EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eiropas Prokuratūras izveide

Eiropas Prokuratūras izveide

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) 2017/1939 — ciešākas sadarbības īstenošana Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Ar to izveido neatkarīgu un decentralizētu Eiropas Savienības Prokuratūru, kuras kompetencē ir veikt izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un apsūdzības celšanu par tādiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas vērsti pret Savienības finanšu interesēm.
 • Ar to izveido dalītās kompetences sistēmu starp EPPO un valsts iestādēm šādu gadījumu apkarošanai.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Iesaistītās valstis

Regula, ar kuru izveido EPPO, īstenojot ciešāku sadarbību, attiecas uz 22 iesaistītajām ES valstīm: Beļģiju, Bulgāriju, Čehijas Republiku, Vāciju, Igauniju, Grieķiju, Spāniju, Franciju, Horvātiju, Itāliju, Kipru, Latviju, Lietuvu, Luksemburgu, Maltu, Nīderlandi, Austriju, Portugāli, Rumāniju, Slovēniju, Slovākiju un Somiju.

Citas ES valstis var iesaistīties jebkurā brīdī.

Darbības joma

 • EPPO ir neatkarīga un decentralizēta ES Prokuratūra, kas ir tiesīga izmeklēt, veikt kriminālvajāšanu un celt apsūdzības (valstu tiesās) par noziedzīgiem nodarījumiem pret ES budžetu, piemēram, krāpšanu (vairāk nekā EUR 10 000 apmērā), korupciju vai pārrobežu krāpšanu PVN jomā, ja kaitējums ir lielāks par EUR 10 000 000.
 • Esošās ES struktūras, piemēram, OLAF (Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai), Eurojust (Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās) un Eiropols (Eiropas Policijas birojs) nav tiesīgas veikt kriminālizmeklēšanu un kriminālvajāšanu. EPPO izveido ciešas attiecības ar šīm Savienības struktūrām, balstot tās uz savstarpēju sadarbību to attiecīgo pilnvaru robežās.

Organizācija

EPPO darbība ir organizēta divos līmeņos:

 • centrālais līmenis, ko veido Centrālais birojs EPPO mītnesvietā Luksemburgā. Centrālo līmeni veido Eiropas galvenais prokurors, divi Eiropas galvenā prokurora vietnieki, Eiropas prokurori (viens prokurors no katras iesaistītās ES valsts) un administratīvais direktors;
 • decentralizētais līmenis, ko veido Eiropas deleģētie prokurori, kuri atrodas iesaistītajās ES valstīs.

Neatkarība

 • EPPO darbinieki darbojas visas ES interesēs un nelūdz un nepieņem norādījumus no trešām personām.
 • EPPO ir strukturāli neatkarīga no citām ES iestādēm vai dienestiem.
 • Eiropas galveno prokuroru ieceļ Eiropas Parlaments un Padome atklāta kandidātu atlases konkursa kārtībā. Pilnvaru termiņš ir 7 gadi un tas nav atjaunojams.
 • Eiropas galveno prokuroru var atbrīvot no amata tikai ar ES Tiesas lēmumu, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta, Padomes vai Komisijas pieteikumu.
 • Eiropas deleģētajiem prokuroriem jābūt pilnīgi neatkarīgiem no valstu kriminālvajāšanas iestādēm.

Kopš kura laika regula ir piemērojama?

Tā ir piemērojama kopš 2017. gada 20. novembra.

KONTEKSTS

PAMATDOKUMENTS

Padomes Regula (ES) 2017/1939 (2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei (OV L 283, 31.10.2017., 1.–71. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/1371 (2017. gada 5. jūlijs) par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (OV L 198, 28.7.2017., 29.–41. lpp.)

Komisijas Lēmums (ES) 2018/1094 (2018. gada 1. augusts), ar ko apstiprina Nīderlandes dalību ciešākā sadarbībā Eiropas Prokuratūras izveidei (OV L 196, 2.8.2018., 1.–2. lpp.)

Komisijas Lēmums (ES) 2018/1103 (2018. gada 7. augusts), ar ko apstiprina Maltas dalību ciešākā sadarbībā Eiropas Prokuratūras izveidei (OV L 201, 8.8.2018., 2.–3. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 17.09.2018

Top