EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra

This summary has been archived and will not be updated. See 'System.Xml.XmlElement' for an updated information about the subject.

ES Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 2062/94 — ES Aģentūra drošībai un veselības aizsardzībai darbā

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to tiek izveidota Eiropas Aģentūra drošībai un veselības aizsardzībai darbā, lai ES iestādēm, ES valstīm un šajā jomā ieinteresētajām pusēm nodrošinātu tehnisko, zinātnisko un ekonomisko informāciju.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Uzdevumi

Aģentūras uzdevumi ietver:

 • tehniskās, zinātniskās un ekonomiskās informācijas savākšanu un analizēšanu attiecībā uz:
  • drošību un veselības aizsardzību darbā ES valstīs un tās nodošanu ES iestādēm, citām ES valstīm un ieinteresētajām pusēm;
  • informēšanu par zinātnisko izpēti attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību darbā un šīs zinātniskās izpētes rezultātu izplatīšanu;
 • tehniskās, zinātniskās un ekonomiskās informācijas nodrošināšanu par metodēm un līdzekļiem profilakses pasākumu ieviešanai, īpaši mazo un vidējo uzņēmumu vajadzībām, un labas prakses apzināšanu;
 • sadarbības un informācijas un pieredzes apmaiņas starp dalībvalstīm veicināšanu un atbalstīšanu, ietverot informāciju par mācību programmām;
 • sadarbībā ar ES valstīm — informācijas tīkla koordinēšanu, kas ietver valstu, ES (piemēram, Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds) un starptautiskās iestādes un organizācijas, kas nodrošina šāda veida informāciju un pakalpojumus;
 • informācijas par drošības un veselības aizsardzības jautājumiem padarīšanu pieejamu ārpussavienības valstīm un starptautiskām organizācijām, tostarp Pasaules Veselības organizācijai (PVO), Starptautiskajai Darba organizācijai (ILO), Amerikas veselības organizācijai (PAHO), Starptautiskajai jūrniecības organizācijai (IMO) un šādas informācijas savākšanu no tām.

Struktūra

 • Vadības un pārvaldības struktūru veido valde, birojs un direktors.
 • Valdi veido:
  • 1 loceklis, kas pārstāv katras ES valsts valdību;
  • 1 loceklis, kas pārstāv darba devēju organizācijas no katras ES valsts;
  • 1 loceklis, kas pārstāv darba ņēmēju organizācijas no katras ES valsts;
  • 3 locekļi, kas pārstāv Eiropas Komisiju.
 • Aģentūras galvenā mītne atrodas Bilbao, Spānijā.

Stratēģija

Aģentūra izstrādā ikgadējo plānošanas dokumentu, kura pamatā ir sešu gadu korporatīvā stratēģija. Stratēģijai 2014.–2020. gadam ir sešas prioritārās jomas, uzsverot tīklu veidošanu, un tā ir saskaņota ar ES stratēģisko satvaru par drošību un veselības aizsardzību darbā no 2014. līdz 2020. gadam.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1994. gada 9. septembra.

KONTEKSTS

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Regula (EK) Nr. 2062/94 (1994. gada 18. jūlijs), ar ko izveido Eiropas Aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā (OV L 216, 20.8.1994., 1.–7. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 2062/94 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par ES stratēģisko satvaru par drošību un veselības aizsardzību darbā no 2014. līdz 2020. gadam (COM(2014) 332 final, 6.6.2014.)

Pēdējo reizi atjaunots: 05.12.2016

Top