Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Prudenciālās prasības attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām

Prudenciālās prasības attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 575/2013 - pasākumi, lai nodrošinātu, ka bankas un ieguldījumu brokeru sabiedrības kontrolē riskus un ka to rīcībā ir pietiekami liels kapitāls

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir pastiprināt bankām noteiktās prudenciālās prasības, kas paredz, ka tām ir jānodrošina pietiekamas kapitāla rezerves un likviditāte. Vispārīgais mērķis ir padarīt bankas stabilākas un noturīgākas spriedzes situācijās.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Kopumā ar šo regulu izveido vienotu saskaņotu prudenciālo noteikumu kopumu, kas jāievēro bankām visā ES teritorijā. Šī tā sauktā vienotā noteikumu kopuma mērķis ir nodrošināt globālo standartu vienotu piemērošanu banku kapitālam (Bāzele III) visās ES valstīs.

Specifiskie aspekti ir šādi:

Prasības pēc lielāka un kvalitatīvāka kapitāla. Bankām ir jāglabā kopējais kapitāla apjoms, kas atbilst vismaz 8 % to aktīvu vērtības, kas novērtēta, ņemot vērā to riskus. Drošie aktīvi (piemēram, skaidra nauda), netiek ņemti vērā, savukārt citi aktīvi (piemēram, aizdevumi citām iestādēm) tiek uzskatīti par riskantākiem un to svērums ir lielāks. Jo lielākam riskam ir pakļauti iestādes aktīvi, jo lielākam kapitāla apjomam ir jābūt tās rīcībā.

Likviditātes pasākumi. Lai nodrošinātu, ka bankām ir pietiekami likvīdie līdzekļi (piemēram, skaidra nauda vai citi aktīvi, kurus ātri var pārvērst skaidrā naudā, nezaudējot vai tikai nedaudz zaudējot to vērtību), ar šo regulu ievieš divu veidu likviditātes rezerves:

likviditātes seguma rādītāju, kura mērķis ir nodrošināt, ka bankām ir pietiekami likvīdie līdzekļi īstermiņā;

neto stabila finansējuma prasības, kuru mērķis ir nodrošināt, ka bankām ir pieejams pieņemams stabila finansējuma apjoms to aktīvu un darbību atbalstam vidējā termiņā.

Ierobežojošs sviras efekts. Ar šo regulu ievieš jaunu regulatīvo instrumentu, ko sauc par “sviras rādītāju”. Tā mērķis ir ierobežot bankas, neļaujot tām uzņemties pārāk lielus parādus finanšu tirgos. No 2015. gada bankām ir jāpublisko to sviras rādītājs. Komisija vajadzības gadījumā ierosinās tiesību aktu, lai padarītu šo jauno rādītāju saistošu bankām no 2018. gada.

Šī regula ir daļa no tiesību aktu kopuma, kurā ietilpst arī direktīva un kura mērķis ir stiprināt ES banku sektora noturību. Direktīva 2013/36/ES reglamentē piekļuvi noguldījumu pieņemšanas darbībām, savukārt šī regula nosaka prudenciālās prasības, kas jāievēro finanšu iestādēm.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

No 2013. gada 28. jūnija.

KONTEKSTS

Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļa, kas veltīta tiesību aktiem kapitāla prasību jomā

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 575/2013

28.6.2013.

-

OV L 176, 27.6.2013., 1.-337. lpp.

Regulas (ES) Nr. 575/2013 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338.-436. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1.-59. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 07.10.2015

Top