EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eiropas Centrālās bankas nozīme banku uzraudzībā

Eiropas Centrālās bankas nozīme banku uzraudzībā

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 1024/2013 — Eiropas Centrālās bankas īpašie uzdevumi saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību

KOPSAVILKUMS

Finanšu krīze parādīja, kā problēmas var izplatīties visā finanšu sistēmā un tieši ietekmēt cilvēku dzīvi. Lai stiprinātu sistēmas pārraudzību, ir izveidots vienotais uzraudzības mehānisms (VUM), lai pārraudzītu bankas eurozonā un citās Eiropas Savienības (ES) valstīs.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu izveido VUM kā jaunu sistēmu, lai uzraudzītu bankas eurozonā un citās ES valstīs. VUM veido Eiropas Centrālā banka (ECB) un valstu uzraudzības iestādes.

Ar šo regulu Eiropas Centrālajai bankai sadarbībā ar valstu uzraudzības iestādēm tiek noteikts pienākums nodrošināt efektīvu un saskaņotu VUM darbību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ECB:

 • Tieši uzrauga nozīmīgas bankas. Bankas var uzskatīt par nozīmīgām atkarībā no to lieluma, nozīmes vietējā banku nozarē un tā, vai ir veikta to rekapitalizācija par publiskajiem līdzekļiem. ECB ir pilnvarota:
  • sagatavot uzraudzības pārskatus, kā arī veikt pārbaudes un izmeklēšanu uz vietas;
  • piešķirt vai anulēt bankas licences;
  • novērtēt bankas būtiskas līdzdalības iegūšanu un atsavināšanu;
  • noteikt augstākas kapitāla prasības (“rezerves”), lai stātos pretim pašreizējām vai turpmākām finanšu krīzēm;
  • noteikt sankcijas par jebkādiem ES tiesību aktu pārkāpumiem kredītiestādēm, finanšu pārvaldītājsabiedrībām* un jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām*.
 • Netieši uzrauga bankas, kuras tiek uzskatītas par mazāk nozīmīgām. Šādas bankas tieši uzrauga valstu uzraudzības iestādes.
 • ECB monetārās politikas un uzraudzības uzdevumi ir nošķirti, lai novērstu interešu konfliktu starp tiem. Šo sadalījumu regulē stingri noteikumi, piemēram, ļaujot apmainīties ar sensitīvu informāciju vienīgi tad, ja tiek veikti noteikti drošības pasākumi.
 • Valstu uzraudzības iestādes ir atbildīgas par tādiem jautājumiem kā patērētāju aizsardzība, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, maksājumu pakalpojumi un banku filiāļu uzraudzība tajās ES valstīs, kas nav daļa no VUM.

VUM ir Eiropas banku savienības pirmais pīlārs. Otrais pīlārs ir vienotais noregulējuma mehānisms, kura mērķis ir nodrošināt maksātnespējīgu banku ātru un efektīvu noregulējumu.

Līdz ar VUM izveidi tika veiktas Eiropas Banku iestādes (EBI) balsošanas kārtības izmaiņas, lai nodrošinātu, ka VUM dalībvalstis nenonāk nepamatoti dominējošā stāvoklī EBI Uzraudzības padomē.

KONTEKSTS

Patiesa Eiropas mēroga uzraudzības mehānisma izveide vājina saikni starp bankām un valstu valdību iestādēm*. Tas netieši palīdz atjaunot uzticību Eiropas banku nozarei.

Nesenā finanšu krīze parādīja, cik liela ietekme ir vienas valsts finanšu nozares problēmām, jo īpaši monetārajā savienībā, un kā šīs problēmas var tieši ietekmēt iedzīvotājus visā eurozonā.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Centrālās bankas tīmekļa vietnes lapā, kas veltīta finanšu stabilitātei.

Reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu, lai ieviestu pasākumus krīzes ietekmes mazināšanai, Eiropas Komisija pieņēma:

Eiropas Centrālās bankas Ieteikums (2020. gada 27. marts) par dividenžu sadali COVID-19 pandēmijas laikā un Ieteikuma ECB/2020/1 atcelšanu (ECB/2020/19)

GALVENIE TERMINI

* Finanšu pārvaldītājsabiedrība: finanšu iestāde, kuras meitasuzņēmumi ir vienīgi vai galvenokārt kredītiestādes vai finanšu iestādes.

* Jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība: mātesuzņēmums, kas nav regulēta vienība (t. i., kredītiestāde, apdrošināšanas uzņēmums vai ieguldījumu brokeru sabiedrība) un kas kopā ar saviem meitasuzņēmumiem, no kuriem vismaz viens ir regulēta vienība ar galveno biroju ES, un citām vienībām veido finanšu konglomerātu.

* Valstu valdību iestādes: valstu valdības un to aģentūras.

AKTS

Padomes Regula (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (OV L 287, 29.10.2013., 63.–89. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1022/2013 (2013. gada 22. oktobris), ar kuru Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza attiecībā uz īpašu uzdevumu uzticēšanu Eiropas Centrālajai bankai, ievērojot Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 (OV L 287, 29.10.2013., 5.–14. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 806/2014 (2014. gada 15. jūlijs), ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (OV L 225, 30.7.2014., 1.–90. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 08.05.2020

Top