EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vispārējais satvars par ES sankcijām

 

KOPSAVILKUMS:

Līguma par Eiropas Savienību 29. pants

Līguma par Eiropas Savienības darbību 215. pants

KĀDS IR LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBU 29. PANTA UN LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU 215. PANTA MĒRĶIS?

 • Līguma par Eiropas Savienību (LES) 29. pants ļauj Eiropas Savienības Padomei pieņemt sankcijas pret trešo valstu (ārpussavienības valstu) valdībām, nevalstiskām struktūrām un privātpersonām (piemēram, teroristiem), lai panāktu to politikas vai rīcības maiņu.
 • Saskaņā ar Līguma par ES darbību (LESD) 215. pantu Padome var veikt vajadzīgās darbības, lai īstenotu lēmumus, kas pieņemti saskaņā ar LES 29. pantu, lai nodrošinātu, ka visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • ES pieņem sankcijas (ierobežojošus pasākumus) kā pašas ES ierosinātus pasākumus (t. i., autonomas sankcijas) un/vai, lai īstenotu Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūcijas, ja ārpussavienības valstis, fiziskas vai juridiskas personas, grupas vai nevalstiskās struktūras:
  • neievēro starptautiskos tiesību aktus vai cilvēktiesības;
  • turpina tādu politiku vai rīcību, kas neatbilst tiesiskuma vai demokrātijas principiem.
 • Šādas sankcijas ir preventīvi, nevis soda instrumenti, kuru nolūks ir ļaut ES ātri reaģēt uz politiskajām provokācijām un notikumiem atbilstoši kopējās ārpolitikas un drošības politikas principiem.
 • ES sankcijas būtu jāaplūko plašāka politiskā dialoga kontekstā. Ierobežojošie pasākumi ir jāizstrādā tā, lai tiem būtu līdz minimumam samazinātas sekas attiecībā uz civiliedzīvotājiem. Tādēļ ES uzskata, ka konkrētā situācija ir atbilstoši jārisina, ieviešot mērķtiecīgas un diferencētas sankcijas valstij vai tās daļai, valdības locekļiem, personām, grupām vai organizācijām.

Pakāpeniskas sankcijas

ES var piemērot trešām valstīm virkni pakāpenisku sankciju, tostarp tālāk uzskaitītās.

 • Diplomātiskās sankcijas:
  • diplomātu izraidīšana, oficiālo vizīšu apturēšana;
  • divpusējās vai daudzpusējās sadarbības ar ES apturēšana;
  • sporta vai kultūras pasākumu boikotēšana.
 • Ekonomiskās un finanšu sankcijas:

Ierobežojošie pasākumi var ietvert:

 • attiecīgajām privātpersonām vai organizācijām piederošu vai to kontrolē esošu līdzekļu un ekonomisko resursu iesaldēšanu (piemēram, skaidras naudas, bankas noguldījumu, krājumu, akciju u. c. iesaldēšanu), lai tiem nevarētu piekļūt, tos nevarētu pārvietot vai pārdot, un nekustamā īpašuma iesaldēšanu, lai to nevarētu pārdot vai izīrēt;
 • vīzu izsniegšanas vai ceļošanas aizliegumu, lai novērstu iespēju fiziskām personām iekļūt ES;
 • sektorālus aizlieguma pasākumus, piemēram, konkrētu preču vai tehnoloģiju importēšanai vai eksportēšanai.

Dažos gadījumos var tikt pieļauti izņēmumi no aktīvu iesaldēšanas, ļaujot eksportēt produktus, kas apmierina pamatvajadzības (piemēram, pārtiku vai medikamentus).

ES valstis var paredzēt ceļošanas aizliegumu izņēmumus (piemēram, lai ļautu tādas trešās valsts valdības loceklim, uz kuru attiecas sankcijas, piedalīties Apvienoto Nāciju Organizācijas konferencē, kas notiek tās teritorijā).

Ietekme un rezultāti

Sankcijas ir paredzētas, lai gūtu politiskus un ekonomiskus rezultātus. Tās attiecas uz:

 • jebkuru personu ES teritorijā un ārpus tās, kurš ir dalībvalsts pilsonis;
 • uzņēmumiem un organizācijām, kas reģistrēti saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem (tostarp uz ES uzņēmumu filiālēm trešās valstīs);
 • jebkuru uzņēmējdarbību, kas pilnībā vai daļēji tiek veikta ES.

Jaunu ierobežojošo pasākumu režīmu ieviešana

2018. un 2019. gadā tika ieviesti trīs jauni ierobežojošo pasākumu režīmi:

KONTEKSTS

PAMATDOKUMENTI

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija — V sadaļa: Vispārīgi noteikumi par Savienības ārējo darbību un īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 2. nodaļa: Īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 1. iedaļa: Kopīgi noteikumi — 29. pants (bijušais LES 15. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 33. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija — Piektā daļa: Savienības ārējā darbība — IV sadaļa: Ierobežojoši pasākumi — 215. pants (bijušais EKL 301. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 144. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Savienības Kopējais militāro preču saraksts (OV C 95, 12.3.2019., 1.–35. lpp.)

Padomes Regula (ES) 2019/796 (2019. gada 17. maijs), par ierobežojošiem pasākumiem pret kiberuzbrukumiem, kuri apdraud Savienību vai tās dalībvalstis (OV L 129I, 17.5.2019., 1.–12. lpp.)

Regulas (ES) 2019/796 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Padomes Lēmums (KĀDP) 2019/797 (2019. gada 17. maijs), par ierobežojošiem pasākumiem pret kiberuzbrukumiem, kuri apdraud Savienību vai tās dalībvalstis (OV L 129I, 17.5.2019., 13.–19. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Regula (ES) 2019/1890 (2019. gada 11. novembris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Turcijas neatļautajām urbšanas darbībām Vidusjūras austrumdaļā (OV L 291, 12.11.2019., 3.–12. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Lēmums (KĀDP) 2019/1894 (2019. gada 11. novembris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Turcijas neatļautajām urbšanas darbībām Vidusjūras austrumdaļā (OV L 291, 12.11.2019., 47.–53. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Regula (ES) 2018/1542 (2018. gada 15. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem pret ķīmisko ieroču izplatīšanu un izmantošanu (OV L 259, 16.10.2018., 12.–21. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/1544 (2018. gada 15. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem pret ķīmisko ieroču izplatīšanu un izmantošanu (OV L 259, 16.10.2018., 25.–30. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Regula (EK) Nr. 428/2009 (2009. gada 5. maijs), ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei (OV L 134, 29.5.2009., 1.–269. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 09.10.2020

Top