EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES veterinārās sertifikācijas prasības mājputniem un mājputnu produktiem no ārpussavienības valstīm, teritorijām vai zonām

ES veterinārās sertifikācijas prasības mājputniem un mājputnu produktiem no ārpussavienības valstīm, teritorijām vai zonām

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) 798/2008 – to ārpussavienības valstu, teritoriju vai zonu saraksts, no kurām atļauts importēt un tranzītā caur Kopienu pārvadāt mājputnus un mājputnu produktus, un par veterinārās sertifikācijas noteikumiem

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir nodrošināt, lai mājputni un mājputnu produkti no valstīm ārpus ES, kas tiek importēti vai tranzītā pārvadāti caur ES, atbilstu tādiem pašiem standartiem kā ES ražotie.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

 • Šajā regulā ir paredzētas importa un pārvadāšanas tranzītā caur ES, ietverot uzglabāšanu tranzīta laikā, veterinārās sertifikācijas prasības šādām precēm:
  • mājputni, inkubējamas olas, diennakti veci cāļi un noteiktas bezpatogēnu olas;
  • mājputnu, tostarp savvaļas medījamo putnu, gaļa, maltā gaļa, olas un olu produkti.
 • Tajā iekļauts to ārpussavienības valstu, teritoriju vai zonu saraksts, no kurām atļauts importēt šos dzīvniekus un produktus.
 • Tā neattiecas uz mājputniem, kas paredzēti izstādēm, skatēm vai konkursiem.

Šī regula aptver vairākus aspektus, tai skaitā šādus:

 • vispārīgos importa un tranzīta noteikumus, piemēram,
  • veterinārās sertifikācijas prasības
  • pārbaudes, paraugu ņemšanas un testēšanas procedūras un
  • slimības ziņošanas prasības;
 • izcelsmes valstu, teritoriju vai zonu dzīvnieku veselības stāvoklis, kas ietver:
  • kritērijus, pēc kuriem vienu no šiem apgabaliem var uzskatīt par putnu gripas neskartu;
  • putnu gripas uzraudzības programmu prasības;
  • kritērijus, pēc kuriem vienu no šiem apgabaliem var uzskatīt par Ņūkāslas slimības neskartu (vīrusa slimība, kas skar mājputnus);
  • prasības attiecībā uz vakcināciju;
 • īpašus nosacījumus importam – tostarp:
  • mājputnu, inkubējamu olu, diennakti vecu cāļu importam;
  • noteiktu bezpatogēnu olu importam;
  • mājputnu un diennakti vecu cāļu transportēšanai;
 • īpašus nosacījumus pārvadāšanai tranzītā – tie ietver izņēmumus atsevišķu mājputnu produktu pārvadāšanai tranzītā caur Latviju, Lietuvu, Poliju un Horvātiju.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tas ir piemērojams kopš 2009. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

PAMATDOKUMENTS

Komisijas Regula (EK) Nr. 798/2008 (2008. gada 8. augusts) par to trešo valstu, teritoriju, zonu un nodalījumu saraksta izveidošanu, no kuriem atļauts importēt un tranzītā caur Kopienu pārvadāt mājputnus un mājputnu produktus, un par veterinārās sertifikācijas noteikumiem (OV L 226, 23.8.2008., 1.–94. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 798/2008 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/625 (2017. gada 15. marts) par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (OV L 95, 7.4.2017., 1.–142. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (OV L 84, 31.3.2016., 1.–208. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 139/2013 (2013. gada 7. janvāris), ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus dažu putnu ievešanai Savienībā un attiecīgos karantīnas nosacījumus (OV L 47, 20.2.2013., 1.–17. lpp.)

Padomes Direktīva 2009/158/EK (2009. gada 30. novembris) par dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko reglamentē mājputnu un inkubējamo olu tirdzniecību Kopienā un to ievešanu no trešām valstīm (OV L 343, 22.12.2009., 74.–113. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Direktīva 2002/99/EK (2002. gada 16. decembris), ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā (OV L 18, 23.1.2003., 11.–20. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Direktīva 97/78/EK (1997. gada 18. decembris), ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (OV L 24, 30.1.1998., 9.–30. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Direktīva 91/496/EK (1991. gada 15. jūlijā), ar ko nosaka principus attiecībā uz tādu dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšanu, kurus Kopienā ieved no trešām valstīm, un ar ko groza Direktīvu 89/662/EEK, Direktīvu 90/425/EEK un Direktīvu 90/675/EEK (OV L 268, 24.9.1991., 56.–68. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 21.06.2019

Top