EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Publiskais iepirkums — noteikumi ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs

Publiskais iepirkums — noteikumi ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2014/25/ES par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Tajā ir izklāstīti noteikumi par publisko līgumu izmantošanu no uzņēmumu vai fizisku personu puses ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs nolūkā nodrošināt būvdarbus, piegādi vai pakalpojumus.
 • Lai gan pamatnoteikumi un principi, kas noteikti Direktīvā 2014/24/ES, attiecas uz ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēm, Direktīvā 2014/35/ES ir ņemta vērā šo sabiedrības vajadzību nodrošināšanai ļoti nozīmīgo nozaru specifika.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Robežvērtības

Līgumus piešķir valsts, reģiona vai vietējas pārvaldes iestādes, valsts uzņēmumi vai subjekti, kam ir īpašas vai ekskluzīvas tiesības (t. i., subjekti, uz kuriem attiecas šīs direktīva), saskaņā ar direktīvas noteikumiem gadījumos, kad iesaistītās summas pārsniedz noteiktas robežvērtības (spēkā no 2016. gada 1. janvāra):

 • EUR 418 000 piegādes un pakalpojumu līgumiem un metu konkursiem;
 • EUR 5 225 000 būvdarbu līgumiem;
 • EUR 1 000 000 pakalpojumu līgumiem par sociāliem un citiem īpašiem pakalpojumiem.

Eiropas Komisija reizi divos gados izvērtē šīs robežvērtības, lai noteiktu, vai tās vajag izmainīt saskaņā ar ES starptautiskajām saistībām.

Darbības, uz kurām attiecas direktīva

Šī direktīva attiecas uz publisko iepirkumu šādās jomās:

 • gāzes un siltumapgādes, elektroapgādes un ūdensapgādes pakalpojumi (situācijās, kad tas ir pakalpojums, ko sniedz iedzīvotājiem, un saistībā ar šo pakalpojumu ražošanu), pārvade un sadale;
 • sabiedriskais transports, izmantojot vilcienus, tramvajus, trolejbusus, autobusus vai trošu vagonus;
 • lidostas, jūras un iekšējās ostas un citas piestātnes gaisa, jūras vai kanālu pārvadātājiem;
 • pasta pakalpojumu sniedzēji un citi uzņēmumi, kuri sniedz iedzīvotājiem līdzīgus pakalpojumus, kas ietver pasta sūtījumu muitošanu, šķirošanu, maršrutizēšanu un piegādi;
 • naftas un gāzes ieguve un akmeņogļu vai cita veida cietā kurināmā izpēte vai ieguve.

Izņēmumi

Direktīva neattiecas uz šādiem līgumiem:

 • līgumi par priekšmetu pārdošanu tālāk vai iznomāšanu citiem uzņēmumiem vai organizācijām;
 • līgumi par būvdarbiem vai pakalpojumiem visās iepriekš minētajās jomās ārpussavienības valstīs;
 • līgumi, uz kuriem attiecas citas publiskā iepirkuma saistības vai starptautiskas juridiskas saistības (piemēram, Pasaules Tirdzniecības organizācijas Nolīgums par valsts iepirkumu);
 • līgumi, uz kuriem attiecas Direktīva 2009/81/EEK vai kas izslēgti no tās darbības jomas (līgumi, kas saistīti ar aizsardzības un drošības aspektiem).

Jaunas publisko iepirkumu paziņojumu standarta veidlapas

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2015/1986 ieviesa jaunas standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai publisko iepirkumu jomā. Šīs jaunās veidlapas bija jāizmanto visu jauno publisko iepirkumu paziņojumu publicēšanai līdz 2016. gada 18. aprīlim.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2014. gada 17. aprīļa. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2016. gada 18. aprīlim.

KONTEKSTS

Vispārējais ES regulējums, kurā izklāstīti publiskā iepirkuma noteikumi, ir ietverts Direktīvā 2014/24/ES. Šajos noteikumos ir izklāstītas procedūras, kas jāievēro, kā arī ir noteikts, ka valsts iestādēm, izsludinot uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus attiecībā uz darbiem, kurus tās vēlas īstenot ar publiskā iepirkuma palīdzību, ir jānodrošina vienlīdzīga un nediskriminējoša attieksme pret visiem piedāvājumu iesniedzējiem. To darbības veidam un lēmumu pieņemšanas procesam ir jābūt pārredzamam.

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/25/ES (2014. gada 26. februāris) par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK (OV L 94, 28.3.2014., 243.–374. lpp.)

Direktīvas 2014/25/ES turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 28.3.2014., 65.–242. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/23/ES (2014. gada 26. februāris) par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu (OV L 94, 28.3.2014., 1.–64. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1986 (2015. gada 11. novembris), ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai publisko iepirkumu jomā un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 842/2011 (OV L 296, 12.11.2015., 1.–146. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 19.09.2016

Top