EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eiropas Sociālais fonds

Eiropas Sociālais fonds

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 1304/2013 — Eiropas Sociālais fonds

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

  • Ar to nosaka principus, noteikumus un standartus Eiropas Sociālā fonda (ESF) darbības īstenošanai.
  • 2014.–2020. gadā ESF aptvers šādas 4 galvenās investīciju jomas:

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Vispārējie mērķi

ESF investē cilvēkos ar mērķi uzlabot darba un izglītības iespējas visā Eiropas Savienībā (ES). Laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam ESF mērķis ir veltīt īpašu uzmanību mazaizsargātajām grupām, tostarp jauniešiem. Regula apraksta ESF darbības jomu un tā saistību ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu (JNI).

Galvenās tēmas

ESF atbalsts tiek koncentrēts uz vairākām pamata tematiskajām jomām:

Atbalsttiesīgie reģioni

ESF finansējumu ir tiesīgas saņemt visas ES valstis. Ar ES valstu starpniecību atbalstam var pieteikties visdažādākās publiskā un privātā sektora organizācijas.

Budžeta prioritātes

Pirmoreiz ir noteikta minimālā ESF finansējuma daļa, kas noteikta kā 23,1 % no kohēzijas politikas, kas atbilst vairāk nekā 80 miljardiem EUR, kas piešķirti ESF programmām 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

Katrā ES valstī vismaz 20 % ESF līdzekļu ir jārezervē sociālajai iekļaušanai un nabadzības apkarošanai. Tas nozīmē palīdzību mazaizsargātiem cilvēkiem un nelabvēlīgā situācijā esošām grupām, lai tie varētu iegūt prasmes un darbu, kas nepieciešams integrācijai darba tirgū.

ESF sniedz mērķtiecīgu palīdzību jauniešiem, papildinot JNI ar vismaz 3,2 miljardiem EUR. Iniciatīvai īpaši jāatbalsta jaunieši, kas nav iesaistīti nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā, reģionos, kur jauniešu bezdarba līmenis pārsniedz 25 %.

Ņemot vērā nepieciešamību samazināt pastāvīgi augsto jauniešu bezdarba līmeni ES, ar Regulu (ES) Nr. 2015/779 groza Regulu (ES) Nr. 1304/2013. Ar to JNI atbalstītajām darbības programmām 2015. gadā izmaksāto sākotnējo priekšfinansējumu palielina no 1 % līdz 30 %.

Orientācija uz rezultātiem

Programmām ir jābūt orientētām uz rezultātiem un balstītām uz papildināmības principu*. Koncentrācijas mehānismam (t. i., uz konkrētu mērķa grupu koncentrētiem pasākumiem) ir liela nozīme, lai radītu patiesu ietekmi reālajā dzīvē.

Īstenošana

Starp ES valstīm un Eiropas Komisiju saskaņotie partnerības nolīgumi un darbības programmas veido satvaru stratēģiskajām investīcijām valstu un reģionu līmenī.

Publiskā un privātā sektora partnerības

Regulā (ES) Nr. 1303/2013 tiek atrunāts, ka attiecībā uz publiskā un privātā sektora partnerību (“PPP”) atbalsta saņēmējs var būt iestāde, ko pārvalda ES dalībvalsts privātie tiesību akti (“privātais partneris”). Privātais partneris (kas izvēlēts darbības īstenošanai) var tikt aizstāts kā atbalsta saņēmējs ieviešanas laikā, kad tas ir nepieciešams, saskaņā ar PPP vai pamata finanšu līguma starp privāto partneri un finanšu iestādi, kas līdzfinansē darbību, noteikumiem un nosacījumiem.

Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 2015/1076 ir izklāstīti papildu nosacījumi par atbalsta saņēmēja aizstāšanu un saistītajiem pienākumiem. Ja PPP darbības, ko finansē Eiropas strukturālie un investīciju fondi (ESIF), ietvaros tiek aizstāts atbalsta saņēmējs, ir jānodrošina, ka pēc aizstāšanas jaunais partneris vai iestāde sniedz vismaz to pašu pakalpojumu un ar tādiem pašiem minimālajiem kvalitātes standartiem, kādi tik atrunāti sākotnējā PPP līgumā. Šajā Regulā ir arī izklāstītas procedūras par ieteikumiem nomainīt privāto partneri un tā apstiprināšanu, kā arī minētās minimālās prasības, kas jāiekļauj ESIF finansētos PPP līgumos.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

To piemēro kopš 2013. gada 21. decembra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Papildināmības princips: ar ESF finansējumu nedrīkst aizstāt ES valstu izdevumus.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1304/2013 (2013. gada 17. decembris) par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 470.–486. lpp.)

Regulas (ES) 1304/2013 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/1076 (2015. gada 28. aprīlis), kas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1303/2013 nosaka papildu noteikumus par atbalsta saņēmēja aizstāšanu un ar to saistītajiem pienākumiem un minimālās prasības, kas iekļaujamas publiskā un privātā sektora partnerības nolīgumos, kurus finansē no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (OV L 175, 4.7.2015., 1.–3. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 288/2014 (2014. gada 25. februāris), ar kuru paredz noteikumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, attiecībā uz darbības programmu paraugu atbilstīgi mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1299/2013 par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība” attiecībā uz sadarbības programmu paraugu atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība” (OV L 87, 22.3.2014., 1.–48. lpp.)

Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/99/ES (2014. gada 18. februāris), kurā 2014. līdz 2020. gadam noteikts to reģionu saraksts, kuri ir tiesīgi saņemt finansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda, un to dalībvalstu saraksts, kuras ir tiesīgas saņemt finansējumu no Kohēzijas fonda (OV L 50, 20.2.2014., 22.–34. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320.–469. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 08.05.2018

Top