EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES lauksaimniecības un pārtikas aprites noteikumu izpilde

ES lauksaimniecības un pārtikas aprites noteikumu izpilde

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) 2017/625 — oficiālās kontroles lauksaimniecības un pārtikas apritē

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Ar šo regulu pieņem vienotus noteikumus par ES oficiālajām kontrolēm, lai nodrošinātu, ka lauksaimniecības un pārtikas aprites tiesību akti attiecībā uz cilvēku veselības, dzīvnieku veselības un labturības aizsardzību un augu veselību tiek pareizi piemēroti un izpildīti.
 • Ar šo regulu ievieš labāku saskaņotu pieeju attiecībā uz oficiālajām kontrolēm un izpildes pasākumiem lauksaimniecības un pārtikas apritē un stiprina uz riska analīzi balstītu kontroļu principu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Lauksaimniecības un pārtikas aprite

Šajā regulā ir ietverti noteikumi par oficiālajām kontrolēm, ko piemēro visiem ar pārtiku un dzīvnieku barību saistītiem uzņēmumiem: no primārajiem ražotājiem līdz mazumtirgotājiem un sabiedriskajiem ēdinātājiem, kā arī augu/dzīvnieku audzētājiem un tirgotājiem.

Darbības joma

 • Šī regula attiecas uz oficiālajām kontrolēm, ko veic valstu izpildes iestādes, lai pārbaudītu atbilstību lauksaimniecības un pārtikas aprites noteikumiem šādās jomās:
  • pārtika un pārtikas nekaitīgums, integritāte un veselīgums jebkurā pārtikas ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmā;
  • ģenētiski modificētu organismu apzināta izplatīšana vidē pārtikas un dzīvnieku barības ražošanas nolūkos;
  • dzīvnieku barība un dzīvnieku barības nekaitīgums jebkurā dzīvnieku barības ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmā;
  • dzīvnieku veselība un labturība;
  • bioloģiskā ražošana un bioloģisko produktu marķēšana.
 • Šī regula arī attiecas uz noteiktu dzīvnieku un preču importu no:
  • valstīm ārpus ES, kurām piemēro pārbaudes ES robežkontroles punktos;
  • precēm, kas tiek pārdotas internetā.

Uz riska analīzi balstīta sistēma

 • Ar šo tiesību aktu izveido uz riska analīzi balstītu kontroles sistēmu, kas valstu izpildes iestādēm ļauj veikt oficiālus kontroles pasākumus jomās, kur tas vajadzīgs visvairāk.
 • Kopumā, lai nodrošinātu šo kontroles pasākumu efektivitāti, tie tiks veikti bez iepriekšēja paziņojuma.

Dzīvnieku labturība

 • Oficiālās kontroles attiecas uz dzīvnieku labturības noteikumiem, tostarp pārvadāšanas, kaušanas un lauksaimniecisko darbību laikā.
 • Eiropas Komisija var pieņemt tiesību aktus, lai pielāgotu oficiālo kontroļu noteikumus, lai tie atbilstu konkrētām dzīvnieku labturības vajadzībām.
 • Tiks izveidoti ES dzīvnieku labturības references centri, kuru uzdevumos ietilpst:
  • palīdzēt ES valstīm veikt to oficiālās kontroles:
   • veicot zinātniskus un tehniskus pētījumus;
   • organizējot mācību kursus;
   • izplatot pētījumu konstatējumus un informāciju par tehniskajām inovācijām;
  • nodrošināt zinātniskās un tehniskās speciālās zināšanas par dzīvnieku labturības novērtēšanu un uzlabošanu.

Sadarbība starp ES valstīm

 • Ar šo tiesību aktu precizē un stiprina noteikumus par ES valstu sadarbību un administratīvo palīdzību.
 • Ar to prasa ES valstīm nodrošināt informācijas apmaiņu starp valstu iestādēm un citām tiesībsargājošām iestādēm, prokuroriem un tiesu iestādēm par iespējamiem neatbilstības gadījumiem.
 • Integrētā oficiālo kontroļu pārvaldības sistēmā tiks integrētas visas esošās (un turpmākās) datorizētās sistēmas, kuras pārvalda Komisija.

Pārredzamība

Valstu iestādēm ir jāpublicē ikgadēji ziņojumi.

Finansējums

Noteikumi par oficiālo kontroļu nodevu aprēķināšanu nodrošinās, ka ES valstis pienācīgi finansē savu kontroles sistēmu un ka nodevas nepārsniedz oficiālo kontroļu veikšanas izmaksas.

Covid-19 pagaidu pasākumi

 • Pēc Covid-19 uzliesmojuma vairākas ES valstis ieviesa būtiskus pārvietošanās ierobežojumus ar mērķi aizsargāt cilvēku veselību. Tādēļ Komisija pieņēma īstenošanas aktu, Regulu (ES) 2020/466, ar kuru tiek ieviesti pagaidu pasākumi, kas nepieciešami, lai ierobežotu plaši izplatītus riskus cilvēku, dzīvnieku un augu veselībai, ko rada valstu nepietiekamā spēja nodarbināt atbilstošu personālu oficiālām kontrolēm un citiem oficiāliem pasākumiem. Šie pasākumi ietver klīniskas dzīvnieku pārbaudes, paraugu testēšanu un oficiālu sertifikātu un atestācijas dokumentu parakstīšanu un to oriģinālu izsniegšanu papīra formātā.
 • ES valstīm ir jāveic nepieciešamās darbības, lai pēc iespējas ātrāk mazinātu nopietnus traucējumus to kontroles sistēmās. Šo regulu piemēro līdz 2020. gada 1. jūnijam.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Attiecībā uz lielāko daļu regulas pantu (piemēram, saistībā ar darbības jomu, definīcijām, noteikumiem kompetentajām iestādēm, oficiālo kontroļu finansēšanu un kompetento iestāžu veiktajām izpildes darbībām) tā ir piemērojama kopš 2019. gada 14. decembra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/625 (2017. gada 15. marts) par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (OV L 95, 7.4.2017., 1.–142. lpp.)

Regulas (ES) 2017/625 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/466 (2020. gada 30. marts) par pagaidu pasākumiem ar mērķi ierobežot riskus cilvēka, dzīvnieku un augu veselībai un dzīvnieku labturībai laikā, kad koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 dēļ ir nopietni traucēta dalībvalstu kontroles sistēmu darbība (OV L 98, 31.3.2020., 30.–33. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1014 (2019. gada 12. jūnijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par minimālajām prasībām robežkontroles punktiem, ieskaitot pārbaudes centrus, un par to, kāds formāts, kategorijas un saīsinājumi jāizmanto robežkontroles punktu un kontroles punktu sarakstos (OV L 165, 21.6.2019., 10.–22. lpp.)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/1012 (2019. gada 12. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 papildina, atkāpjoties no noteikumiem par kontroles punktu nozīmēšanu un no minimālajām prasībām, kas izvirzītas robežkontroles punktiem (OV L 165, 21.6.2019., 4.–7. lpp.)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/1081 (2019. gada 8. marts), ar ko izveido noteikumus par konkrētām apmācības prasībām personālam attiecībā uz noteiktu fizisko kontrolpārbaužu veikšanu robežkontroles punktos (OV L 171, 26.6.2019., 1.–4. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/626 (2019. gada 5. marts) par trešo valstu vai to reģionu sarakstiem, no kuriem atļauts ievest Eiropas Savienībā lietošanai pārtikā paredzētus konkrētus dzīvniekus un preces, un ar ko attiecībā uz šiem sarakstiem groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/759 (OV L 131, 17.5.2019., 31.–50. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/624 (2019. gada 8. februāris), ar ko paredz konkrētus noteikumus par oficiālo kontroļu veikšanu attiecībā uz gaļas ražošanu un dzīvu gliemeņu ražošanas un pārvietošanas teritorijām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 (OV L 131, 17.5.2019., 1.–17. lpp.)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/631 (2018. gada 7. februāris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625, izveidojot Eiropas Savienības references laboratorijas augiem kaitīgo organismu jomā (OV L 105, 25.4.2018., 1.–2. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/329 (2018. gada 5. marts), ar ko nozīmē Eiropas Savienības dzīvnieku labturības references centru (OV L 63, 6.3.2018., 13.–14. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (OV L 84, 31.3.2016., 1.–208. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 652/2014 (2014. gada 15. maijs), ar ko paredz noteikumus tādu izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu, un ar ko groza Padomes Direktīvas 98/56/EK, 2000/29/EK un 2008/90/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002, (EK) Nr. 882/2004 un (EK) Nr. 396/2005, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/128/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 un atceļ Padomes Lēmumus 66/399/EEK, 76/894/EEK un 2009/470/EK (OV L 189, 27.6.2014., 1.–32. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1151/2012 (2012. gada 21. novembris) par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV L 343, 14.12.2012., 1.–29. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1107/2009 (2009. gada 21. oktobris) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (OV L 309, 24.11.2009., 1.–50. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1069/2009 (2009. gada 21. oktobris), ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula) (OV L 300, 14.11.2009., 1.–33. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Regula (EK) Nr. 1099/2009 (2009. gada 24. septembris) par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā (OV L 303, 18.11.2009., 1.–30. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Direktīva 2008/120/EK (2008. gada 18. decembris), ar kuru nosaka minimālos standartus cūku aizsardzībai (Kodificēta versija) (OV L 47, 18.2.2009., 5.–13. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Direktīva 2008/119/EK (2008. gada 18. decembris), ar ko nosaka obligātos standartus teļu aizsardzībai (Kodificēta versija) (OV L 10, 15.1.2009., 7.–13. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Direktīva 2007/43/EK (2007. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka obligātos noteikumus gaļas ražošanai audzētu cāļu aizsardzībai (OV L 182, 12.7.2007., 19.–28. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 396/2005 (2005. gada 23. februāris), ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (OV L 70, 16.3.2005., 1.–16. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Regula (EK) Nr. 1/2005 (2004. gada 22. decembris) par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā un grozījumu izdarīšanu Direktīvās 64/432/EEK un 93/119/EK un Regulā (EK) Nr. 1255/97 (OV L 3, 5.1.2005., 1.–44. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Direktīva 1999/74/EK (1999. gada 19. jūlijs), ar ko paredz minimālos standartus dējējvistu aizsardzībai (OV L 203, 3.8.1999., 53.–57. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Direktīva 98/58/EK (1998. gada 20. jūlijs) par lauksaimniecībā izmantojamo dzīvnieku aizsardzību (OV L 221, 8.8.1998., 23.–27. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 05.05.2020

Top