EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Cīņa pret terorismu — teroristu noziegumu definīcijas un atbalsts cietušajiem

Cīņa pret terorismu — teroristu noziegumu definīcijas un atbalsts cietušajiem

 

KOPSAVILKUMS

Direktīva (ES) 2017/541 par terorisma apkarošanu

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir pielāgot ES tiesību aktus, lai cīnītos pret terorismu, ņemot vērā arvien izteiktākos terorisma draudus un ņemot vērā terorisma starptautisko raksturu.

Ar to paredz minimālos noteikumus noziedzīgu nodarījumu un sankciju definēšanai šajā jomā.

Ar to arī ievieš terorismā cietušo aizsardzības, atbalsta un palīdzības pasākumus.

Ar to aizstāj Pamatlēmumu 2002/475/TI, kas ir stūrakmens dalībvalstu krimināljustīcijas atbildes rīcībā, lai apkarotu terorismu, un ar to groza vairākas daļas Lēmumā 671/2005/TI par informācijas apmaiņu un sadarbību attiecībā uz teroristu nodarījumiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Teroristu nodarījumu definīcijas

Direktīvā ir iekļauts izsmeļošs saraksts, kurā uzskaitīti smagi noziegumi, kas ES valstīm to tiesību aktos jāklasificē kā teroristu nodarījumi, ja tādi izdarīti vai pastāv to izdarīšanas draudi ar kādu konkrētu teroristu mērķi.

Teroristu mērķi ir jebkādas šādas darbības:

 • nopietni iebiedēt iedzīvotājus;
 • nepienācīgā veidā piespiest valdību vai starptautisku organizāciju veikt kādu darbību vai atturēties no tās;
 • būtiski destabilizēt vai graut valsts vai starptautiskas organizācijas politiskās, konstitucionālās, ekonomiskās vai sociālās pamatstruktūras.

Saistītie nodarījumi

Teroristu nodarījumu sarakstu paplašināti attiecina arī uz šādām darbībām, par kurām ES valstīm jāsoda kā par noziedzīgiem nodarījumiem, pat ja teroristu nodarījums faktiski nav izdarīts:

 • nodarījumi, kas saistīti ar teroristu grupu (piemēram, šādas grupas vadīšana vai apzināta dalība teroristu grupas darbībās), ja tos izdara tīši;
 • nodarījumi, kas saistīti ar teroristu darbībām. Tie ietver šādas darbības:
  • vēstījuma izplatīšana, izmantojot tiešsaistes vai bezsaistes paņēmienus, ar nodomu kūdīt uz teroristu nodarījumu, piemēram, slavinot terora aktus;
  • aicinājums citai personai un citas personas vervēšana nolūkā izdarīt teroristu nodarījumu;
  • apmācības sniegšana vai dalība šādā apmācībā terorisma mērķiem, piemēram, attiecībā uz sprāgstvielu, šaujamieroču vai bīstamu vielu izgatavošanu vai izmantošanu;
  • ceļošana ES teritorijā, ārpus tās vai uz ES terorisma nolūkā, piemēram, lai piedalītos teroristu grupas darbībās vai veiktu teroristu uzbrukumu;
  • šādas ceļošana organizēšana un veicināšana, tostarp loģistikas vai materiāls atbalsts, piemēram, biļešu pirkšana vai maršrutu plānošana;
  • līdzekļu sniegšana vai vākšana ar nodomu tos izmantot vai zinot, ka tie tiks izmantoti, lai izdarītu teroristu nodarījumus.

Vispārējie aspekti

Tie ietver šādus aspektus:

 • uzlaboti noteikumi:
  • par atbalstīšana un līdzdalību, kūdīšanu un teroristu nodarījumu mēģinājumiem;
  • par jurisdikciju un kriminālvajāšanu, lai nodrošinātu attiecīgo noteikumu konsekvenci un efektīvu piemērošanu un lai novērstu nepilnības;
 • ES valstu pienākumi:
  • fiziskām un juridiskām personām, kuras ir atbildīgas par šādiem nodarījumiem, piemērot sodus un sankcijas, kas atspoguļo šādu nodarījumu smagumu;
  • veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka nekavējoties tiek izņemts to teritorijā mitināts ar terorismu saistīts tiešsaistes saturs un bloķēta piekļuve tam, un lai panāktu šāda satura izņemšanu arī tad, ja tas ir mitināts ārpus to teritorijas;
  • īstenojot šo direktīvu, ievērot pamattiesības un tiesību pamatprincipus, kā noteikts Līguma par Eiropas Savienību 6. pantā;
 • grozījumi Lēmumā 2005/671/TI par informācijas apmaiņu un sadarbību attiecībā uz teroristu nodarījumiem.

Atbalsts cietušajiem

 • Direktīvā ir ietverti papildu panti par vairākiem pakalpojumiem, lai nodrošinātu terorismā cietušo īpašās vajadzības, piemēram, tiesības nekavējoties piekļūt profesionāliem atbalsta dienestiem, kas sniedz medicīnisku un psiholoģisku atbalstu un padomus juridiskos vai praktiskos jautājumos.
 • Ar to arī stiprina ārkārtas reaģēšanas mehānismus, lai palīdzētu terorismā cietušajiem tūlīt pēc teroristu uzbrukuma.
 • ES valstīm ir jānodrošina, ka terorismā cietušajiem, kuri ir tās ES valsts iedzīvotāji, kas nav valsts, kurā teroristu nodarījums tika izdarīts, ir piekļuve:
  • informācijai par viņu tiesībām;
  • atbalsta dienestiem un kompensācijas shēmām, kas pieejamas valstī, kurā tika izdarīts teroristu nodarījums.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

To piemēro kopš 2017. gada 20. aprīļa. ES valstu tiesību aktos tā ir jāiekļauj līdz 2018. gada 8. septembrim.

KONTEKSTS

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/541 (2017. gada 15. marts) par terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI un groza Padomes Lēmumu 2005/671/TI (OV L 88, 31.3.2017., 6.–21. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija, I sadaļa — Kopīgi noteikumi — 6. pants (bijušais LES 6. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 19. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/42/ES (2014. gada 3. aprīlis) par nozieguma rīku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā (OV L 127, 29.4.2014., 39.–50. lpp.)

Direktīvas 2014/42/ES turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/40/ES (2013. gada 12. augusts) par uzbrukumiem informācijas sistēmām, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2005/222/TI (OV L 218, 14.8.2013., 8.–14. lpp.)

Padomes Lēmums 671/2005/TI (2005. gada 20. septembris) par informācijas apmaiņu un sadarbību attiecībā uz teroristu nodarījumiem (OV L 253, 29.9.2005., 22.–24. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Pamatlēmums 2002/475/TI (2002. gada 13. jūnijs) par terorisma apkarošanu (OV L 164, 22.6.2002., 3.–7. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 20.02.2018

Top