Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kopīgi noteikumi par ERAF, ESF, Kohēzijas fondu, ELFLA un EJZF (2014.–2020. g.)

Kopīgi noteikumi par ERAF, ESF, Kohēzijas fondu, ELFLA un EJZF (2014.–2020. g.)

 

KOPSAVILKUMS

Regula (ES) Nr. 1303/2013 — kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Regulā ir noteikti kopīgi principi, noteikumi un standarti Eiropas strukturālo un investīciju fondu (“ESI fondu”) darbībai laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • ESI fondi ietver 5 fondus: Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF), Eiropas Sociālo fondu (ESF), Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF).
 • ESI fondu ieguldījumu kopīgais mērķis ir sniegt atbalstu ES stratēģijas “Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei īstenošanai.
 • Kopīgo noteikumu regula:
  • definē kopīgus principus, noteikumus un standartus ESI fondu izmantošanai un īstenošanai;
  • nosaka kopīgus noteikumus ESI fondiem, lai uzlabotu koordināciju starp tiem un citām ES politikām un programmām, piemēram, “Apvārsnis 2020”;
  • definē fondu uzdevumus, prioritāros mērķus un organizāciju;
  • pievērš īpašu uzmanību attiecībām starp šo regulu un citām regulām, kas ir specifiskas katram fondam;
  • nosaka tematiskās koncentrācijas principu, lai nodrošinātu, ka ieguldījumi ir koncentrēti uz ierobežotu skaitu pamata prioritāšu, kuras saskaņotas ar stratēģiju “Eiropa 2020”;
  • pastiprina orientāciju uz rezultātiem:
   • ir izveidots darbības rezultātu satvars ar mērķiem;
   • starp katru ES valsti un Eiropas Komisiju tiek organizēta ikgadējā izvērtēšanas sanāksme;
   • 2019. gadā katrā dalībvalstī veiks programmu darbības rezultātu izvērtēšanu;
  • ievieš “nosacījumus” (prasības, kas izstrādātas, lai nodrošinātu, ka eksistē nepieciešamie līdzekļi efektīvai ES atbalsta izmantošanai);
  • nosaka resursu sadalījumu mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” trīs reģionu kategorijām: mazāk attīstītiem reģioniem, pārejas reģioniem un vairāk attīstītiem reģioniem atbilstoši to IKP uz vienu iedzīvotāju.
 • Komisija ir pieņēmusi lēmumu, kas nosaka to reģionu sarakstu, kuri atbilst 3 reģionu kategoriju prasībām.
 • Ir noteikti kritēriji, kas ES valstīm un reģioniem jāizpilda, lai tie būtu tiesīgi saņemt atbalstu no fondiem. Resursi no ERAF un ESF ir jāpiešķir mazāk attīstītiem reģioniem, pārejas reģioniem, kuri atrodas pārejā no viena atbalsta līmeņa uz citu, un vairāk attīstītiem reģioniem atbilstoši to IKP uz vienu iedzīvotāju. ES valstu administratīvo teritoriju un plānošanas teritoriju veidi ļoti atšķiras, tāpēc ES ir izstrādājusi kopīgu klasifikācijas sistēmu atbalstāmo reģionu un teritoriju atlasei. Ir norādīti pieejamie finanšu resursi un to piešķiršanas kritēriji.
 • ESI fondi sniedz atbalstu ar daudzgadu programmu starpniecību, pamatojoties uz katrai ES valstij izstrādātu partnerības nolīgumu. Partnerības nolīgums ir dokuments, kas nosaka attiecīgās valsts vispārējo ieguldījumu stratēģiju un ir saskaņots ar Komisiju. To sagatavo valsts saskaņā ar tās sistēmām un procedūrām, iesaistot partnerus, kuri pārstāv reģionālās un vietējās publiskās iestādes, kā arī plašu sociālo, ekonomisko, vides un citu interešu loku.

Revīzijas palātas ziņojums

2017. gadā Eiropas Revīzijas palāta publicēja ziņojumu par partnerības nolīgumiem, kuri parakstīti starp Komisiju un ES valstīm. Ziņojumā secināts, ka fondu darbībā galvenā uzmanība ir tikusi pievērsta izaugsmei un nodarbinātībai, tika noteiktas investīciju vajadzības un tās sekmīgi pārvērstas par mērķiem un rezultātiem. Tomēr tajā ir arī pausts uzskats, ka ir izstrādāts pārāk liels skaits darbības rādītāju mērķvērtību un dažādu fondu darbības rezultātu novērtēšana nav saskaņota.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2014. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320.–469. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 1303/2013 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 508/2014 (2014. gada 15. maijs) par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (OV L 149, 20.5.2014., 1.–66. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1299/2013 (2013. gada 17. decembris) par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība” (OV L 347, 20.12.2013., 259.–280. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1300/2013 (2013. gada 17. decembris) par Kohēzijas fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1084/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 281.–288. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1301/2013 (2013. gada 17. decembris) par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 289.–302. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1302/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1082/2006 par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (ETSG) attiecībā uz šādu grupu izveides un darbības precizēšanu, vienkāršošanu un uzlabošanu (OV L 347, 20.12.2013., 303.–319. lpp.) un tās labojums (OV L 330, 3.12.2016., 5. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1304/2013 (2013. gada 17. decembris) par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 470.–486. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1305/2013 (2013. gada 17. decembris) par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (OV L 347, 20.12.2013., 487.–548. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Sekundārie tiesību akti

Eiropas Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 2/2017: Komisijas sarunas par 2014.–2020. gada partnerības nolīgumiem un programmām kohēzijas politikas jomā: izdevumi tiek mērķtiecīgāk virzīti uz stratēģijas “Eiropa 2020” prioritātēm, bet darbības rezultātu novērtēšana kļūst aizvien sarežģītāka

Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/190/ES (2014. gada 3. aprīlis), ar ko nosaka kopējo resursu gada sadalījumu pa dalībvalstīm Eiropas Reģionālās attīstības fondam, Eiropas Sociālajam fondam un Kohēzijas fondam atbilstīgi mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība”, Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai atvēlētā īpašā piešķīruma resursu gada sadalījumu pa dalībvalstīm kopā ar atbalsttiesīgo reģionu sarakstu un summas, kas jāpārvieto no katras dalībvalsts Kohēzijas fonda un struktūrfondu piešķīrumiem uz Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un uz atbalstu vistrūcīgākajām personām, laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (OV L 104, 8.4.2014., 13.–42. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 522/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1301/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par principiem, saskaņā ar kuriem atlasa un pārvalda no Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstāmas darbības ilgtspējīgā pilsētattīstībā (OV L 148, 20.5.2014., 1.–3. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 215/2014 (2014. gada 7. marts), ar kuru paredz noteikumus, kā īstenot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, attiecībā uz metodoloģiju klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanas atbalstam, starpposma mērķu un galamērķu noteikšanu darbības rezultātu satvarā un intervences kategoriju nomenklatūru Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (OV L 69, 8.3.2014., 65.–84. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Deleģētā regula Nr. 481/2014 (2014. gada 4. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1299/2013 attiecībā uz īpašiem noteikumiem par sadarbības programmu izdevumu atbilstību (OV L 138, 13.5.2014., 45.–50. lpp.)

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 480/2014 (2014. gada 3. marts), ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (OV L 138, 13.5.2014., 5.–44. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 288/2014, (2014. gada 25. februāris) ar kuru paredz noteikumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, attiecībā uz darbības programmu paraugu atbilstīgi mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1299/2013 par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība” attiecībā uz sadarbības programmu paraugu atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība”. (OV L 87, 22.3.2014., 1.–48. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula Nr. 184/2014 (2014. gada 25. februāris), ar kuru nosaka elektroniskajai datu apmaiņas sistēmai starp dalībvalstīm un Komisiju piemērojamos noteikumus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, un atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1299/2013 par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība” pieņem Eiropas Reģionālās attīstības fonda mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” ietvaros piešķirtā atbalsta intervences kategoriju nomenklatūru (OV L 57, 27.2.2014., 7.–20. lpp.)

Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/99/ES, (2014. gada 18. februāris), kurā 2014. līdz 2020. gadam noteikts to reģionu saraksts, kuri ir tiesīgi saņemt finansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda, un to dalībvalstu saraksts, kuras ir tiesīgas saņemt finansējumu no Kohēzijas fonda (OV L 50, 20.2.2014., 22.–34. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 240/2014 (2014. gada 7. janvāris) par Eiropas rīcības kodeksu attiecībā uz partnerību saistībā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (OV L 74, 14.3.2014., 1.–7. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 08.09.2017

Top