EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Drošība un veselības aizsardzība darbā — vispārējie noteikumi

Drošība un veselības aizsardzība darbā — vispārējie noteikumi

KOPSAVILKUMS:

Padomes Direktīva 89/391/EEK — pasākumi, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā.

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to ievieš pasākumus, lai uzlabotu cilvēku drošību un veselības aizsardzību darbā. Tajā ir izklāstīts gan darba devēju*, gan darba ņēmēju* pienākums mazināt nelaimes gadījumu skaitu darbā un saslimšanu ar arodslimībām.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Direktīva attiecas uz visām valsts un privātas darbības nozarēm (rūpniecību, lauksaimniecību, tirdzniecību, pārvaldi, pakalpojumiem, izglītību, kultūru, izklaidi un citām).

Tā nosaka, ka darba devējiem:

  • ir pienākums nodrošināt darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību. Tas ietver risku novērtēšanu un novēršanu, vispārējas drošības politikas izstrādi un pienācīgas apmācības nodrošināšanu darbiniekiem;
  • ir jāieceļ par risku novēršanu darbavietā atbildīgā persona;
  • ir jāveic pirmās palīdzības, ugunsdzēsības un evakuācijas pasākumi;
  • ir jānovērtē, ar kādiem riskiem var saskarties konkrēti darbinieki, un jānodrošina vajadzīgo drošības pasākumu veikšana;
  • ir jānodrošina darba ņēmējiem un/vai to pārstāvjiem visa attiecīgā informācija par iespējamu veselības un drošības apdraudējumu un pasākumiem, kas veikti tā novēršanas nolūkos;
  • ir jāapspriežas ar darba ņēmējiem un/vai viņu pārstāvjiem un jāiesaista viņi diskusijās par darba drošības un veselības aizsardzības jautājumiem;
  • ir jānodrošina, ka katrs darba ņēmējs saņem savam darbam atbilstošu pienācīgu apmācību darba drošības un veselības aizsardzības jautājumos.

Citi svarīgākie aspekti

  • Katra darba ņēmēja pienākums ir iespēju robežās rūpēties pašam par savu un par savu kolēģu veselību un drošību.
  • Īpaša aizsardzība ir jānodrošina darba ņēmējiem, kuri ir īpaši jutīgi pret iespējamiem riskiem un apdraudējumiem darbavietā.
  • Direktīva nav piemērojama dažām īpašām valsts dienestu darbībām, piemēram, policijai, bruņotajiem spēkiem vai atsevišķiem civilās aizsardzības aspektiem.

GALVENIE TERMINI

* Darba ņēmējs: ikviena persona, kas strādā darba devēja labā, tostarp arī praktikanti un mācekļi, bet ne mājkalpotāji.

* Darba devējs: ikviena persona, kas ir darba attiecībās ar kādu citu personu un atbild par uzņēmumu.

KONTEKSTS

AKTS

Padomes Direktīva 89/391/EEK (1989. gada 12. jūnijs) par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 89/391/EEK

19.6.1989.

31.12.1992.

OV L 183, 29.6.1989., 1.–8. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 1882/2003

20.11.2003.

OV L 284, 31.10.2003., 1.–53. lpp.

Direktīva 2007/30/EK

28.6.2007.

31.12.2012.

OV L 165, 27.6.2007., 21.–24. lpp.

Regula (EK) Nr. 1137/2008

11.12.2008.

OV L 311, 21.11.2008., 1.–54. lpp.

Direktīvas 89/391/EEK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 08.05.2020

Top