EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kultūras priekšmetu izvešana

Kultūras priekšmetu izvešana

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 116/2009 par kultūras priekšmetu izvešanu

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Lai aizsargātu Eiropas kultūras priekšmetus, ar šo regulu nodrošina vienotas kontroles veikšanu ar izvešanas atļauju palīdzību, šos priekšmetus izvedot no Eiropas Savienības (ES) muitas teritorijas.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Regulā ir paredzēti kultūras priekšmetu izvešanas noteikumi, kuru nolūks ir tos aizsargāt. Ar to nodrošina vienotu šo priekšmetu izvešanas kontroli uz ES ārējām robežām. To kultūras priekšmetu kategorijas, kurām piemēro šo regulu, ir uzskaitītas I pielikumā.

Izvešanas atļauja

 • Izvešanas atļauja ir jāuzrāda, izvedot kultūras priekšmetu no ES muitas teritorijas. Eksportētājam ir jāpieprasa šāda atļauja, kuru izsniedz ES valsts kompetentā iestāde. Tā ir derīga visā ES teritorijā. ES valsts var atteikties izsniegt izvešanas atļauju, ja uz priekšmetiem attiecas tiesību akti, kas aizsargā nacionālās mākslas, vēstures vai arheoloģijas bagātības. Noteiktos gadījumos ES valsts var atļaut atsevišķu kultūras priekšmetu izvešanu bez minētās atļaujas.
 • Izvešanas atļauja kopā ar izvešanas deklarāciju jāuzrāda izvešanas formalitāšu izpildes laikā kompetentajā muitas iestādē. ES valstis var ierobežot to muitas iestāžu skaitu, kuru kompetencē ir ar kultūras priekšmetiem saistītās formalitātes.
 • Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1081/2012 ir izklāstīti noteikumi, kas reglamentē Regulā (EK) Nr. 116/2009 paredzēto eksporta atļauju sastādīšanu, izdošanu un lietošanu.
 • Tajā ir noteikti izdodamo atļauju un to lietošanas veidi, kā arī derīguma termiņš. Ir trīs veidu atļaujas:
  • standarta atļauja — to izmanto parastos apstākļos katram izvešanas priekšmetam, uz ko attiecas Regula (EK) Nr. 116/2009, un tā ir derīga vienu gadu;
  • īpašā atklātā atļauja — tā attiecas uz īpaša kultūras priekšmeta atkārtotu pagaidu izvešanu, ko veic tā īpašnieks izmantošanai un/vai izstādīšanai ārpussavienības valstī, un tā ir derīga piecus gadus;
  • vispārējā atklātā atļauja — to izsniedz muzejiem/citām iestādēm attiecībā uz to pastāvīgajiem krājumiem piederīgu priekšmetu pagaidu izvešanu, kuri regulāri ir uz laiku izvedami no ES teritorijas izstādīšanai ārpussavienības valstī. Tā ir derīga ne ilgāk kā piecus gadus.
 • Šo trīs atļauju parauga veidlapas ir iekļautas attiecīgi I, II un III pielikumā.

Piemērošana

 • Lai īstenotu šo regulu, valstu pārvaldes iestādes viena otrai sniedz savstarpēju palīdzību, kā arī sadarbojas ar Eiropas Komisiju. Turklāt, sadarbība ir jāizveido arī starp ES valstu muitas dienestiem un kompetentajām iestādēm.
 • ES valstīm ir jānosaka iedarbīgas, samērīgas un atturošas sankcijas, ko piemēro šīs regulas noteikumu pārkāpumu gadījumos.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Regula (ES) Nr. 116/2009 ir sākotnējā tiesību akta (Regulas (EEK) Nr. 3911/92) un tā turpmāko grozījumu kodificēta versija. Tā ir piemērojama kopš 2009. gada 2. marta.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Regula (EK) Nr. 116/2009 (2008. gada 18. decembris) par kultūras priekšmetu izvešanu (kodificēta versija) (OV L 39, 10.2.2009., 1.–7. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Muitas iestādes, kas pilnvarotas izdot kultūras priekšmetu eksporta licences (pilnvaroto iestāžu saraksts saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 116/2009 3. panta 2. punktu) (OV C 164, 16.7.2009., 6.–20. lpp.)

Muitas iestādes, kuru kompetencē ir kultūras priekšmetu izvešanas formalitātes (pilnvaroto iestāžu saraksts saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 116/09 5. panta 2. punktu) (OV C 134, 13.6.2009., 9.–13. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 20.02.2017

Top