EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rotaļlietu drošuma nodrošināšana Eiropas Savienībā

Rotaļlietu drošuma nodrošināšana Eiropas Savienībā

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to nosaka drošuma prasības, kam jāatbilst rotaļlietām, kuras tiek darītas pieejamas ES. Šīs prasības ir izstrādātas, lai garantētu augstu veselības aizsardzības un drošuma līmeni, lai aizsargātu sabiedrību un vidi un nodrošinātu rotaļlietu brīvu apriti ES.

Tajā ir noteikti konkrēti pienākumi dažādiem uzņēmējiem piegādes ķēdē no ražotāja līdz importētājam/mazumtirgotājam/izplatītājam.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Rotaļlietas ir ražojumi, kas izstrādāti vai paredzēti vienīgi vai ne tikai tam, lai ar tiem rotaļātos bērni, kas jaunāki par 14 gadiem.
 • Ražotāji sīki pārzina savus ražojumus, tāpēc viņu pienākums ir nodrošināt, ka rotaļlietas atbilst visām piemērojamajām drošuma prasībām.
 • Importētāju pienākums ir laist tirgū tikai tādas no trešajām valstīm ievestas rotaļlietas, kas atbilst visām piemērojamajām drošuma prasībām.
 • Izplatītājiem un mazumtirgotājiem ir pienākums pietiekami rūpīgi ievērot piemērojamās drošuma prasības.
 • Valsts iestādes veic tirgus uzraudzību.
 • Lai rotaļlietu varētu tirgot visā ES, par to jābūt sagatavotai EK atbilstība deklarācijai un tai jābūt uzliktai CE zīmei.
 • Šī direktīva cita starpā neattiecas uz šādām rotaļlietām:
  • spēļu laukumu aprīkojumu, kas paredzēts, lai to publiski izmantotu;
  • spēļu automātiem, kuri paredzēti, lai tos publiski izmantotu;
  • rotaļu transportlīdzekļiem ar iekšdedzes dzinējiem;
  • rotaļu tvaika dzinējiem;
  • lingām un katapultām.
 • Šī direktīva tiek periodiski atjaunināta, parasti, lai noteikti drošas robežvērtības rotaļlietās izmantotām ķimikālijām (piemēram, kadmijam, bārijam, niķelim, bisfenolam A un svinam), jo īpaši attiecībā uz bērniem, kuri ir jaunāki par trīs gadiem, un rotaļlietās, kuras ir domātas ievietošanai mutē. Jaunākie grozījumi attiecas uz šādām vielām:
 • Eiropas Komisija un ekspertu grupa rotaļlietu drošuma jautājumos ir publicējušas vadlīnijas, lai palīdzētu ražotājiem, importētājiem, izplatītājiem un valsts iestādēm piemērot šo direktīvu.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2009. gada 20. jūlijā un ES valstīs bija jāpiemēro no 2011. gada 20. jūlija (izņemot noteikumus par ķimikālijām, kas bija jāpiemēro no 2013. gada 20. jūlija).

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/48/EK (2009. gada 18. jūnijs) par rotaļlietu drošumu (OV L 170, 30.6.2009., 1.–37. lpp.)

Direktīvas 2009/48/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Direktīva (ES) 2018/725 (2018. gada 16. maijs), ar ko attiecībā uz hromu (VI) groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu II pielikuma III daļas 13. punktu, lai to pielāgotu tehnikas un zinātnes attīstībai (OV L 122, 17.5.2018., 29.–31. lpp.)

Komisijas Direktīva (ES) 2017/898 (2017. gada 24. maijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu II pielikuma C papildinājumu, lai pieņemtu rotaļlietās izmantotu ķīmisko vielu īpašas robežvērtības attiecībā uz bisfenolu A (OV L 138, 25.5.2017., 128.–130. lpp.)

Komisijas Direktīva (ES) 2017/774 (2017. gada 3. maijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu II pielikuma C papildinājumu, lai pieņemtu rotaļlietās izmantoto ķīmisko vielu īpašas robežvērtības attiecībā uz fenolu (OV L 115, 4.5.2017., 47.–49. lpp.)

Padomes Direktīva (ES) 2017/738 (2017. gada 27. marts), ar ko attiecībā uz svinu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu II pielikumu, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai (OV L 110, 27.4.2017., 6.–8. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1.–1355. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1.–849. lpp.). Teksts publicēts atkārtoti ar labojumiem (OV L 136, 29.5.2007., 3.–280. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 20.07.2018

Top