar nosaukumu REMIT — Regula par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību) aģentūrai tika uzticēti papildu uzdevumi. Regulas mērķis ir palielināt ES enerģijas tirgu pārredzamību un stabilitāti un novērst iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu darījumos un tirgus manipulācijas.

2013. gadā ar Regulu (ES) Nr. 347/2013, ar ko nosaka Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnes, Aģentūrai piešķīra jaunu pienākumu izraudzīties un uzraudzīt kopīgu interešu projektus.

Aģentūra ad hoc kārtībā var izveidot ekspertu grupas, kas tai sniedz atbalstu politikas izstrādē. Patlaban ir izveidotas trīs ekspertu grupas, kuru darbs ir vērsts uz:

 • REMIT regulas īstenošanu;
 • enerģijas vairumtirgus uzraudzību;
 • informācijas tehnoloģijām (IT), kas nepieciešamas REMIT īstenošanai.

KONTEKSTS

Energoregulatoru sadarbības aģentūru (ACER), kas ir ES aģentūra, izveidoja ar trešo enerģētikas tiesību aktu kopumu, lai panāktu lielāku progresu elektroenerģijas un dabasgāzes iekšējā enerģijas tirgus izveides pabeigšanā.

Aģentūra savu darbu oficiāli uzsāka 2011. gada martā, un tās galvenā mītne atrodas Ļubļanā, Slovēnijā.

GALVENIE TERMINI

* Energoregulatori: ES valstu norīkotas struktūras, kuru uzdevums ir nodrošināt šo valstu enerģijas tirgu pienācīgu darbību, t. i., nodrošināt, ka enerģijas piegādātāji pilda savus pienākumus un ka patērētājiem tiek sniegti uzticami pakalpojumi par godīgu cenu.

* Pārvades sistēmu operators (PSO): uzņēmums, kas valsts vai reģionālā mērogā pārvada enerģiju, piemēram, dabasgāzi vai elektroenerģiju, izmantojot fiksētu infrastruktūru.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 713/2009 (2009. gada 13. jūlijs), ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru (OV L 211, 14.8.2009., 1.–14. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 713/2009 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1227/2011 (2011. gada 25. oktobris) par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (OV L 326, 8.12.2011., 1.–16. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 347/2013 (2013. gada 17. aprīlis), ar ko nosaka Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnes un atceļ Lēmumu Nr. 1364/2006/EK, groza Regulu (EK) Nr. 713/2009, Regulu (EK) Nr. 714/2009 un Regulu (EK) Nr. 715/2009 (OV L 115, 25.4.2013., 39.–75. lpp.) Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 28.10.2015

Top