EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments

Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 1316/2013, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (EISI), kas atbalsta kopīgu interešu projektus (t. i., visas Eiropas interesēs) infrastruktūrai šādās nozarēs:

  • transports;
  • telekomunikācijas; un
  • enerģētika.

Tās svarīgākais mērķis ir paātrināt ieguldījumus Eiropas komunikāciju tīklos un piesaistīt publiskā un privātā sektora finansējumu.

Tas arī nosaka naudas summas, kas jādara pieejamas laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam, un atbalstāmās jomas.

Tā ir grozīta vairākas reizes, pēdējās reizes:

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Atbalsts ilgtspējīgai ekonomikas izaugsmei

Eiropas Komisija uzskata, ka efektīvu transporta un enerģētikas infrastruktūras tīklu izveide ir ļoti nozīmīgs veids, kā palielināt un stiprināt uzticību ES vienotajam tirgum.

Konkrēti, EISI atbalstīs projektus, kuru mērķis ir izveidot un attīstīt jaunu infrastruktūru un pakalpojumus vai modernizēt esošo infrastruktūru un pakalpojumus. Viens no tā vispārējiem mērķiem ir veicināt ekonomikas izaugsmi, izveidojot modernus un efektīvus Eiropas tīklus, kuros ir ņemtas vērā nākotnē paredzamās satiksmes plūsmas.

Ilgtspējīga attīstība

Vēl viens EISI vispārējais mērķis ir palīdzēt Savienībai sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķus (līdz 2020. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par vismaz 20% salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni, par 20% palielināt energoefektivitāti un līdz 20% palielināt atjaunojamās enerģijas īpatsvaru energoavotu struktūrā).

Lielākais atbalsta saņēmējs būs transporta nozare

EISI kopējais budžets laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam ir aptuveni EUR 33 miljardi. Budžets ir sadalīts šādi:

  • aptuveni EUR 26 miljardi transportam;
  • aptuveni EUR 1 miljards telekomunikācijām; un
  • aptuveni EUR 6 miljardi enerģētikas nozarei.

Deleģētie akti

Komisija pieņēma 2 deleģētos aktus, kas papildina Regulu (ES) Nr. 1316/2013 attiecībā uz transporta finansēšanas prioritātēm:

Regulas (ES) Nr. 1316/2013 2017. gada grozījumi

Regula (ES) 2017/2396, ar kuru groza ESIF regulu (Regula (ES) 2015/1017), pagarina ESIF darbības ilgumu un ievieš dažus tehniskos uzlabojumus. Papildus ar to groza EISI regulu, pārnesot EISI neiztērētā budžeta daļu, kā arī naudas līdzekļus no ieņēmumiem un atmaksām no EISI parāda instrumenta un no 2020. gada Eiropas Fonda enerģētikai, klimata pārmaiņām un infrastruktūrai (“fonds Marguerite” — fonds, kas iegulda enerģētikā, atjaunojamos resursos, transportā un digitālajā infrastruktūrā) EISI ietvaros.

Regulas (ES) Nr. 1316/2013 2018. gada grozījumi

Ar Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 grozīja Regulu (ES) Nr. 1316/2013, kas ievieš jaunu pantu (16. panta a) apakšpunktu, piedāvājot iespēju izveidot EISI apvienošanas mehānismu, kam visas darbības, kas veic ieguldījumus kopīgo interešu projektos, būs piemēroti finanšu līdzekļu saņemšanai. Kopējais ieguldījums EISI apvienošanas mehānismos no ES budžeta nevar pārsniegt 10% no kopējā finanšu līdzekļu piešķīruma EISI.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2014. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

GALVENIE TERMINI

Apvienošanas mehānisms: sadarbības satvars, kas izveidots starp Komisiju un attīstības vai citām publiskām finanšu iestādēm ar mērķi apvienot neatmaksājama atbalsta veidus un/vai finanšu instrumentus un/vai budžeta garantijas no budžeta un atmaksājama finanšu atbalsta veidus no attīstības vai citām publiskām finanšu iestādēm, kā arī no privātā sektora finanšu iestādēm un privātā sektora investoriem.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1316/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010 (OV L 348, 20.12.2013., 129.–171. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 1316/2013 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1649 (2016. gada 8. jūlijs), ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1316/2013, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (OV L 247, 15.9.2016., 1.–4. lpp.)

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 275/2014 (2014. gada 7. janvāris), ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1316/2013, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (OV L 80, 19.3.2014., 1.–4. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 29.04.2019

Top