EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES un ASV nolīgums par personas datu aizsardzību

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums (ES) 2016/920 par to, lai parakstītu Nolīgumu starp ASV un ES par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī saukšanu pie kriminālatbildības par tiem

ES un ASV nolīgums par personas datu aizsardzību, kad personas dati tiek pārsūtīti starp ES un ASV tiesībaizsardzības iestādēm

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA UN NOLĪGUMA MĒRĶIS?

 • Ar lēmumu atļāva parakstīt (2016. gada 2. jūnijā) Nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV) un Eiropas Savienību (ES) par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī saukšanu pie kriminālatbildības par tiem (t. s. “jumta nolīgums”). Nolīgums stāsies spēkā tikai pēc tam, kad nolīguma puses būs viena otru informējušas, ka ir pabeigtas to iekšējās procedūras, kas nepieciešamas, lai nolīgums stātos spēkā (no ES puses šīs procedūras paredz, ka Padome pieņem lēmumu par nolīguma noslēgšanu pēc tam, kad Eiropas Parlaments ir devis piekrišanu).
 • Nolīguma mērķis ir nodrošināt augstu personas datu aizsardzības līmeni, kad šos datus pārsūta tiesībaizsardzības iestādes (policija un krimināltiesas). Tāpat ar to paredz veicināt sadarbību tiesībaizsardzības jomā starp ES un ES valstīm no vienas puses un ASV no otras puses.
 • Tas nodrošina lielāku juridisko noteiktību un stiprina to fizisko personu tiesības, kuras skar viņu datu pārsūtīšana.
 • Nolīgums ir viena no trim būtiskajām darbībām, kas paredzētas 2016. gada paziņojumā, ar ko paredzēts atjaunot uzticību datu plūsmām starp ES un ASV.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

 • Nolīgums papildina noteikumus par personas datu aizsardzību, kas ietverti esošajos ES / ES valstu un ASV nolīgumos un valstu likumos, kas atļauj informācijas apmaiņu tiesībaizsardzības nolūkā. Ar to izveido kopēju datu aizsardzības regulējumu, kas būs piemērojams arī turpmākiem nolīgumiem un valstu tiesību aktiem šajā jomā.
 • Nolīgums attiecas uz visiem personas datiem (ieskaitot vārdus, adreses un informāciju par sodāmību), ar ko ES un ASV apmainās saistībā ar noziedzīgu nodarījumu, tostarp terorisma, novēršanu, atklāšanu, izmeklēšanu, kā arī saukšanu pie kriminālatbildības par tiem.

Aizsardzība

Nolīgums paredz vairākus aizsardzības pasākumus personas datiem, kad ar tiem apmainās policija un krimināltiesu iestādes, t. sk.:

 • skaidri datu izmantošanas ierobežojumi — personas datus drīkst izmantot tikai saistībā ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī saukšanu pie kriminālatbildības par tiem;
 • ierobežojumi tālākai pārsūtīšanai — ja dati tiek nosūtīti tālāk uz kādu trešo valsti vai starptautisku organizāciju, ir nepieciešama atļauja, ko dod personas datu sākotnējo nosūtīšanu veikusī kompetentā iestāde;
 • glabāšanas periodi — personas datus nedrīkst glabāt ilgāk, nekā tas ir nepieciešams vai lietderīgi. Glabāšanas periodi ir jāpublicē vai citādi jādara publiski pieejami;
 • tiesības piekļūt personas datiem un to labošana — jebkurai fiziskai personai ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, ievērojot dažus nosacījumus, un pieprasīt datu labošanu, ja tie ir nepareizi;
 • paziņojumi par datu drošības pārkāpumiem — tiks izveidots mehānisms, lai nodrošinātu, ka kompetentajai iestādei un attiecīgos gadījumos arī datu subjektam* paziņo par jebkādiem datu drošības pārkāpumiem;
 • aizsardzība tiesā un tiesību īstenošana — ES pilsoņiem tiks piešķirtas papildu tiesības vērsties pēc aizsardzības ASV tiesās, ja ASV iestādes liegs tām tiesības piekļūt to personas datiem, labot šos datus vai ja minētās iestādes nelikumīgi izpaudīs šo personu datus. Papildus tam ES datu subjekts var izmantot jau esošās tiesības uz aizsardzību tiesā ASV.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS LĒMUMS UN NOLĪGUMS IR PIEMĒROJAMS?

Lēmums ir piemērojams kopš 2016. gada 20. maija. ES un ASV parakstīja nolīgumu 2016. gada 2. jūnijā.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Datu subjekts: persona, uz kuru attiecas personas dati.

PAMATDOKUMENTI

Padomes Lēmums (ES) 2016/920 (2016. gada 20. maijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī saukšanu pie kriminālatbildības par tiem (OV L 154, 11.6.2016., 1.–2. lpp)

Nolīgums starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī saukšanu pie kriminālatbildības par tiem ((OV L 336, 10.12.2016., 3.–13. lpp)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89.–131. lpp)

Pēdējo reizi atjaunots: 23.01.2017

Top