EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES-ASV nolīgums par apdrošināšanu un pārapdrošināšanu

ES-ASV nolīgums par apdrošināšanu un pārapdrošināšanu

 

KOPSAVILKUMS:

Divpusējais nolīgums starp ES un Amerikas Savienotajām Valstīm par prudenciālās uzraudzības pasākumiem attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu

Lēmums (ES) 2017/1792 par to, lai ES vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Divpusējo nolīgumu starp ES un Amerikas Savienotajām Valstīm par prudenciālās uzraudzības pasākumiem attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu

Lēmums (ES) 2018/539 par to, lai noslēgtu Divpusējo nolīgumu starp ES un Amerikas Savienotajām Valstīm par prudenciālās uzraudzības pasākumiem attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu

KĀDS IR ŠĪ NOLĪGUMA UN LĒMUMU MĒRĶIS?

 • Nolīguma mērķis ir:
  • stiprināt regulatīvo noteiktību un nodrošināt vienādus konkurences apstākļus apdrošinātājiem un pārapdrošinātājiem* kas darbojas Eiropas Savienībā un Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV);
  • uzlabot apdrošinājuma ņēmēju un citu patērētāju aizsardzību;
  • veicināt sadarbību un konfidenciālas informācijas apmaiņu starp uzraudzības iestādēm abās Atlantijas okeāna pusēs.
 • Ar Padomes Lēmumu (ES) 2017/1792 tiek atļauts ES vārdā parakstīt divpusējo nolīgumu. Ar Padomes Lēmumu (ES) 2018/539 tiek apstiprināts nolīgums.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar šo nolīgumu:

 • novērš jebkādu vietējas klātbūtnes, nodrošinājuma* vai līdzīgu prasību noteikšanu attiecībā uz sabiedrību (“risku pārņemošo pārapdrošinātāju”), kurš neatrodas tajā pašā jurisdikcijā, kur sākotnējais apdrošinātājs (“risku nododošais apdrošinātājs”);
 • norāda, ka, lai gūtu labumu no vienādas attieksmes, risku pārņemošajam pārapdrošinātājam jāievēro konkrēti finanšu un tirgus darbības nosacījumi, piemēram, šādi:
  • jāuztur pašu kapitāls vai kapitāls un rezerves vismaz 226 miljonu euro apmērā, ja risku nododošais apdrošinātājs atrodas ES, vai 250 miljonu ASV dolāru apmērā, ja risku nododošā apdrošinātāja domicils atrodas ASV;
  • jāuztur noteikts maksātspējas rādītājs;
  • pēc pieprasījuma jāiesniedz dokumenti iestādei risku nododošā apdrošinātāja teritorijā;
  • nekavējoties veikt visus maksājumus attiecībā uz prasījumiem saskaņā ar apdrošināšanas līgumu;
 • nosaka procedūru, kas uzņemošās puses iestādei jāievēro, ja tā vēlas izvirzīt jebkādus nosacījumus, jo uzskata, ka risku pārņemošais pārapdrošinātājs vairs neatbilst visām minētajām prasībām;
 • apstiprina, ka pārapdrošināšanas sabiedrības uzraudzība ir tās iestādes jurisdikcijā, kurā atrodas mātesuzņēmums, lai gan noteiktos apstākļos var iesaistīties uzņemošās puses iestādes;
 • mudina ES un Amerikas Savienoto Valstu uzraudzības iestādes apmainīties ar informāciju, vienlaikus ievērojot konfidencialitātes aizsardzības standartus (sīki izklāstīti pielikumā);
 • izveido ES un ASV pārstāvju apvienoto komiteju, kura regulāri tiekas un pārrauga nolīguma īstenošanu;
 • ļauj vienai no pusēm pēc apspriešanās ar otru izbeigt nolīgumu ar noteikumu, ka tiek ievērotas noteiktas procedūras.

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

Nolīgums stājās spēkā 2018. gada 4. aprīlī, lai gan tas jau bija provizoriski piemērojams kopš 2017. gada 7. novembra.

KONTEKSTS

 • Apdrošināšanas sabiedrības bieži veic pārapdrošināšanu, lai samazinātu risku, jo īpaši, saskaroties ar iespējamām lielām vides vai citām katastrofām. Pārapdrošinātājs apmaiņā pret prēmiju maksā daļu no jebkādām prasībām pret sākotnējo apdrošinātāju.
 • ES un Amerikas Savienotās Valstis ir galvenie pārapdrošināšanas pakalpojumu tirdzniecības partneri. Tomēr Amerikas Savienoto Valstu apdrošināšanas tiesību aktos ir paredzēts, ka pārapdrošinātājiem, kuri nav ASV uzņēmumi, izņemot tos, kuri atrodas Francijā, Vācijā, Īrijā un Apvienotajā Karalistē, ir jāiegrāmato 100 % nodrošinājums attiecīgajiem riskiem — tas ir ievērojams šķērslis daudziem uzņēmumiem ES.
 • Pateicoties ES apdrošināšanas saskaņošanai, izmantojot direktīvu “Maksātspēja II” (Direktīva 2009/138/EK — skatīt kopsavilkumu), 2015. gadā tika uzsāktas pārrunas ar Amerikas Savienotajām Valstīm saistībā ar apdrošināšanu un pārapdrošināšanu. Tās tika pabeigtas 2017. gada janvārī.
 • Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Pārapdrošinātājs: uzņēmums, kas sniedz finansiālu aizsardzību apdrošināšanas sabiedrībām.
Nodrošinājums: aktīvi, piemēram, skaidra nauda un kredītvēstules.

PAMATDOKUMENTI

Divpusējais nolīgums starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par prudenciālās uzraudzības pasākumiem attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu (OV L 258, 6.10.2017., 4.–21. lpp.)

Padomes Lēmums (ES) 2017/1792 (2017. gada 29. maijs) par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Divpusējo nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par prudenciālās uzraudzības pasākumiem attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu (OV L 258, 6.10.2017., 1.–2. lpp.)

Lēmuma (ES) 2017/1792 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Padomes Lēmums (ES) 2018/539 (2018. gada 20. marts) par to, lai noslēgtu Divpusējo nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par prudenciālās uzraudzības pasākumiem attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu (OV L 90, 6.4.2018. 36.–37. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Paziņojums par to, ka stājies spēkā Divpusējais nolīgums starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par prudenciālās uzraudzības pasākumiem attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu (OV L 91, 9.4.2018., 1. lpp.)

Paziņojums par to, lai provizoriski piemērotu Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu divpusējo nolīgumu par prudenciālās uzraudzības pasākumiem attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu (OV L 288, 7.11.2017., 1. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 28.09.2020

Top