EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tabakas reklāma un ar to saistītā sponsordarbība

Tabakas reklāma un ar to saistītā sponsordarbība

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2003/33/EK par tabakas izstrādājumu reklāmu un sponsordarbību

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to reglamentē tabakas* reklāmu* un pārdošanas veicināšanu drukātajos plašsaziņas līdzekļos, radio, informācijas sabiedrības pakalpojumos un ar tabaku saistīto sponsordarbību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Prese un drukātie izdevumi: reklāma ir aizliegta, izņemot izdevumus, kas paredzēti vienīgi tabakas tirdzniecības profesionāļiem, kā arī ārpus ES drukātos un izdotos izdevumos, ja šie izdevumi nav paredzēti lasītājiem ES.
 • Radio: jebkāda veida reklāma ir aizliegta. Raidījumus nedrīkst sponsorēt uzņēmumi, kuru galvenā darbības joma ir tabakas izstrādājumu ražošana un pārdošana.
 • Sponsordarbība: sponsordarbība ir aizliegta attiecībā uz visiem pasākumiem vai darbībām, kas skar vai norisinās vairākās ES valstīs. Aizliegums attiecas arī uz tabakas izstrādājumu izplatīšanu bez maksas.
 • Direktīvas tiesiskumu 2006. gada decembrī apstiprināja Eiropas Savienības Tiesa.
 • 2008. gada maijā Eiropas Komisija publicēja ziņojumu par direktīvas īstenošanu.
 • Papildu noteikumi par audiovizuālo mediju pakalpojumiem papildina direktīvu, aizliedzot tabakas izstrādājumu reklāmu un produktu izvietošanu televīzijā un pakalpojumos pēc pieprasījuma (piemēram, pakalpojumi, kas ļauj skatītājiem skatīties raidījumu to izvēlētā laikā, jo tā, piemēram, ir pieejama raidorganizācijas tīmekļa vietnē).
 • Papildus tam nesaistošā Padomes ieteikumā ES valstu valdības tiek aicinātas veikt dažādus pasākumus, lai ierobežotu reklāmu ES valstīs, t. sk.:
  • aizliedzot tādas reklāmas metodes kā pelnu trauku, šķiltavu un cenu atlaižu piedāvāšanu;
  • aizliedzot vietējās tabakas reklāmas uz plakātiem, tirdzniecības vietās un kinoteātros;
  • liekot ražotājiem, importētājiem un lieltirgotājiem sniegt informāciju par to izdevumiem saistībā ar tādām reklāmas, mārketinga, sponsorēšanas un pārdošanas veicināšanas kampaņām, kas nav aizliegtas ar ES tiesību aktiem.
 • Ar Direktīvu 2014/40/ES ES noteikumi par tabakas reklāmu un pārdošanas veicināšanu tiek attiecināti arī uz elektroniskajām cigaretēm.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2003. gada 20. jūnija. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2005. gada 3. jūlijam.

* GALVENIE TERMINI

Tabakas izstrādājumi: ir jebkuri izstrādājumi, kas domāti smēķēšanai, šņaukšanai, zelēšanai vai košļāšanai un pilnībā vai daļēji izgatavoti no tabakas

Reklāma: ir jebkāda veida komerciāls paziņojums, kas veikts ar mērķi tieši vai netieši veicināt tabakas izstrādājumu pārdošanu.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/33/EK (2003. gada 26. maijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu reklāmu un ar to saistīto sponsordarbību (OV L 152, 20.6.2003., 16.–19. lpp.)

Direktīvas 2003/33/EK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/13/ES (2010. gada 10. marts), par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva) (OV L 95, 15.4.2010., 1.–24. lpp.)

Konsolidētā versija

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/40/ES (2014. gada 3. aprīlis) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu un ar ko atceļ Direktīvu 2001/37/EK (OV L 127, 29.4.2014., 1.–38. lpp.)

Konsolidētā versija

Padomes Ieteikums 2003/54/EK (2002. gada 2. decembris) par smēķēšanas novēršanu un iniciatīvām tabakas kontroles uzlabošanai (OV L 22, 25.1.2003., 31.–34. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 25.07.2016

Top