EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eiropas konsenss par humāno palīdzību

Eiropas konsenss par humāno palīdzību

KOPSAVILKUMS:

Kopīgais paziņojums par ES humānās palīdzības mērķiem un principiem

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR KOPĪGĀ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

  • Tā ir Eiropas Savienības un ES valstu apņemšanās koordinēt savu rīcību humānās palīdzības sniegšanā, pamatojoties uz kopīgiem mērķiem un principiem.
  • Ar Eiropas konsensu par humāno palīdzību nosaka stratēģisku sistēmu, kas vada ES un ES valstu darbības, lai sniegtu efektīvu, kvalitatīvu un koordinētu humāno palīdzību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Humānās palīdzības mērķi

ES humānās palīdzības mērķis ir sniegt uz vajadzībām pamatotu atbildes reakciju ārkārtas gadījumos, lai glābtu dzīvības, novērstu un atvieglotu cilvēku ciešanas cilvēka radītās vai dabas katastrofu izraisītās krīzes situācijās.

Saskaņā ar šo konsensu ES humānā palīdzība tiek sniegta sadarbībā ar īstenošanas partneriem, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) sistēmu, Sarkanā krusta un sarkanā pusmēness kustību, kā arī nevalstiskajām organizācijām.

Eiropas Savienība un ES valstis kopā ir lielākais starptautiskās publiskās humānās palīdzības sniedzējs pasaulē. To darbības ir savstarpēji papildinošas, un tās tiek īstenotas ciešā koordinācijā ar starptautiskajiem un vietējiem dalībniekiem.

Humānās palīdzības principi

Humānās palīdzības pamatprincipi: cilvēcība*, neitralitāte*, objektivitāte* un neatkarība*.

ES ir arī apņēmusies ievērot starptautisko tiesību principus, jo īpaši starptautiskās kara tiesības, cilvēktiesības un bēgļu tiesības.

Lai gan īstenošana dažādās ES valstīs var atšķirties, ES līdzekļu devēju mērķis ir uzlabot līdzekļu sniegšanas praksi, un tiem ir jāievēro humānās palīdzības principi un labākā prakse. Tas ir īpaši nozīmīgi saistībā ar Efektīvas humānās palīdzības finansēšanas ierosmi, kas ir neformāls starptautisko līdzekļu devēju forums un tīkls.

Turklāt ES humānajai palīdzībai jābūt saskaņotai ar citām politikas jomām, lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju pēckrīzes periodā un ņemtu vērā dzimumu apsvērumus un vietējo iedzīvotāju dažādās vajadzības.

ES palīdzības koordinācija un saskaņotība

ES atbalsta ANO koordinējošo lomu un arvien lielākās pasaules mēroga spējas reaģēt humānās krīzes situācijās.

ES palīdzības operācijām jābūt balstītām uz:

  • koordināciju, saskaņotību un savstarpēju papildināmību starp iesaistītajiem dalībniekiem, informācijas apmaiņu, labākās prakses piemēriem un zināšanām, kā arī viedokļu apmaiņu politikas līmenī, tostarp starptautiskā mērogā ANO vadībā;
  • kvalitātes, efektivitātes un atbildības principiem;
  • dažādām partnerībām, lai krīžu gadījumā nodrošinātu plašu reakciju.

ES humānā palīdzība ir jāpiešķir pārskatāmi, pamatojoties uz konstatētām vajadzībām un iedzīvotāju neaizsargātības pakāpi.

Konsenss nosaka to, kad un kā humānās palīdzības sniegšanā var izmantot civilo aizsardzību un galējas nepieciešamības gadījumā — militāros līdzekļus un spējas.

Starptautiskā darbība

Atzīstot, ka humānās palīdzības sniegšana ir kolektīva atbildība starptautiskā mērogā, ES piedalās kopīgas starptautiskas reaģētspējas attīstīšanā krīžu gadījumā, sadarbībā ar citiem humānās palīdzības sniedzējiem un iesaistītajām pusēm atbalstot ANO vadītu humānās palīdzības sistēmas reformu.

Turklāt, ņemot vērā arvien lielāko pieprasījumu pēc humānās palīdzības, ir svarīgi palielināt un dažādot finansējumu un uzlabot tā prognozējamību, elastību un stratēģisku koordināciju.

Saikne ar katastrofu risku samazināšanu un attīstību

Paralēli ārkārtas operācijām, kas tiek sāktas krīzes gadījumā, ES apņemas strādāt pie draudu un neaizsargātības mazināšanas, kā arī tā, lai vietējā, reģionālā un valsts mērogā uzlabotu iedzīvotāju gatavību dabas katastrofu gadījumos, pamatojoties uz Hjogo Rīcības pamatplānu (kas 2015. gada maijā tika aizstāts ar Sendai Katastrofu riska mazināšanas pamatprogrammu 2015.–2030. gadam).

Tā arī atbalsta pāreju, drīzu atjaunotni un attīstību, jo īpaši, nodrošinot labāku saikni starp neatliekamo palīdzību, rehabilitāciju un attīstību (LRRD).

Humānā palīdzība ES mērogā

Konsensā apstiprināts, ka ES ir salīdzinošas priekšrocības un papildu vērtība, uzlabojot papildināmību starp ES humānās palīdzības sniedzējiem un starptautiskajiem līdzekļu devējiem, pateicoties tās globālajam ekspertu tīklam, tās nozīmei, nodrošinot politikas saskaņotību un veicinot labu humānās palīdzības praksi, tās elastībai, iesaistoties politiski sarežģītās teritorijās, kā arī koordinācijas atvieglošanai. Eiropas Komisija ir arī apņēmusies savā politikā un darbībās ieviest efektīvas līdzekļu piešķiršanas principus un labāko praksi.

ES pieņēma rīcības plānu 2008.–2013. gadam, kas ir Komisijas un ES valstu sadarbības pamatā, balstoties uz kvalitatīvas palīdzības pieeju. Tā īstenošana tika pārskatīta 2010. gadā, sagatavojot vidusposma pārskatu, bet 2014. gadā tika sagatavots neatkarīgs novērtējums. Novērtējumā tika apstiprināts konsensa derīgums un ieteikts to īstenot saskaņā ar jaunu sistēmu. 2015. gada novembrī pieņemtais īstenošanas plāns kalpos par šādu sistēmu turpmākos 18 mēnešus, koncentrējot pasākumus uz principiālu un efektīvu rīcību humānās palīdzības jomā.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

* Cilvēcīgums: ir jāmazina cilvēku ciešanas, lai kur tās arī būtu, īpašu uzmanību pievēršot visneaizsargātākajai iedzīvotāju daļai.

* Neitralitāte: bruņotā konfliktā vai citā strīdā ar humāno palīdzību nedrīkst dot priekšroku nevienai no iesaistītajām pusēm.

* Objektivitāte: humānā palīdzība jāsniedz tikai un vienīgi atbilstīgi nepieciešamībai, nediskriminējot starp cietušo iedzīvotāju grupām un starp cietušajiem iedzīvotājiem.

* Neatkarība: humānās palīdzības mērķi nav saistīti ar jebkādiem politiskiem, ekonomiskiem, militāriem vai citādiem mērķiem un ir vērsti vienīgi uz to, lai atvieglotu civiliedzīvotāju stāvokļa krīzes situāciju upuru ciešanas un palīdzētu tās novērst.

AKTS

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju, Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas kopīgais paziņojums (OV C 25, 30.1.2008., 1.–12. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas dienestu darba dokuments: Eiropas konsensa par humāno palīdzību īstenošanas plāns (SWD(2015) 269 final, 27.11.2015.)

Pēdējo reizi atjaunots: 31.03.2016

Top