EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Energoefektivitāte - mērķis 2020. gadam

Energoefektivitāte - mērķis 2020. gadam

Eiropas Savienības valstu vadītāji 2007. gada martā vienojās līdz 2020. gadam par 20 % samazināt ES prognozēto enerģijas patēriņu. Šāds samazinājums ir līdzvērtīgs 400 spēkstaciju slēgšanai. 2014. gada oktobrī tika panākta vienošanās līdz 2030. gadam sasniegt augstāku energotaupības* mērķi, proti, vismaz 27 % samazinājumu.

AKTS

Komisijas paziņojums. Energoefektivitāte: kā sasniegt plānotos 20 % (COM(2008) 772 galīgā redakcija, 2008. gada 13. novembris).

KOPSAVILKUMS

Eiropas Savienības valstu vadītāji 2007. gada martā vienojās līdz 2020. gadam par 20 % samazināt ES prognozēto enerģijas patēriņu. Šāds samazinājums ir līdzvērtīgs 400 spēkstaciju slēgšanai. 2014. gada oktobrī tika panākta vienošanās līdz 2030. gadam sasniegt augstāku energotaupības* mērķi, proti, vismaz 27 % samazinājumu.

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Tajā ir analizēts ES sasniegtais progress virzībā uz uzlabotu energoefektivitāti* un identificēti galvenie virzītājspēki un šķēršļi. Tajā ir arī aprakstīts Komisijas plānotais energoefektivitātes tiesību aktu kopums.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Tiesību aktu kopumā ir ietverti šādi pasākumi:

  • Esošie tiesību akti par ēku energoefektivitāti tiks paplašināti, lai tos varētu piemērot lielākam skaitam ēku. Komisija uzskata, ka ir iespējams panākt par 30 % mazāku enerģijas patēriņu šajā nozarē.
  • Marķēšanas tiesību akti, kas liek norādīt informāciju par produktu enerģijas patēriņu, tiks piemēroti ne tikai sadzīves tehnikai, bet arī komerciāliem enerģiju patērējošiem un ar enerģiju saistītiem ražojumiem, piemēram, logiem un motoriem, ko izmanto ēkās.
  • Priekšlikums paredz arī jaunus enerģijas patēriņa marķēšanas tiesību aktus, lai veicinātu tādu riepu izmantošanu, kas ļauj samazināt degvielas patēriņu. Šādām riepām ir mazāka rites pretestība, un tādējādi tās patērē mazāk degvielas.
  • Tiks padarīti stingrāki esošie pasākumi, kas attiecas uz kombinēto siltuma un elektroenerģijas ražošanu (koģenerāciju).

2011. gadā Komisija ierosināja energoefektivitātes plānu, lai nodrošinātu 20 % samazinājuma sasniegšanu un lai palīdzētu līdz 2050. gadam izveidot resursu ziņā efektīvu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni.

2012. gadā ES pieņēma jaunu energoefektivitātes direktīvu. Tajā tika ietverti noteikumi par efektīvāku enerģijas piegādi un izmantošanu un noteikti valsts energoefektivitātes indikatīvie mērķi.

KONTEKSTS

Enerģijas efektīvāka izmantošana sniedz daudzus ieguvumus. Tā var palīdzēt mājsaimniecībām un uzņēmumiem samazināt izdevumus par degvielu, samazināt Eiropas atkarību no ārējiem naftas un gāzes piegādātājiem, cīnīties pret klimata pārmaiņām un padarīt ES ekonomiku ilgtspējīgāku un konkurētspējīgāku.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas enerģētikas un vides jautājumiem veltītajā tīmekļa vietnē.

GALVENIE TERMINI

Energoefektivitāte: mazāka enerģijas daudzuma izmantošana, lai nodrošinātu identisku pakalpojumu. Piemēri: energoefektīvi ledusskapji, veļas mazgājamās mašīnas.

Energotaupība: pakalpojuma apjoma samazināšana vai iztikšana bez tā, lai taupītu enerģiju. Piemērs: gaismas izslēgšana.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/27/ES (2012. gada 25. oktobris) par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK ( Oficiālais Vēstnesis L 315, 14.11.2012., 1.-56. lpp.).

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. 2011. gada energoefektivitātes plāns (COM(2011) 109 galīgā redakcija, 8.3.2011.).

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā un klimata un enerģētikas politikas satvarā 2030. gadam (COM(2014) 520final, 23.7.2014.).

Pēdējo reizi atjaunots: 09.04.2015

Top