EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Atbrīvojums vertikāliem piegādes un izplatīšanas nolīgumiem

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 330/2010 par Līguma par Eiropas Savienības darbību piemērošanu vertikālu nolīgumu un saskaņotu darbību kategorijām

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 101. pants

KĀDS IR ŠĪS REGULAS UN LESD 101. PANTA MĒRĶIS?

Ar LESD 101. panta 1. punktu aizliedz nolīgumus, kas varētu ietekmēt tirdzniecību starp ES dalībvalstīm un kas nepieļauj, ierobežo vai izkropļo konkurenci. Tomēr no šī LESD 101. panta 3. punktā norādītā aizlieguma ir atbrīvoti līgumi, kas ietver pietiekamas priekšrocības, ar kurām var atsvērt pret konkurenci vērstu ietekmi.

Šajā Regulā ir norādīts grupālais atbrīvojums no LESD 101. panta 1. punkta, kas jāattiecina uz vertikālajiem nolīgumiem *, kas atbilst noteiktām prasībām. Šie nolīgumi var, piemēram, palīdzēt ražotājam uzsākt darbību jaunā tirgū vai izvairīties no situācijas, kad viens izplatītājs “parazitē” uz cita izplatītāja reklāmām vai kad piegādātājs izmanto konkrēta klienta ieguldījumus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Prasības par regulas piemērošanu

Lai konkrētam vertikālajam nolīgumam piemērotu LESD 101. panta 1. punktā minēto atbrīvojumu, ir jāizpilda konkrētas prasības:

 • nolīgumā nav iekļauts neviens “stingrais” ierobežojums, norādīts regulā;
 • gan piegādātāju, gan pircēju tirgus daļas maksimālā robeža ir 30%;
 • regula ietver nosacījumus par trim konkrētiem ierobežojumiem.

“Stingrie” ierobežojumi

Pastāv pieci ierobežojumi, kad uz visu nolīgumu nevar attiecināt regulas priekšrocības, pat ja piegādātāja un pircēja tirgus daļa ir zem 30%. Tie tiek uzskatīti par stingriem konkurenci ierobežojošiem nosacījumiem attiecībā uz to iespējamo kaitējumu, kādu tie var nodarīt patērētājam. Vairumā gadījumu šādi nosacījumi tiks aizliegti, un maz ticams, ka vertikālie nolīgumi ar šādiem ierobežojumiem varētu atbilst LESD 101. panta 3. punkta nosacījumiem:

 • 1.

  Piegādātājiem ir aizliegts noteikt fiksētu (minimālo) cenu, ar kādu izplatītāji var tālākpārdot savus produktus (tālākpārdošanas cenas uzturēšana).

 • 2.

  Ir aizliegta tirgus sadalīšana pēc teritorijas vai patērētāja. Izplatītājiem ir jābūt brīvai izvēlei noteikt pārdošanas teritorijas un mērķauditoriju. Regula ietver izņēmumus attiecībā uz šo nosacījumu, piemēram, atļauja uzņēmumiem vadīt ekskluzīvas izplatīšanas sistēmu vai selektīvās izplatīšanas sistēmu.

 • 3.

  Selektīvā tīkla izplatītājiem nedrīkst piemērot aizliegumus attiecībā uz gala lietotājiem, kuriem viņi varētu pārdot produktus, lai gan viņiem ir aizliegums pārdot nepilnvarotiem izplatītājiem.

 • 4.

  Selektīvā tīkla izplatītājiem ir jābūt neierobežotām tiesībām pārdot līguma preces citiem selektīvā tīkla izplatītājiem vai iegādāties preces no tiem.

 • 5.

  Nolīgums starp rezerves daļu ražotāju un pircēju, kas šīs daļas ietver savos produktus, nedrīkst novērst vai ierobežot šādu rezerves daļu pārdošanu gala lietotājiem, neatkarīgiem remontdarbu veicējiem vai pakalpojumu sniedzējiem.

30% tirgus daļas maksimālā robeža

Vertikālais nolīgums ir attiecināms šīs regulas ietvaros, ja ne preču un pakalpojumu piegādātāja, nedz pircēja tirgus daļa nepārsniedz 30%. Piegādātājam tā ir tirgus daļa atbilstošajā piegādes tirgū, t. i., tirgū, kurā tas pārdot preces un pakalpojumus, kas ir izšķirošs grupālā atbrīvojuma piemērošanai. Pircējam tā ir tirgus daļa atbilstošajā iegādes tirgū, t. i., tirgū, kurā tas iegādājas preces un pakalpojumus, kas ir izšķirošs regulas piemērošanai.

Izslēgtie ierobežojumi

Regula attiecas uz visiem vertikālajiem ierobežojumiem, kas nav minētie iepriekš. Tomēr tā nenosaka konkrētus nosacījumiem trim vertikālajiem ierobežojumiem:

 • saistības nekonkurēt līguma izpildes laikā;
 • saistības nekonkurēt pēc līguma darbības beigām;
 • konkrētu zīmolu izslēgšana no selektīvās izplatīšanas sistēmas.

Ja šie nosacījumi netiek izpildīti, šie vertikālie ierobežojumi tiek izslēgti no regulas atbrīvojuma. Tomēr regula joprojām ir attiecināma uz pārējo vertikālā nolīguma daļu, ja tā var būt spēkā neatkarīgi no vertikālajiem ierobežojumiem bez atbrīvojuma.

Eiropas Komisija ir arī publicējusi vadlīnijas par vertikālajiem ierobežojumiem. Tajā ir aprakstīta pieeja, kāda izmantota attiecībā uz vertikālajiem nolīgumiem, uz kuru regula nav attiecināma.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama no 2010. gada 1. jūnija un beigsies 2022. gada 31. maijā.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Vertikālie nolīgumi: nolīgumi preču vai pakalpojumu pirkšanai vai pārdošanai starp uzņēmumiem, kas darbojas citā ražošanas vai izplatīšanas ķēdes posmā, piemēram, izplatīšanas nolīgumi starp ražotājiem un vairumtirgotājiem vai mazumtirgotājiem.

PAMATDOKUMENTI

Komisijas Regula (ES) Nr. 330/2010 (2010. gada 20. aprīlis) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 3. punkta piemērošanu vertikālu nolīgumu un saskaņotu darbību kategorijām (OV L 102, 23.4.2010., 1.–7. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija – Trešā daļa – Savienības iekšpolitika un rīcība – VII sadaļa – Kopīgi noteikumi par konkurenci, nodokļiem un tiesību aktu tuvināšanu – 1. nodaļa – Konkurences noteikumi – 1. iedaļa – Noteikumi, kas attiecas uz uzņēmumiem – 101. pants (bijušais EKL 81. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 88.–89. lpp.)

SAISTĪTAIS DOKUMENTS

Pamatnostādnes vertikālo ierobežojumu jomā (OV C 130, 19.5.2010., 1.–46. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 08.05.2020

Top