EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kontroles pasākumi skaidrai naudai, kuru ieved ES teritorijā vai izved no tās

Kontroles pasākumi skaidrai naudai, kuru ieved ES teritorijā vai izved no tās

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) 2018/1672 par skaidras naudas kontroli, kuru ieved ES teritorijā vai izved no tās

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar regulu izveido kontroles pasākumus skaidrai naudai*, ko ieved ES teritorijā vai izved no tās. Ar tiem ir paredzēts atbalstīt pasākumus, kas noteikti Direktīvā (ES) 2015/849, kas vērsta pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ikvienai personai, kura ieved ES teritorijā vai izved no tās 10 000 EUR vai vairāk, ir jādeklarē skaidra nauda attiecīgās valsts iestādēm un rakstveidā vai elektroniski jāsniedz šāda informācija:

 • pārvadātāja*, īpašnieka un paredzētā saņēmēja personas dati, t. sk. vārds un uzvārds, valstspiederība un dzimšanas datums;
 • informācija par skaidras naudas vērtību un raksturu, tās paredzēto izmantošanas veidu un pārvadāšanas metodi.

ES valstu iestādēm ir šādas tiesības:

 • pieprasīt nepavadītas skaidras naudas 10 000 EUR vai lielākā vērtībā nosūtītājam vai saņēmējam to deklarēt 30 dienu laikā, sniedzot iepriekš minēto informāciju;
 • pārmeklēt personas, to bagāžu un transportlīdzekļus, un jebkādus sūtījumus vai pakas, kurās var tikt pārvadāta skaidra nauda;
 • reģistrēt informāciju par skaidras naudas summām, kas mazākas par 10 000 EUR, ja iestādēm ir aizdomas, ka tā saistīta ar noziedzīgu darbību;
 • aizturēt skaidru naudu, kas nav deklarēta vai kas saistīta ar noziedzīgu darbību;
 • dalīties ar informāciju ar ārpussavienības valstīm, ievērojot īpašas procedūras.

ES valstu iestādēm ir šādi pienākumi:

 • nosūtīt jebkuru būtisku informāciju attiecīgās valsts finanšu ziņu vākšanas vienībai cik drīz vien iespējams un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 15 dienu laikā;
 • nosūtīt jebkuru būtisku informāciju citu ES valstu kompetentajām iestādēm;
 • informēt Eiropas Komisiju, Eiropas Prokuratūru un, ja nepieciešams, Eiropolu, ja skaidra nauda ir saistīta ar noziedzīgiem nodarījumiem, kas skar ES budžetu;
 • nodrošināt visu iegūto un glabāto datu drošību saskaņā ar stingriem nosacījumiem.

ES valstu valdību pienākumi:

 • nodrošināt, ka personas, kas iebrauc ES vai izbrauc no tās, vai skaidras naudas nosūtītāji un saņēmēji tiek informēti par viņu tiesībām un pienākumiem;
 • paredzēt sodus par regulas pārkāpumiem;
 • informēt Komisiju līdz 2021. gada 4. decembrim par to īstenotajiem pasākumiem regulas īstenošanai.

Komisija:

 • pieņem papildu tehniskus pasākumus, piemēram, deklarācijas veidlapas un informācijas apmaiņas noteikumus, ar īstenošanas aktiem;
 • izmanto palīdzību, ko tai sniedz Skaidras naudas kontroles komiteja;
 • iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par regulas ietekmi.

Atcelšana

Ar Regulu (ES) 2018/1672 aizstāj un atceļ Regulu (EK) Nr. 1889/2005 no 2021. gada 2. jūnija.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2021. gada 3. jūnija, izņemot noteikumus attiecībā uz Komisijas darbu tehnisko pasākumu jomā, kas ir piemērojami kopš 2018. gada 2. decembra.

KONTEKSTS

Regula ir daļa no ES pasākumiem, kuru mērķis ir cīnīties pret teroristu finansēšanu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un citām noziedzīgām darbībām.

Ar to paplašina līdzšinējo “skaidras naudas” definīciju, papildus banknotēm iekļaujot arī čekus, ceļojumu čekus, priekšapmaksas kartes un zeltu.

GALVENIE TERMINI

Skaidra nauda: banknotes un monētas, čeki, ceļojumu čeki, priekšapmaksas kartes, zelts gabalos.
Pārvadātājs: jebkura fiziska persona, kas iebrauc ES vai izbrauc no tās, vedot skaidru naudu pie sevis, bagāžā vai transportlīdzeklī.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1672 (2018. gada 23. oktobris) par Savienības teritorijā ievestās skaidras naudas vai no tās izvestās skaidras naudas kontroli un par Regulas (EK) Nr. 1889/2005 atcelšanu (OV L 284, 12.11.2018., 6.–21. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/1673 (2018. gada 23. oktobris) par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu ar krimināltiesībām (OV L 284, 12.11.2018., 22.–30. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73.–117. lpp.)

Direktīvas (ES) 2015/849 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 13.02.2019

Top