EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Personas datu aizsardzība situācijās, kad tos apstrādā policija un tiesu iestādes (no 2018. gada)

Personas datu aizsardzība situācijās, kad tos apstrādā policija un tiesu iestādes (no 2018. gada)

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva (ES) 2016/680 par privātpersonu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic policija un tiesu iestādes, un par šādu datu brīvu apriti

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Tās mērķis ir aizsargāt privātpersonu personas datus situācijās, kad tos apstrādā policija un tiesu iestādes.
 • Tās mērķis ir arī uzlabot sadarbību cīņā pret terorismu un pārrobežu noziedzību ES, dodot ES valstu policijas un tiesu iestādēm iespēju apmainīties ar informāciju, kas nepieciešama efektīvākai un lietpratīgākai krimināllietu izmeklēšanai.
 • Datu aizsardzības direktīva attiecībā uz policijas un tiesu iestāžu darbu ir daļa no ES datu aizsardzības tiesību aktu reformu kopuma, kurā ietilpst arī Vispārīgā datu aizsardzības regula (Regula (ES) 2016/679).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Direktīvā ir noteikts, ka tiesībaizsardzības iestāžu savāktie dati:

 • tiek apstrādāti likumīgi un godprātīgi;
 • tiek vākti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos un tiek apstrādāti tikai ar minētajiem nolūkiem saderīgā veidā;
 • ir atbilstīgi, būtiski un nav pārmērīgi, ņemot vērā nolūkus, kādos tos apstrādā;
 • ir precīzi un, ja vajadzīgs, atjaunināti;
 • tiek glabāti veidā, kas pieļauj privātpersonu identifikāciju, ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams to apstrādes nolūkiem;
 • tiek turēti pienācīgā drošībā, tostarp nodrošinot aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi.

Termiņi

ES valstis nosaka termiņus personas datu dzēšanai vai arī šādu datu glabāšanas vajadzības regulārai pārskatīšanai.

Attiecīgās privātpersonas (datu subjekti)

Direktīvā ir noteikts, ka tiesībaizsardzības iestādes skaidri nošķir dažādu personu kategoriju datus, piemēram:

 • personas, attiecībā uz kurām pastāv nopietns iemesls uzskatīt, ka tās ir izdarījušas vai drīzumā izdarīs noziedzīgu nodarījumu;
 • personas, kas ir notiesātas par noziedzīgu nodarījumu;
 • noziedzīgā nodarījumā cietušie vai personas, par kurām ir pamats uzskatīt, ka tās varētu būt noziedzīgā nodarījumā cietušie;
 • personas, kuras ir saistītas ar noziedzīgu nodarījumu, tostarp iespējamie liecinieki.

Datu subjektam pieejamā vai sniegtā informācija

Privātpersonām ir tiesības pieprasīt, lai tiesībaizsardzības (t. i., datu aizsardzības) iestādes tām darītu pieejamu noteiktu informāciju, tostarp:

 • tās kompetentās iestādes nosaukumu un kontaktinformāciju, kura nosaka datu apstrādes nolūku un līdzekļus;
 • iemeslu, kādēļ viņu dati tiek apstrādāti;
 • informāciju par tiesībām iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei un šīs iestādes kontaktinformāciju;
 • informāciju par tiesībām pieprasīt piekļuvi personas datiem un tos labot vai dzēst, kā arī par tiesībām ierobežot to apstrādi.

Drošība

Valstu iestādēm ir pienākums īstenot tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu tādu personas datu drošības līmeni, kas ir atbilstīgs riskam. Automatizētas datu apstrādes gadījumā ir jāievieš virkne pasākumu, tostarp, lai:

 • liegtu nepilnvarotām personām pieeju apstrādes iekārtām, kuras izmanto apstrādei;
 • novērstu nesankcionētu datu nolasīšanu, kopēšanu, grozīšanu vai datu nesēju izņemšanu;
 • liegtu neatļautu personas datu ievadīšanu un neatļautu saglabāto personas datu apskati, grozīšanu vai dzēšanu.

Atcelšana

Ar šo direktīvu aizstās Pamatlēmumu 2008/977/TI par to personas datu aizsardzību, kurus apstrādā policijas un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās, sākot no 2018. gada 6. maija.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2016. gada 15. maija. ES valstu tiesību aktos tā ir jāiekļauj līdz 2018. gada 6. maijam.

KONTEKSTS

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89.–131. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1.–88. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 23.01.2017

Top