EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ekodizaina prasības metināšanas aparātiem

Ekodizaina prasības metināšanas aparātiem

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) 2019/1784, ar ko nosaka ekodizaina prasības metināšanas aparātiem

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Ar to nosaka ekodizaina* prasības no elektrotīkla darbināmu metināšanas aparātu laišanai tirgū vai nodošanai ekspluatācijā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Regulā ir uzskaitīti metināšanas procesi, uz kuriem tā attiecas, un metināšanas procesi, uz kuriem regula neattiecas.
 • Regulas II pielikumā ir izklāstītas ekodizaina prasības, tostarp:
  • minimālās efektivitātes vērtības izmantotajiem barošanas avotiem;
  • maksimālais jaudas izmantojums “dīkstāvē”;
  • ar energopatēriņu nesaistītas prasības, kas ļauj vieglāk salabot, izjaukt metināšanas aparātus, pagarināt to darbmūžu, kā arī atkārtoti izmantot metināšanas aparātus un to sastāvdaļas, t. sk.:
   • nodrošināt rezerves daļu pieejamību profesionāliem remontētājiem vismaz 10 gadus;
   • nodrošināt noteiktas remonta un apkopes informācijas brīvu pieejamību profesionāliem remontētājiem, publicējot to metināšanas aparātu ražotāja, importētāja vai pilnvarotā pārstāvja tīmekļa vietnē.
 • Ar regulu izveido atbilstības novērtēšanas procedūru, un III pielikumā paredz izmantojamās mērījumu un aprēķinu metodes, kuru pamatā ir Eiropas standartizācijas organizāciju pieņemtie harmonizētie standarti, ja tādi pieejami.
 • Veicot tirgus uzraudzības pārbaudes, dalībvalstu iestādēm jāpiemēro IV pielikumā aprakstītās verifikācijas procedūras.
 • Ražotāji, importētāji vai pilnvarotie pārstāvji nedrīkst piedāvāt pārdošanā produktus, kas spēj detektēt, ka tiek testēti, un attiecīgi mainīt savu veiktspēju.
 • V pielikumā ir sniegti indikatīvie kritēriji tirgū pieejamajiem labākajiem izstrādājumiem un tehnoloģijām attiecībā uz barošanas avota efektivitāti un jaudas izmantojumu dīkstāvē.
 • Lai ņemtu vērā tehnoloģiju attīstību, Eiropas Komisija šo regulu pārskata un ne vēlāk kā 2024. gada 14. novembrī informē par novērtējuma rezultātiem, tostarp vajadzības gadījumā iesniedz pārskatīšanas priekšlikuma projektu.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama no 2021. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

Ar Direktīvu 2009/125/EK izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem. Komisijai ir jānosaka prasības tādiem ražojumiem, kuriem ir būtisks pārdošanas un tirdzniecības apjoms Savienībā un kuriem ir ievērojama ietekme uz vidi.

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Ekodizains: politika, kuras mērķis ir ar labāka dizaina palīdzību uzlabot ražojuma sniegumu vides jomā visā tā aprites ciklā, jo īpaši tā energoefektivitāti.

PAMATDOKUMENTS

Komisijas Regula (ES) 2019/1784 (2019. gada 1. oktobris), ar ko nosaka ekodizaina prasības metināšanas aparātiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK (OV L 272, 25.10.2019., 121.–135. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas paziņojums: Ekodizaina darba plāns 2016.–2019. gadam (COM(2016) 773 final, 30.11.2016.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai: Noslēgt aprites loku — ES rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku (COM(2015) 614 final, 2.12.2015.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1025/2012 (2012. gada 25. oktobris) par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK, un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1673/2006/EK (OV L 316, 14.11.2012., 12.–33. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 1025/2012 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/19/ES (2012. gada 4. jūlijs) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) (OV L 197, 24.7.2012., 38.–71. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/125/EK (2009. gada 21. oktobris), ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem (OV L 285, 31.10.2009., 10.–35. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 29.01.2020

Top