EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kompetences sadalījums Eiropas Savienībā

Kompetences sadalījums Eiropas Savienībā

 

KOPSAVILKUMS

ES ir tikai tāda kompetence, kas tai piešķirta Līgumos (kompetences piešķiršanas princips). Saskaņā ar šo principu ES var rīkoties tikai to kompetenču robežās, ko ES valstis tai piešķīrušas Līgumos, lai sasniegtu tajos noteiktos mērķus. Kompetences, kas ES Līgumos nav piešķirtas, paliek ES valstīm. Lisabonas līgumā ir norādīts, kāds ir kompetenču sadalījums starp ES un ES valstīm. Šīs kompetences ir iedalītas 3 galvenajās kategorijās:

 • ekskluzīva kompetence;
 • dalītā kompetence;
 • atbalsta kompetence.

Trīsgalvenie kompetenču veidi

 • 1.

  Ekskluzīva kompetence (Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 3. pants) — jomas, kurās ES viena pati var izdot un pieņemt saistošus aktus. ES valstis to var darīt pašas tikai tad, ja ES tās ir pilnvarojusi īstenot šos aktus. ES ir ekskluzīva kompetence šajās jomās:

 • 3.

  Atbalsta kompetence (LESD 6. pants): ES var iejaukties tikai, lai atbalstītu, koordinētu vai papildinātu ES valstu darbības. Juridiski saistošos ES aktos nedrīkst prasīt saskaņot ES valstu likumus vai noteikumus. Atbalsta kompetence ir saistīta ar šādām politikas jomām:

Īpaša kompetence

ES var veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka ES valstis koordinē savu ekonomikas, sociālo un nodarbinātības politiku ES līmenī.

ES kopējo ārpolitiku un drošības politiku raksturo īpaša iestāžu sistēma, piemēram, ierobežota Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta dalība lēmumu pieņemšanas procedūrā un jebkādu likumdošanas darbību izslēgšana. Šo politiku nosaka un īsteno Eiropadome (ko veido ES valstu vai valdību vadītāji) un Padome (ko veido pa vienam pārstāvim no katras ES valsts ministra līmenī). Kopējās ārpolitikas un drošības politikas jautājumos ES pārstāv Eiropadomes priekšsēdētājs un Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos.

Kompetences īstenošana

ES kompetences īstenošanu nosaka divi pamatprincipi, kas noteikti Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā:

 • proporcionalitāte: ES rīcības saturs un veids nedrīkst pārsniegt Līgumu mērķu sasniegšanai nepieciešamo;
 • subsidiaritāte: jomās, kuras nav ekskluzīvā ES kompetencē, ES rīkojas tikai atbilstīgā apmērā un vienīgi tad, ja ES valstis nevar pietiekami labi sasniegt paredzētās darbības mērķus, bet tie ir labāk sasniedzami ES līmenī.

Pēdējo reizi atjaunots: 26.01.2016

Top