EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Atjaunojamo energoresursu avotu izmantošanas veicināšana

Atjaunojamo energoresursu avotu izmantošanas veicināšana

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2009/28/EK — atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšana

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

  • Ar šo direktīvu, ar ko groza un atceļ agrākās Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK, izveido kopējus noteikumus atjaunojamās enerģijas izmantošanai ES, lai tādējādi ierobežotu siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas un veicinātu tīrāka transporta izmantošanu.
  • Tā nosaka saistošus mērķus visām ES valstīm ar kopējo mērķi panākt, lai līdz 2020. gadam atjaunojamās enerģijas avoti sastādītu 20 % no ES izmantotās enerģijas un 10 % no tieši transporta nozarē izmantotās enerģijas (abus šos rādītājus mēra kā enerģijas bruto galapatēriņu, t. i., no visiem enerģijas avotiem, tostarp atjaunojamajiem avotiem, iegūtās un patērētās enerģijas apjomu).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • Katrai ES valstij ir jāizveido valsts rīcības plāns 2020. gadam, nosakot, kā sasniegt valsts mērķi attiecībā uz atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvaru enerģijas bruto galapatēriņā, kā arī 10 % mērķi attiecībā uz atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvaru transporta jomā.
  • Lai palīdzētu rentablā veidā sasniegt šos mērķus, ES valstis var veikt apmaiņu ar enerģiju no atjaunojamiem avotiem*. Lai ieskaitītu valsts rīcības plānos, ES valstis var saņemt atjaunojamo enerģiju arī no valstīm ārpus ES, ar nosacījumu, ka enerģija tiek patērēta ES un ka tā ir ražota modernās/efektīvās iekārtās.
  • Katrai ES valstij jāspēj apliecināt tās no atjaunojamiem avotiem iegūtas elektroenerģijas, apsildei un dzesēšanai izmantotās enerģijas izcelsmi.
  • ES valstīm jāizveido nepieciešamā infrastruktūra atjaunojamās enerģijas avotu izmantošanai transporta nozarē.

Ar Direktīvu (ES) 2015/1513 groza Direktīvu 2009/28/EK un 98/70/EK, kas ir ES tiesību akts par benzīna un dīzeļdegvielas kvalitāti. Cita starpā tās mērķis ir uzsākt pāreju no tradicionālās* (pirmās paaudzes) biodegvielas uz moderno* (otrās paaudzes) biodegvielu, kas rada ievērojamu SEG ietaupījumu. Ar to tiek noteikta 7 % robežvērtība tradicionālajai biodegvielai, lai ņemtu vērā atjaunojamās enerģijas direktīvā iekļautos mērķus par enerģijas galapatēriņu transporta jomā 2020. gadā.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2009. gada 25. jūnija. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2010. gada 5. decembrim.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Enerģija no atjaunojamiem energoresursiem: enerģija no nefosiliem energoresursiem, piemēram, vēja, saules, ģeotermālā enerģija, hidroenerģija, biomasas enerģija un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu gāzes (piemēram, metāns).

Tradicionālā biodegviela: tiek iegūta no pārtikas kultūraugiem, piemēram, cukura, cietes un augu eļļas, Tā tiek ražota no zemes resursiem, izmantojot tādas izejvielas, kuras var izmantot arī pārtikai un dzīvnieku barībai.

Modernā biodegviela: tiek iegūta no avotiem, kas tiešā veidā nekonkurē ar pārtikai un dzīvnieku barībai izmantojamiem kultūraugiem, piemēram, atkritumi un lauksaimniecības pārpalikumi.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/28/EK (2009. gada 23. aprīlis) par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK (OV L 140, 5.6.2009., 16.–62. lpp.)

Direktīvas 2009/28/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/70/EK (1998. gada 13. oktobris), kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/12/EEK (OV L 350, 28.12.1998., 58.–68. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 21.02.2017

Top