EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ķīmisko vielu iedarbība

Ķīmisko vielu iedarbība

Šajā direktīvā ir noteiktas minimālās prasības darba ņēmēju aizsardzībai pret veselības un drošības riskiem, ko rada ķimikālijas, kas var tikt izmantotas darbā. Tajā ir noteiktas iedarbības limita vērtības un profilakses pasākumi.

AKTS

Padomes Direktīva 98/24/EK (1998. gada 7. aprīlis) par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā (četrpadsmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē).

KOPSAVILKUMS

PIEMĒROŠANAS JOMA

Direktīva 98/24/EK attiecas uz darba ņēmējiem, kas ir pakļauti bīstamu ķimikāliju iedarbībai, ja tās noteikumi ir labvēlīgāki par noteikumiem Direktīvā 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vielu iedarbību.

Pamatdirektīva 89/391/EEK, ar ko nosaka minimālās prasības darba ņēmēju aizsardzībai pret veselības un drošības riskiem, ko rada ķimikālijas, ir piemērojama visā pilnībā, neierobežojot noteikumus, kas šajā direktīvā ir stingrāki vai konkrētāki.

Pēc tam, kad bija apstiprināta Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, jaunajiem noteikumiem bija jāpielāgo 1998. gada direktīva un vēl četras citas direktīvas. Šīs izmaiņas tika iekļautas Direktīvā 2014/27/ES. Tajā ir identificētas bīstamas ķimikālijas un informēti lietotāji par standarta simboliem un tekstu uz iepakojumu marķējumiem un drošības datu lapām.

DARBA DEVĒJU PIENĀKUMI

Riska novērtēšana

Darba devējiem ir jānosaka, vai darbs ir saistīts ar bīstamām ķimikālijām, un tādā gadījumā jānovērtē potenciālie riski veselībai un drošībai. Šis novērtējums ir jāaktualizē.

Risku novēršana

Darba devējiem jāveic nepieciešamie preventīvie pasākumi, lai novērstu vai samazinātu riskus līdz minimumam. Tiem jānodrošina piemērots aprīkojums un jāsamazina bīstamu ķimikāliju iedarbības līmenis, kā arī jāveic to droša pārvietošana, uzglabāšana un transportēšana. Ja iespējams, ķimikālijas vai procesi jāaizstāj ar mazāk bīstamiem.

Šajā tiesību aktā ir noteiktas indikatīvas iedarbības darbavietā limita vērtības.

Pasākumi attiecībā uz katastrofām, nelaimes gadījumiem un avārijām

Darba devējiem ir jāsagatavo darbības plāni, lai negadījuma apstākļos varētu pienācīgi rīkoties, tostarp informēt iesaistītās personas. Šie pasākumi ir jāpapildina ar regulāriem drošības treniņiem un pirmās palīdzības aprīkojumu.

Darba ņēmēju informēšana un apmācīšana

Darba devējiem ir jāsniedz dati darba ņēmējiem par risku novērtējumu rezultātiem, jāinformē par uzņēmuma teritorijā esošām bīstamām ķimikālijām un attiecīgajām iedarbības darbavietā limita vērtībām. Tiem arī jānodrošina apmācība un informācija par attiecīgiem veicamajiem piesardzības pasākumiem.

DAŽĀDI NOTEIKUMI

Aizliegumi

Ar šo direktīvu tiek aizliegta noteiktu ķimikāliju ražošana, izgatavošana vai lietošana. Tās ir uzskaitītas III pielikumā. Izņēmumi ir pieļaujami vienīgi noteiktos apstākļos, piemēram, zinātniskās pētniecības vai testēšanas vajadzībām. Šādos gadījumos darba devējiem attiecīgajām iestādēm ir jāsniedz informācija, piemēram, par izmantojamo daudzumu un iesaistīto darbinieku skaitu.

Veselības uzraudzība

ES valstīm arī jāparedz atbilstīga to darba ņēmēju veselības uzraudzība, kuriem ir potenciāli apdraudēta veselība. Ir jāveic individuāla veselības un iedarbības uzskaite.

Nobeiguma noteikumi

Dalībvalstis ik pēc pieciem gadiem informē Komisiju par šo dažādo pasākumu īstenošanu.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Padomes Direktīva 98/24/EK

25.5.1998.

5.5.2001.

OV L 131, 5.5.1998.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2007/30/EK

28.6.2007.

31.12.2012.

OV L 165, 27.6.2007.

Direktīva 2014/27/ES

25.3.2014.

1.6.2015.

OV L 65, 5.3.2014.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Direktīva 89/391/EEK (1989. gada 12. jūnijs) par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā (Oficiālais Vēstnesis L 183, 29.6.1989.).

Padomes Direktīva 92/58/EEK (1992. gada 24. jūnijs) par minimālajām prasībām drošības un/vai veselības aizsardzības zīmēm darba vietā (devītā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (Oficiālais Vēstnesis L 245, 26.8.1992.).

Padomes Direktīva 92/85/EEK (1992. gada 19. oktobris) par pasākumu ieviešanu, lai veicinātu drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošanu strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, vai strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar krūti (desmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (Oficiālais Vēstnesis L 348, 28.11.1992.

Padomes Direktīva 94/33/EK (1994. gada 22. jūnijs) par jauniešu darba aizsardzību (Oficiālais Vēstnesis L 216, 20.8.1994.).

Direktīva 2004/37/EK (2004. gada 29. aprīlis) par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (sestā atsevišķā direktīva Padomes Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (Oficiālais Vēstnesis L 158, 30.4.2004.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (Oficiālais Vēstnesis L 353, 31.12.2008.).

Pēdējā atjaunināšana: 05.05.2014

Top