EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts palīdz Eiropas iestādēm un ES valstīm integrēt līdztiesības principu to politikas jomās un apkarot diskrimināciju dzimuma dēļ. Institūts arī informē Eiropas Savienības (ES) iedzīvotājus par šo jautājumu.

KOPSAVILKUMS

Dzimumu līdztiesība ir pamattiesības, kas paredzētas Lisabonas līgumā, un Eiropas Savienības (ES) politikas prioritāte. Taču, lai panāktu patiesu dzimumu līdztiesību gan profesionālās, gan privātās dzīves jomās, ir nepieciešami turpmāki pasākumi.

Šajā sakarā būtiska nozīme ir Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtam, kurš sniedz zināšanas, kas ir vajadzīgas dzimumu līdztiesības politikas izstrādei visā ES teritorijā.

Institūta mērķi

Institūts sniedz savas tehniskās zināšanas Eiropas iestādēm un ES valstīm, lai palīdzētu:

  • veicināt un stiprināt dzimumu līdztiesību;
  • iekļaut dzimumu līdztiesības integrēto pieeju visās ES politikas jomās un no tām izrietošajās valstu politikas jomās;
  • apkarot diskrimināciju dzimuma dēļ;
  • veicināt ES pilsoņu izpratni, jo īpaši ar konferenču un informatīvu kampaņu palīdzību.

Institūta darbs ir balstīts uz objektīviem, salīdzināmiem un uzticamiem ES līmeņa datiem. Institūts atbild par šīs informācijas apkopošanu, analīzi un izplatīšanu.

Tas analizē arī informāciju, ko sniegušas starptautiskās organizācijas un ārpussavienības valstis. Visbeidzot, tas palīdz integrēt dzimumu līdztiesības principu Eiropas ārpolitikā.

Institūts veicina pieredzes apmaiņu un dialogu starp visām attiecīgajām ieinteresētajām pusēm, jo īpaši sociālajiem partneriem, nevalstiskajām organizācijām un pētniecības centriem.

Darbība

Institūts savus uzdevumus veic neatkarīgā un pārredzamā veidā. Institūtu vada valde, kuru atbalsta direktors un ekspertu padomdevēju forums. Tā galvenā mītne atrodas Viļņā (Lietuvā).

Tas jo īpaši sadarbojas ar Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu, Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru un Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2007. gada 19. janvārī.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1922/2006 (2006. gada 20. decembris) par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta izveidi (OV L 403, 30.12.2006., 9.–17. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1922/2006 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 30.10.2015

Top