Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eiropas Aizsardzības aģentūra (no 2011. gada)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Eiropas Aizsardzības aģentūra' for an updated information about the subject.

Eiropas Aizsardzības aģentūra (no 2011. gada)

Eiropas Aizsardzības aģentūra atbalsta Padomes un dalībvalstu centienus uzlabot Eiropas Savienības aizsardzības spējas krīzes pārvarēšanas jomā un atbalstīt kopējo drošības un aizsardzības politiku (KDAP), apzina operacionālās prasības, stiprina Eiropas Savienības rūpniecisko un tehnoloģisko bāzi, veicina izpēti un efektīvu militāro iepirkumu.

AKTS

Padomes Lēmums 2011/411/KĀDP (2011. gada 12. jūlijs), ar ko nosaka Eiropas Aizsardzības aģentūras statūtus, atrašanās vietu un darbības noteikumus un atceļ Vienoto rīcību 2004/551/KĀDP.

KOPSAVILKUMS

Eiropas Aizsardzības aģentūru (EAA) izveidoja 2004. gadā kā aģentūru aizsardzības spēju attīstīšanas, izpētes, iegūšanas un bruņojuma jomā, lai atbalstītu Padomi un dalībvalstis to centienos uzlabot Eiropas Savienības aizsardzības spējas.

Tā nodrošina juridisku un institucionālu sistēmu, kas ļauj Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm sadarboties, attīstot militārās spējas ES kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) jomā un jo īpaši KDAP jomā.

Ar Lisabonas līgumu Līgumā par Eiropas Savienību tika iekļauts īpašs noteikums par EAA (45. pants; skat. arī 42. panta 3. punktu). Attiecīgi 2011. gada jūlijā Padome pieņēma Lēmumu 2011/411/KĀDP, ar ko aizstāja sākotnējo tiesību aktu, ar ko izveidoja EAA.

Uzdevumi

Aģentūrai ir šādi uzdevumi:

  • palīdzēt noteikt mērķus, kas dalībvalstīm jāsasniedz militāro spēju jomā, un novērtēt to, kā dalībvalstis ievēro saistības attiecībā uz šīm spējām;
  • sekmēt operatīvo vajadzību saskaņošanu un efektīvu, atbilstīgu iepirkumu metožu pieņemšanu;
  • ierosināt daudzpusējus projektus, lai sasniegtu mērķus militāro spēju jomā, nodrošināt dalībvalstu īstenoto programmu koordināciju un īpašu sadarbības programmu pārvaldību;
  • atbalstīt aizsardzības tehnoloģiju izpēti, kā arī koordinēt un plānot kopīgus pētījumus un to, kā nodrošināt nākotnes operacionālās vajadzības;
  • stiprināt aizsardzības nozares rūpniecisko un tehnoloģisko bāzi un uzlabot militāro izdevumu efektivitāti, piemēram, izstrādājot atbilstīgas stratēģijas, apspriežoties ar Komisiju vai rūpniecības pārstāvjiem.

Aģentūra ir gatava atbalstīt pastāvīgu strukturētu sadarbību, ja Padome tā nolemj.

Aģentūras uzdevums neskar dalībvalstu kompetenci aizsardzības jautājumos.

Pārvaldība

Aģentūras mītne atrodas Briselē un tā darbojas Padomes politiskajā uzraudzībā.

Aģentūras lēmējinstance ir valde, kurā ir pa vienam pārstāvim no katras iesaistītās dalībvalsts un viens Komisijas pārstāvis (bez balsstiesībām). Katru gadu valde notur vismaz divas sanāksmes aizsardzības ministru līmenī, kā arī tā var sanākt īpašos sastāvos (piemēram, pētniecības un tehnoloģiju jomas vadītāji vai aizsardzības politikas jomas vadītāji). EAA piedalās visas ES valstis, izņemot Dāniju.

Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos vada EAA un nodrošina saikni starp EAA un Padomi. Izpilddirektors atbild par funkcionālo nodaļu pārraudzību un koordinēšanu.

Finansējums

Aģentūras darbības izdevumus finansē tās dalībvalstis proporcionāli to NKP. Atsevišķus projektus finansē atsevišķi tajos iesaistītās dalībvalstis.

Attiecības ar trešām valstīm

Aģentūra var izveidot sadarbību ar trešām valstīm. Tā arī var sadarboties ar starptautiskām organizācijām, piemēram, ar Eiropas Kosmosa aģentūru (EKA) vai Kopīgas sadarbības organizāciju bruņojuma jautājumos (OCCAR).

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Padomes Lēmums 2011/411/KĀDP

13.7.2011.

-

OV L 183, 13.7.2011.

Pēdējā atjaunināšana: 18.06.2014

Top