EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Autotransports: ES noteikumi par profesionālu autovadītāju darba laika organizēšanu

Autotransports: ES noteikumi par profesionālu autovadītāju darba laika organizēšanu

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2002/15/EK par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to nosaka minimālos noteikumus autovadītāju darba laika organizēšanai, papildinot Regulu (EK) Nr. 561/2006, kurā noteikti kopējie noteikumi par autovadītāju transportlīdzekļu vadīšanas laikposmiem un atpūtas laikposmiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šīs direktīvas noteikumi attiecas uz visiem “transportlīdzekļu apkalpes locekļiem”, kuri strādā ES valstī izveidotā uzņēmumā, lai veiktu autotransporta pārvadājumu darbības. Tā attiecas arī uz pašnodarbinātiem autovadītājiem.

“Darba laikā” ietilpst:

  • braukšana;
  • iekraušana un izkraušana;
  • palīdzība pasažieriem, iekāpjot transportlīdzeklī un izkāpjot no tā;
  • tīrīšana un tehnikas apkope;
  • visi pārējie darbi, kas saistīti ar transportlīdzekļa, tā pasažieru vai kravas drošības nodrošināšanu, kā arī atsevišķu tādu juridisku saistību pildīšana, kas tieši saistītas ar īpašu pārvadāšanas sagatavošanu (piemēram, muitas formalitātes);
  • visi citi laikposmi, kad var uzskatīt, ka autovadītājs veic darba pienākumus.

Maksimālais darba nedēļas ilgums ir 48 stundas, taču to var pagarināt līdz 60 stundām, ja četrus mēnešus nav pārsniegtas vidēji 48 stundas nedēļā.

Autovadītāji nedrīkst strādāt vairāk kā sešas stundas pēc kārtas bez pārtraukuma. Pārtraukumam ir jābūt vismaz 30 minūtes garam, ja autovadītājs kopā strādā sešas līdz deviņas darba stundas dienā.

Šis noteikums papildina Regulas (EK) Nr. 561/2006 nosacījumus, kuros ir paredzēts, ka maksimālais transportlīdzekļa vadīšanas laiks bez pārtraukuma vai atpūtas laikposma nedrīkst pārsniegt 4,5 stundas.

Regulas (EK) Nr. 561/2006 noteikumi attiecībā uz atpūtas laikposmiem ir iekļauti arī šajā direktīvā. Transportlīdzekļa vadītājiem ir jābūt ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem.

Veicot nakts darbu, darba laiks katrās 24 stundās nedrīkst pārsniegt 10 stundas.

Komisijas 2014. gada ziņojumā tika analizēta direktīvas un regulas īstenošana 2011.–2012. gadā. Tajā tika konstatēti konkrēti uzlabojumi šo tiesību aktu īstenošanā. ES valstu ziņojumu nepilnības un nekonsekvences dēļ nevarēja veikt padziļinātu analīzi par ietekmi uz ceļu satiksmes drošību vai transportlīdzekļu vadītāju veselību un drošību. Eiropas Komisija norādīja, ka tā uzsāks vispusīgu novērtējumu par sociālās jomas tiesību aktu funkcionēšanu autotransporta jomā.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2002. gada 23. marta. ES valstu tiesību aktos tā bija jātransponē līdz 2005. gada 23. martam.

KONTEKSTS

Komisijas 2008. gada priekšlikumu grozīt direktīvu, lai no tās darbības jomas izslēgtu pašnodarbinātus autovadītājus un lai stiprinātu tās izpildi, Eiropas Parlaments noraidīja. Sākotnēji direktīva attiecās tikai uz transportlīdzekļa apkalpes locekļiem, kas nodarbināti transporta pakalpojumu uzņēmumā. Kopš 2009. gada marta to piemēro visiem autovadītājiem, uz kuriem attiecas Regula par transportlīdzekļu vadīšanas laikposmiem, pārtraukumiem un atpūtas laikposmiem.

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi (OV L 80, 23.3.2002., 35.–39. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā 2011.–2012. gadā īstenota Regula (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, un Direktīva 2002/15/EK par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi (Komisijas 27. ziņojums par autotransporta nozarē piemērojamo sociālās jomas tiesību aktu īstenošanu) (COM(2014) 709 final, 21.11.2014.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 561/2006 (2006. gada 15. marts), ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 (OV L 102, 11.4.2006., 1.–14. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 561/2006 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 20.08.2020

Top