Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Darba ņēmēju aizsardzība darba devēja maksātnespējas gadījumā

Darba ņēmēju aizsardzība darba devēja maksātnespējas gadījumā

Ar šo direktīvu garantē, ka darba ņēmējiem izmaksā atlīdzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā. Ar to ES valstīm uzdod izveidot garantiju iestādes un izveido procedūras, kas piemērojamas pārrobežu darba devēju maksātnespējas gadījumos.

KOPSAVILKUMS

Šī direktīva aizsargā darba ņēmējus, kuriem ir prasījumi pret maksātnespējīgiem darba devējiem par nesamaksātu darba samaksu.

Maksātnespējas stāvoklis iestājas pēc tam, kad tiesvedības ietvaros ir iesniegts pieprasījums pilnībā vai daļēji vērst piedziņu pret darba devēja mantu un iecelt likvidatoru, un kompetentā tiesu iestāde ir:

  • vai nu nolēmusi sākt procesu;
  • vai noteikusi, ka darba devēja uzņēmums galīgi ir slēgts un ka pieejamā manta nav pietiekama.

ES valstis izņēmuma kārtā drīkst neattiecināt šo direktīvu uz dažu kategoriju darba ņēmēju prasījumiem, ja cita veida garantijas sniedz attiecīgajai personai līdzvērtīgas pakāpes nodrošinājumu. ES valstis drīkst nepiemērot šajā direktīvā paredzēto aizsardzību mājkalpotājiem, ko nodarbina fiziska persona, kā arī zvejniekiem, kuru atlīdzību nosaka nozvejas apjoms.

Tomēr, izņemot šos gadījumus, direktīva sniedz aizsardzību visiem darba ņēmējiem neatkarīgi no darba līguma vai darba attiecību ilguma. Tāpēc tā attiecas uz nepilna darba laika darba ņēmējiem, darba līgumiem par darbu uz noteiktu laiku un darba ņēmējiem, kas pieņemti īslaicīgā darbā.

Garantiju iestādes

ES valstīm ir jāizveido garantiju iestādes, kas garantē to, ka apmaksā darba ņēmēju prasījumus attiecībā uz darba samaksu, attiecīgos gadījumos ietverot atlaišanas pabalstus sakarā ar darba attiecību pārtraukšanu. ES valstis var noteikt augšējās robežas garantiju iestāžu maksājumiem, kas nedrīkst būt zemākas par tādu līmeni, kas saderīgs ar šīs direktīvas sociālajiem mērķiem.

Minimālo laikposmu, par kuru garantiju iestādes sedz neapmaksātos prasījumus, aprēķina, pamatojoties uz:

  • minimālo pārskata laikposmu, kas nav mazāks par sešiem mēnešiem, kas rada pamatu prasījumu apmaksai par vismaz trīs mēnešiem;
  • pārskata laikposmu, kas nav mazāks par 18 mēnešiem, kas rada pamatu prasījumu apmaksai par vismaz astoņām nedēļām. Šādā gadījumā minimālā laikposma aprēķināšanai izmanto tos laikposmus, kas ir visizdevīgākie darba ņēmējam.

Darba devēji piedalās finansēšanā, ja vien to pilnīgi nenodrošina valsts iestādes.

Sociālais nodrošinājums

ES valstis var paredzēt, ka maksājumu garantija neattiecas uz:

  • sociālās apdrošināšanas iemaksām;
  • maksājumiem saskaņā ar uzņēmumu vai starpuzņēmumu papildu pensiju programmām, kas nav saistītas ar valstu sociālā nodrošinājuma sistēmām.

Gadījumā, ja darba devējs nav veicis obligātās iemaksas darba ņēmēju apdrošināšanas institūcijām, tad tas nelabvēlīgi neskar darba ņēmēju tiesības uz pabalstiem no šīm apdrošināšanas institūcijām, ciktāl darba ņēmēju iemaksas bija atskaitītas no izmaksātās atlīdzības.

Darba ņēmēju intereses aizsargā attiecībā uz viņu tiesībām uz vecuma pabalstu, ieskaitot apgādnieka zaudējuma pabalstu, saskaņā ar papildpensiju programmām. Šī aizsardzība attiecas arī uz darba ņēmējiem, kuri atstāj darbu pirms maksātnespējas iestāšanās.

Starpnacionālas situācijas

Ja maksātnespējīgais darba devējs darbojās vismaz divu ES valstu teritorijā, tad par darba ņēmēju neapmaksāto prasījumu apmierināšanu ir atbildīga tās valsts iestāde, kuras teritorijā viņi parasti strādāja.

Tāpat arī darba ņēmēja tiesību apjomu attiecībā uz garantiju iestādēm nosaka tās valsts tiesību akti, kam pakļauta kompetentā garantiju iestāde.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2008. gada 17. novembrī.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/94/EK (2008. gada 22. oktobris) par darba ņēmēju aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā (Kodificēta versija) (OV L 283, 28.10.2008., 36.–42. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par konkrētu noteikumu īstenošanu un piemērošanu attiecībā uz Direktīvu 2008/94/EK par darba ņēmēju aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā (COM(2011) 84 galīgā redakcija, 28.02.2011.). Ar Direktīvu 2008/94/EK izveidotā drošības sistēma darba ņēmējiem ir apliecinājusi tās efektivitāti un lietderīgumu. Aptuveni 3,4 miljoni darba ņēmēju no garantiju iestādēm saņēma palīdzību laika posmā no 2008. līdz 2011. gadam, īpaši saistībā ar globālo ekonomikas krīzi.

Pēdējo reizi atjaunots: 11.12.2015

Top