EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Aizsardzība pret augiem kaitīgajiem organismiem

Aizsardzība pret augiem kaitīgajiem organismiem

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir palīdzēt augiem kaitīgo organismu un slimību apkarošanā, kas ir daļa no ES fitosanitārā režīma, īstenojot efektīvākus pasākumus, lai aizsargātu ES un tās augus, veicinot drošu tirdzniecību un mazinot klimata pārmaiņu ietekmi, tai skaitā:

  • labāka ainavu, mežu un citu zaļo zonu aizsardzība, mazāka pesticīdu nepieciešamība;
  • vienkāršāka un pārredzamāka dokumentācija audzētājiem un lauksaimniekiem, labāka kultūraugu aizsardzība;
  • finansiāls atbalsts uzraudzībai, izskaušanai un ierobežošanai.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • Augu veselību apdraud sugas, kas kaitē augiem un augu produktiem un kuru ievešanas ES teritorijā risks tagad ir lielāks tirdzniecības globalizācijas un klimata pārmaiņu dēļ. Ar šo regulu nosaka rīcību šo kaitīgo organismu radītā riska noteikšanai un riska samazināšanai līdz pieņemamam līmenim ar fitosanitāriem pasākumiem*.

Karantīnas organismi

Ir noteikti kritēriji tādu karantīnas organismu identificēšanai, kurus nedrīkst ievest un nedrīkst izplatīt ES. Aizsargājamās zonas karantīnas organismi ir tādi organismi, kuru kontrole ir nepieciešama vienīgi noteiktās ES daļās.

Prioritārie kaitīgie organismi

  • Prioritārie kaitīgie organismi ir tādi organismi, kuru iespējamā ekonomiskā, ar vidi saistītā vai sociālā ietekme ES teritorijā ir visspēcīgākā. Prioritārajiem kaitīgajiem organismiem piemēro īpašus noteikumus, jo īpaši par sabiedrības labāku informēšanu, apsekojumiem, ārkārtas situāciju plāniem, modelējošām mācībām, rīcības plāniem saistībā ar izskaušanu un par pasākumu līdzfinansēšanu no ES līdzekļiem.
  • Katra ES valsts par katru prioritāro kaitīgo organismu, kas var iekļūt un ieviesties tās teritorijā, izstrādā plānu ar informāciju par lēmumu pieņemšanas procesiem, procedūrām un protokoliem, kas jāievēro. Ārkārtas situāciju plānus dara zināmus Eiropas Komisijai, citām ES valstīm un attiecīgajiem profesionāļiem, informāciju publicējot internetā. Modelējošās mācības veic atkarībā no radītā riska līmeņa.

Augu pases un fitosanitārie sertifikāti

  • Ar regulu izveido sistēmu tādu augu, augu produktu un citu materiālu (piemēram augsnes vai citu substrātu) ieviešanai un apritei ES, kas varētu būtu inficēti ar kaitīgiem organismiem un kas varētu radīt nepieņemamu fitosanitāro risku. Ar jaunajiem noteikumiem paplašina, vienkāršo un saskaņo esošo augu pasu sistēmu, kas ir nepieciešamas, veicot jebkādu pārvietošanu starp profesionāliem operatoriem ES. Saskaņā ar šiem noteikumiem attiecīgajiem profesionālajiem operatoriem ir arī jābūt reģistrētiem, lai atvieglotu kontroli un uzlabotu izsekojamību.
  • Fitosanitārie sertifikāti, ar kuriem apstiprina atbilstību ES tiesību aktiem, ir nepieciešami plašākam augu, augu produktu vai citu pret infekciju uzņēmīgu materiālu klāstam.
  • Ja augu, augu produktu vai citu objektu pārvieto caur vairāk nekā vienu ES valsti pirms tā eksportēšanas ārpus ES, tiek izsniegts pirmseksporta sertifikāts, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu starp ES valstīm.

Imports

Šīs regulas mērķis ir novērst kaitīgu organismu ievešanu ES. Ar to paredz uz risku balstītus un profilaktiskus pasākumus, lai ES aizsargātu no kaitīgiem organismiem, kurus varētu ievest ar augiem, augu produktiem vai citiem objektiem, kuru izcelsme ir valsts ārpus ES, pamatojoties uz minētā riska sākotnējo novērtējumu.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2019. gada 14. decembra.

KONTEKSTS

Skatīt arī:

GALVENIE TERMINI

Fitosanitārais pasākums: oficiāls pasākums, kura mērķis ir novērst karantīnas organismu ievešanu vai izplatīšanos vai ierobežot reglamentētu nekarantīnas organismu ekonomisko ietekmi.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/2031 (2016. gada 26. oktobris) par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (OV L 317, 23.11.2016., 4.–104. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1143/2014 (2014. gada 22. oktobris) par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību (OV L 317, 4.11.2014., 35.–55. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 652/2014 (2014. gada 15. maijs), ar ko paredz noteikumus tādu izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu, un ar ko groza Padomes Direktīvas 98/56/EK, 2000/29/EK un 2008/90/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002, (EK) Nr. 882/2004 un (EK) Nr. 396/2005, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/128/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 un atceļ Padomes Lēmumus 66/399/EEK, 76/894/EEK un 2009/470/EK (OV L 189, 27.6.2014., 1.–32. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 652/2014 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 228/2013 (2013. gada 13. marts), ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 247/2006 (OV L 78, 20.3.2013., 23–40. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 12.07.2019

Top