EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Narkotisko vielu nelikumīga tirdzniecība – psihoaktīvo vielu saraksts

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 1999/615/TI, ar ko paredz, ka 4–MTA ir jauna sintētiskā narkotika, attiecībā uz kuru jāpiemēro kontrolpasākumi un kriminālsodi

Lēmums 2002/188/TI par kontroles pasākumiem un kriminālsodiem sakarā ar jauno sintētisko narkotiku PMMA

Lēmums 2003/847/TI par kontrolpasākumiem un kriminālsodiem attiecībā uz jaunajām sintētiskajām narkotikām 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 un TMA-2

Lēmums 2008/206/TI par 1-benzilpiperazīna (BZP) pasludināšanu par jaunu psihoaktīvu vielu, uz kuru attiecas kontroles pasākumi un krimināltiesību normas

Lēmums 2010/759/ES par kontroles pasākumu piemērošanu 4-metilmetkatinonam (mefedronam)

Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1873 par kontroles pasākumu attiecināšanu uz vielām 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidrooksazol-2-amīns (4,4′-DMAR) un 1-cikloheksil-4-(1,2-difeniletil)piperazīns (MT-45)

Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1874 par kontroles pasākumu attiecināšanu uz 4-metilamfetamīnu

Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1875 par kontroles pasākumu attiecināšanu uz šādām vielām: 4-jod-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibenzil)fenetilamīns (25I-NBOMe), 3,4-dihlor-N-[[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil]benzamīds (AH-7921), 3,4-metilēndioksipirovalerons (MDPV) un 2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanons (metoksetamīns)

Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1876 par kontroles pasākumu piemērošanu vielai 5-(2-aminopropil)indols

Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1070 par kontroles pasākumu piemērošanu vielai 1-fenil-2-(pirolidīn-1-il)-pentān-1-ons (α-pirolidīnvalerofenons jeb α-PVP)

Īstenošanas lēmums (ES) 2017/369 par kontroles pasākumiem metil-2-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoātam (MDMB-CHMICA)

Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1774 par kontroles pasākumu piemērošanu N-(1-fenetilpiperidīn-4-il)-N-fenilakrilamīdam (akriloilfentanilam)

Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2170 par kontroles pasākumu piemērošanu N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidīn-4-il]-furān-2-karboksamīdam (furānilfentanilam)

Īstenošanas lēmums (ES) 2018/747 par kontroles pasākumu piemērošanu N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutān-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamīdam (ADB-CHMINACA)

Īstenošanas lēmums (ES) 2018/748 par kontroles pasākumu piemērošanu 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropān-2-il)-1H-indazol-3-karboksamīdam (CUMYL-4CN-BINACA)

Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1463 par kontroles pasākumu piemērošanu N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidīn-4-il]ciklopropānkarboksamīdam (ciklopropilfentanilam) un 2-metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidīn-4-il]acetamīdam (metoksiacetilfentanilam)

KĀDS IR ŠO LĒMUMU MĒRĶIS?

To mērķis ir noteikt kontroles pasākumus un kriminālsodus attiecībā uz jaunu psihoaktīvo vielu* tirdzniecību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Jaunu psihoaktīvo vielu sarakstā ir iekļautas šādas vielas:

 

 • 1.

  Metilamfetamīns jeb 4-metilamfetamīns, kā minēts Padomes Lēmumā 1999/615/TI.

 • 2.

  Parametoksimetilamfetamīns jeb N–metil–1–(4–metoksifenil)–2–aminopropāns, kā minēts Padomes Lēmumā 2002/188/TI.

 • 3.

  2,5-dimetoksi-4-jodfenetilamīns, 2,5-dimetoksi-4-etiltiofenetilamīns, 2,5-dimetoksi-4-(n)-propiltiofenetilamīns, 2,4,5-trimetoksiamfetamīns, kā minēts Padomes Lēmumā 2003/847/TI.

 • 4.

  1-benzilpiperazīns jeb 1-benzil-1,4-diazacikloheksāns, jeb N-benzilpiperazīns, jeb benzilpiperazīns, kā minēts Padomes Lēmumā 2008/206/TI.

 • 5.

  4-metilmetkatinons, kā minēts Padomes Lēmumā 2010/759/ES.

 • 6.

  4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidrooksazol-2-amīns (4,4′-DMAR) un 1-cikloheksil-4-(1,2-difeniletil)piperazīns (MT-45), kā minēts Padomes Īstenošanas lēmumā (ES) 2015/1873.

 • 7.

  4-metilamfetamīns, kā minēts Padomes Īstenošanas lēmumā (ES) 2015/1874.

 • 8.

  4-jod-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibenzil)fenetilamīns (25I-NBOMe), 3,4-dihlor-N-[[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil]benzamīds (AH-7921), 3,4-metilēndioksipirovalerons (MDPV) un 2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanons (metoksetamīns), kā minēts Padomes Īstenošanas lēmumā (ES) 2015/1875.

 • 9.

  5-(2-aminopropil)indols, kā minēts Padomes Īstenošanas lēmumā (ES) 2015/1876.

 • 10.

  1-fenil-2-(pirolidīn-1-il)-pentān-1-ons (α-pirolidīnvalerofenons jeb α-PVP), kā minēts Padomes Īstenošanas lēmumā (ES) 2016/1070.

 • 11.

  metil-2-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoāts (MDMB-CHMICA), kā minēts Padomes Īstenošanas lēmumā (ES) 2017/369.

 • 12.

  N-(1-fenetilpiperidīn-4-il)-N-fenilakrilamīds (akriloilfentanils), kā minēts Padomes Īstenošanas lēmumā (ES) 2017/1774.

 • 13.

  N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidīn-4-il]-furān-2-karboksamīds (furānilfentanils), kā minēts Padomes Īstenošanas lēmumā (ES) 2017/2170.

 • 14.

  N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutān-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamīds (ADB-CHMINACA), kā minēts Padomes Īstenošanas lēmumā (ES) 2018/747.

 • 15.

  1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropān-2-il)-1H-indazol-3-karboksamīds (CUMYL-4CN-BINACA), kā minēts Padomes Īstenošanas lēmumā (ES) 2018/748.

 • 16.

  N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidīn-4-il]ciklopropānkarboksamīds (ciklopropilfentanils), kā minēts Padomes Īstenošanas lēmumā (ES) 2018/1463.

 • 17.

  2-metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidīn-4-il]acetamīds (metoksiacetilfentanils), kā minēts Padomes Īstenošanas lēmumā (ES) 2018/1463.

Eiropas Komisija var sarakstu papildināt ar citām jaunām psihoaktīvām vielām saskaņā ar deleģēto aktu.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIE LĒMUMI IR PIEMĒROJAMI?

Lēmumu piemērošanas sākuma datums:

Padomes Lēmums 1999/615/TI

1999. gada 17. septembris

Padomes Lēmums 2002/188/TI

2002. gada 7. marts

Padomes Lēmums 2003/847/TI

2003. gada 7. decembris

Padomes Lēmums 2008/206/TI

2008. gada 8. marts

Padomes Lēmums 2010/759/ES

2010. gada 9. decembris

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1873

2015. gada 21. oktobris

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1874

2015. gada 21. oktobris

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1875

2015. gada 21. oktobris

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1876

2015. gada 21. oktobris

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1070

2016. gada 3. jūlijs

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2017/369

2017. gada 4. marts

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1774

2017. gada 30. septembris

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2170

2017. gada 23. novembris

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2018/747

2018. gada 23. maijs

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2018/748

2018. gada 23. maijs

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1463

2018. gada 2. oktobris

KONTEKSTS

ES Narkomānijas apkarošanas stratēģiju 2013.–2020. gadam īsteno ar diviem secīgiem četru gadu rīcības plāniem.

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Jauna psihoaktīvā viela: viela tīrā formā vai preparātā, uz kuru neattiecas ne Apvienoto Nāciju Organizācijas 1961. gada Vienotā konvencija par narkotiskajām vielām, kas grozīta ar 1972. gada protokolu, ne Apvienoto Nāciju Organizācijas 1971. gada Konvencija par psihotropajām vielām, bet kura var radīt veselības vai sociālos riskus, kuri ir līdzīgi minētajās konvencijās iekļauto vielu radītajiem riskiem.

PAMATDOKUMENTI

Padomes Lēmums 1999/615/TI (1999. gada 13. septembris), ar ko paredz, ka 4–MTA ir jauna sintētiskā narkotika, attiecībā uz kuru jāpiemēro kontrolpasākumi un kriminālsodi (OV L 244, 16.9.1999., 1. lpp.)

Padomes Lēmums 2002/188/TI (2002. gada 28. februāris) par kontroles pasākumiem un kriminālsodiem sakarā ar jauno sintētisko narkotiku PMMA (OV L 63, 6.3.2002., 14. lpp.)

Padomes Lēmums 2003/847/TI (2003. gada 27. novembris) par kontrolpasākumiem un kriminālsodiem attiecībā uz jaunajām sintētiskajām narkotikām 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 un TMA-2 (OV L 321, 6.12.2003., 64.–65. lpp.)

Padomes Lēmums 2008/206/TI (2008. gada 3. marts) par 1-benzilpiperazīna (BZP) pasludināšanu par jaunu psihoaktīvu vielu, uz kuru attiecas kontroles pasākumi un krimināltiesību normas (OV L 63, 7.3.2008., 45.–46. lpp.)

Padomes Lēmums 2010/759/ES (2010. gada 2. decembris) par kontroles pasākumu piemērošanu 4-metilmetkatinonam (mefedronam) (OV L 322, 8.12.2010., 44.–45. lpp.)

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1873 (2015. gada 8. oktobris) par kontroles pasākumu attiecināšanu uz vielām 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidrooksazol-2-amīns (4,4′-DMAR) un 1-cikloheksil-4-(1,2-difeniletil)piperazīns (MT-45) (OV L 275, 20.10.2015., 32.–34. lpp.)

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1874 (2015. gada 8. oktobris) par kontroles pasākumu piemērošanu attiecināšanu uz 4-metilamfetamīnu (OV L 275, 20.10.2015., 35.–37. lpp.)

Lēmuma (ES) 2015/1874 turpmāki grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1875 (2015. gada 8. oktobris) par kontroles pasākumu attiecināšanu uz šādām vielām: 4-jod-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibenzil)fenetilamīns (25I-NBOMe), 3,4-dihlor-N-[[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil]benzamīds (AH-7921), 3,4-metilēndioksipirovalerons (MDPV) un 2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanons (metoksetamīns) (OV L 275, 20.10.2015., 38.–42. lpp.)

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1876 (2015. gada 8. oktobris) par kontroles pasākumu piemērošanu vielai 5-(2-aminopropil)indols (OV L 275, 20.10.2015., 43.–45. lpp.)

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1070 (2016. gada 27. jūnijs) par kontroles pasākumu piemērošanu vielai 1-fenil-2-(pirolidīn-1-il)-pentān-1-ons (α-pirolidīnvalerofenons jeb α-PVP) (OV L 178, 2.7.2016., 18.–20. lpp.)

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2017/369 (2017. gada 27. februāris) par kontroles pasākumiem metil-2-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoātam (MDMB-CHMICA) (OV L 56, 3.3.2017., 210.–212. lpp.)

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1774 (2017. gada 25. septembris) par kontroles pasākumu piemērošanu N-(1-fenetilpiperidīn-4-il)-N-fenilakrilamīdam (akriloilfentanilam) (OV L 251, 29.9.2017., 21.–22. lpp.)

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2170 (2017. gada 15. novembris) par kontroles pasākumu piemērošanu N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidīn-4-il]-furān-2-karboksamīdam (furānilfentanilam) (OV L 306, 22.11.2017., 19.–20. lpp.)

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2018/747 (2018. gada 14. maijs) par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajai psihoaktīvajai vielai N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutān-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamīdam (ADB-CHMINACA) (OV L 125, 22.5.2018., 8.–9. lpp.)

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2018/748 (2018. gada 14. maijs) par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajai psihoaktīvajai vielai 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropān-2-il)-1H-indazol-3-karboksamīdam (CUMYL-4CN-BINACA) (OV L 125, 22.5.2018., 10.–11. lpp.)

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1463 (2018. gada 28. septembris) par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajām psihoaktīvajām vielām N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidīn-4-il]ciklopropānkarboksamīdam (ciklopropilfentanilam) un 2-metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidīn-4-il]acetamīdam (metoksiacetilfentanilam) (OV L 245, 1.10.2018., 9.–11. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2019/369 (2018. gada 13. decembris), ar ko groza Padomes Pamatlēmuma 2004/757/TI pielikumu attiecībā uz jaunu psihoaktīvu vielu iekļaušanu “narkotiskās vielas” definīcijā (OV L 66, 7.3.2019., 3.–5. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2101 (2017. gada 15. novembris), ar ko attiecībā uz informācijas apmaiņu, agrīnās brīdināšanas sistēmu un riska novērtēšanu saistībā ar jaunām psihoaktīvām vielām groza Regulu (EK) Nr. 1920/2006 (OV L 305, 21.11.2017., 1.–7. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/2103 (2017. gada 15. novembris), ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2004/757/TI, lai “narkotiskās vielas” definīcijā iekļautu jaunas psihoaktīvas vielas, un atceļ Padomes Lēmumu 2005/387/TI (OV L 305, 21.11.2017., 12.–18. lpp.)

ES Narkomānijas apkarošanas stratēģija 2013.–2020. gadam (OV C 402, 29.12.2012., 1.–10. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1920/2006 (2006. gada 12. decembris) par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru (pārstrādāta versija) (OV L 376, 27.12.2006., 1.–13. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1920/2006 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Padomes Pamatlēmums 2004/757/TI (2004. gada 25. oktobris), ar ko paredz minimuma noteikumus par noziedzīgu darbību pazīmēm un sodiem narkotisko vielu nelikumīgas tirdzniecības jomā (OV L 335, 11.11.2004., 8.–11. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 02.04.2019

Top