Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību mazināšana

Go to the summaries’ table of contents

Vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību mazināšana

KOPSAVILKUMS:

Eiropas Komisijas paziņojums (COM(2007) 424 galīgā redakcija) — veidi, kā mazināt sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirību

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Tajā ir analizēti iemesli, kādēļ pastāv tendence, ka sievietes saņem zemāku samaksu par darbu nekā vīrieši, un ir ierosināti iespējamie veidi, kā mazināt šo diskrimināciju.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Atšķirības darba samaksā* var atspoguļot objektīvas atšķirības, piemēram, vecumu un pieredzi. Tomēr tās ir saistītas arī ar vairākiem juridiskas, sociālas vai ekonomiskas dabas jautājumiem, piemēram, kā darbs tiek novērtēts.
 • Atšķirības darba samaksā privātā sektora uzņēmumos ir virs vidējām. Šī starpība pieaug līdz ar uzņēmuma lielumu un personas vecuma un izglītības līmeņa paaugstināšanos, un nostrādāto laiku.
 • Šajā paziņojumā iezīmēti četri veidi, kā samazināt diskrimināciju attiecībā uz darba samaksu:
  • uzlabot esošo Eiropas tiesību aktu piemērošanu un izmantot informatīvas kampaņas, lai uzsvērtu principa par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņemt vienādu atalgojumu ievērošanu;
  • pilnībā izmantot iespējas, ko sniedz stratēģija “Eiropa 2020” izaugsmei un nodarbinātībai, kuras mērķos ir ietverta arī vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību mazināšana;
  • rosināt darba devējus gan publiskajā, gan privātajā sektorā ieviest vienādu atalgojumu;
  • apmainīties ar labākās prakses piemēriem visos pārvaldības līmeņos.
 • Direktīvā 2006/54/EK paredzēta vienāda nodarbināšanas kārtība sievietēm un vīriešiem, tostarp darba samaksa.
 • Ieteikumā 2014/124/ES valstu valdībām sniegti ieteikumi, kā labāk īstenot vienādas darba samaksas principu. Norādījumos iekļauti šādi aspekti:
  • darba ņēmēju tiesības būt informētiem par darba samaksas līmeņiem;
  • regulāra paziņošana par vidējiem darba samaksas līmeņiem uzņēmumos, kuros ir vismaz 50 darba ņēmēju;
  • valstu organizētas revīzijas par atalgojumu uzņēmumos un organizācijās, kurās ir vismaz 250 darba ņēmēju;
  • jaunākie dati attiecībā uz vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirībām.

KONTEKSTS

Aizsākums pamatprincipam par vienādu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm ir meklējams pašos Eiropas Savienības pirmsākumos. Tas ir iekļauts Līgumā par Eiropas Savienību (2. pants un 3. panta 3. punkts), Līgumā par Eiropas Savienības darbību (8., 10. pants un 157. panta 1. punkts), Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (23. pants) un ir viena no piecām prioritātēm Sieviešu hartā.

GALVENIE TERMINI

* Atšķirības darba samaksā: ar to izsaka relatīvu atšķirību starp vīriešu un sieviešu vidējo bruto darba samaksu stundā visās tautsaimniecības nozarēs.

AKTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Likvidēt atšķirības sieviešu un vīriešu darba samaksā (COM(2007) 424 galīgā redakcija, 18.7.2007.)

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/54/EK (2006. gada 5. jūlijs) par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos (pārstrādāta versija) (OV L 204, 26.7.2006., 23.–36. lpp.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Sieviešu un vīriešu līdztiesības stratēģija 2010.–2015. (COM(2010) 491 galīgā redakcija, 21.9.2010.)

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Ziņojums par to, kā tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Direktīva 2006/54/EK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos (pārstrādāta versija) (COM(2013) 861 final, 6.12.2013.)

Komisijas Ieteikums 2014/124/ES (2014. gada 7. marts) par to, kā ar pārredzamības palīdzību nostiprināt principu par vienādu darba samaksu sievietēm un vīriešiem (OV L 69, 8.3.2014., 112.–116. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 27.01.2016

Top