EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eiropa 2020 — Eiropas Savienības stratēģija izaugsmei un nodarbinātībai

Eiropa 2020 — Eiropas Savienības stratēģija izaugsmei un nodarbinātībai

 

KOPSAVILKUMS:

Paziņojums (COM(2010) 2020 galīgā redakcija) “Eiropa 2020 — stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei”

KĀDS IR STRATĒĢIJAS EIROPA 2020 MĒRĶIS?

Stratēģijas “Eiropa 2020” mērķis ir nodrošināt, ka Eiropas Savienības (ES) ekonomikas atveseļošana pēc ekonomikas un finanšu krīzes tiek atbalstīta ar virkni reformu, lai līdz 2020. gadam izveidotu stingru pamatu izaugsmei un darbavietu radīšanai. Stratēģijā, ar kuru risina ES ekonomikas strukturālās nepilnības un ekonomiskos un sociālos jautājumus, tiek ņemtas vērā arī tādas ilgtermiņa problēmas kā globalizācija, resursu trūkums un novecošana.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Stratēģijai “Eiropa 2020” ir jāpalīdz ES panākt izaugsmi, kura ir:
  • gudra, ja pilnveido zināšanas un inovāciju;
  • ilgtspējīga, ja īsteno videi nekaitīgāku, resursu ziņā efektīvāku un konkurētspējīgāku ekonomiku;
  • integrējoša, ja mērķis ir pastiprināt nodarbinātību un sociālo un teritoriālo kohēziju.
 • ES ir nospraudusi piecus galvenos mērķus, lai līdz 2020. gadam sasniegtu šo vērienīgo ieceri:
  • nodarbinātības līmenim iedzīvotāju grupā no 20 līdz 64 gadiem jāpieaug vismaz līdz 75 %;
  • ieguldījumiem pētniecībā un izstrādē jābūt 3 % apmērā no iekšzemes kopprodukta;
  • vismaz par 20 % jāsamazina siltumnīcefekta gāzu emisija, līdz 20 % jāpalielina atjaunojamo enerģijas avotu izmantošana galīgajā enerģijas patēriņā un par 20 % jāpalielina energoefektivitāte;
  • līdz mazāk nekā 10 % jāsamazina skolas pamešanas rādītājs un vismaz līdz 40 % jāpaaugstina to iedzīvotāju īpatsvars, kuriem ir pabeigta augstākā izglītība;
  • par 20 miljoniem cilvēku jāsamazina to eiropiešu skaits, kuri pakļauti nabadzības vai sociālās atstumtības riskam.
 • Stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus atbalsta arī ar septiņām pamatiniciatīvām Eiropas līmenī un ES valstīs: Inovācijas Savienība, Jaunatne kustībā, Digitālā programma Eiropai, Resursu ziņā efektīva Eiropa, Rūpniecības politika globalizācijas laikmetā, Jaunu prasmju un darbavietu programma un Eiropas platforma cīņai pret nabadzību.
 • Papildu mehānismi Eiropas līmenī, kas palīdz sasniegt stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus, ir vienotais tirgus, ES budžets un ES ārpolitika.

Stratēģijas īstenošana saskaņā ar Eiropas pusgada procesu

 • Stratēģiju “Eiropa 2020” īsteno atbilstīgi vispārējām ES valstu un ES ekonomikas politikas pamatnostādnēm (Padomes Ieteikums (ES) 2015/1184) un ES valstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (Padomes Lēmums (ES) 2015/1848).
 • ES valstis ir aicinātas atspoguļot “Eiropa 2020” mērķus savos valsts līmeņa mērķos. Ik gadu aprīlī tās publicē valsts reformu programmas, kurās izklāstīti veiktie pasākumi minēto valsts līmeņa mērķu īstenošanai.
 • Eiropas Komisija atbild par progresa pārraudzību. Tā publicē gada izaugsmes pārskatu, novērtē ES valstu reformu programmas un sniedz katrai valstij atsevišķi izstrādātus ieteikumus.

PAMATDOKUMENTS

Komisijas paziņojums: Eiropa 2020 Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei (COM(2010) 2020 galīgā redakcija, 3.3.2010.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Stratēģijas “Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei novērtējums (COM(2014) 130 final/2, 5.3.2014.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Padomei, Eiropas Centrālajai bankai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas Investīciju bankai. Rīcība stabilitātei, izaugsmei un nodarbinātībai (COM (2012) 299 final, 30.5.2012.)

Briseles Eiropadomes secinājumi, 2010. gada 25. un 26. marts

Padomes Ieteikums (ES) 2015/1184 (2015. gada 14. jūlijs) par vispārējām pamatnostādnēm dalībvalstu un Eiropas Savienības ekonomikas politikai (OV L 192, 18.7.2015., 27.–31. lpp.)

Padomes Lēmums (ES) 2015/1848 (2015. gada 5. oktobris) par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm 2015. gadam (OV L 268, 15.10.2015., 28.–32. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 07.02.2017

Top