EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES noteikumi par mērinstrumentu precizitātes nodrošināšanu

ES noteikumi par mērinstrumentu precizitātes nodrošināšanu

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2014/32/ES par mērinstrumentiem

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Direktīvā ir paredzēti vienoti ES mēroga noteikumi attiecībā uz mērinstrumentu laišanu tirgū un nodošanu ekspluatācijā. Mērinstrumenti ir svarīgi gan tirgotājiem un patērētājiem, gan nozarei, jo tie nodrošina mērījumu precizitāti un sekmē komercdarījumu pārredzamību un taisnīgumu.

Direktīvas mērķi ir:

 • noteikt pamatprasības, kādām jāatbilst mērinstrumentiem vai sistēmām ar mērfunkciju;
 • ieviest vienkāršākus, saprotamākus un ievērojami konsekventākus noteikumus un nodrošināt izsekojamību;
 • samazināt administratīvo slogu ražotājiem, importētājiem un izplatītājiem;
 • nodrošināt, ka pamatprasībām atbilstoši instrumenti var būt brīvā apritē ES tirgū.

Paredzamie ieguvumi:

 • atbilstoša un precīzāka mērinstrumentu aprite ES tirgū un lielāka sabiedrības paļaušanās uz tiem;
 • mazāk neatbilstošu instrumentu un izvairīšanās no tirgus konkurences izkropļojumiem, ko rada dažādi tiesībaizsardzības pasākumi;
 • sabiedrības aizsardzība pret nepareiziem mērījumiem;
 • vairāk iespēju ieviest tehnoloģiju jauninājumus, ieviešot mūsdienīgu regulatīvo pieeju.

Ar šo direktīvu tiek pārstrādāta un atcelta Direktīva 2004/22/EK.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar šo direktīvu tiesību akti, kas attiecas uz mērinstrumentiem, tiek saskaņoti ar ES “jauno tiesisko regulējumu”. Tiesiskajā regulējumā ir iekļauti divi papildu normatīvie akti:

Darbības joma

Reglamentēti mērinstrumenti tiek izmantoti dažādu mērījumu veikšanai tādās jomās kā sabiedrības veselība un drošība, kā arī godīga tirdzniecība. Šī direktīva attiecas uz:

 • sabiedrisko pakalpojumu skaitītājiem (ūdens skaitītājiem, gāzes skaitītājiem un tilpuma korektoriem*, aktīvās elektroenerģijas skaitītājiem un siltumenerģijas skaitītājiem);
 • mērsistēmām nepārtrauktai un dinamiskai tādu šķidrumu daudzuma mērīšanai, kas nav ūdens (piemēram, degvielas sūkņiem);
 • automātiskajiem svariem (piemēram, dzelzceļa vagonu svariem vai automātiskās iepakošanas līnijām);
 • taksometriem;
 • materiālajiem mēriem un dimensiālo mērījumu mērinstrumentiem (piemēram, metālapstrādē vai kokapstrādē);
 • izplūdes gāzu analizatoriem (piemēram, dzinēja darbības pārbaudīšanai).

Direktīva attiecas uz visiem mērinstrumentiem, kuri ir jauni ES tirgū brīdī, kad tie tiek laisti šajā tirgū vai nodoti ekspluatācijā, proti, tie ir:

 • jauni mērinstrumenti, ko izgatavojis ražotājs, kurš veic uzņēmējdarbību ES; vai
 • jauni vai lietoti mērinstrumenti, kas importēti no ārpussavienības valsts.

Direktīva ir attiecināma uz visu veidu mērinstrumentu piegādi, tostarp tālpārdošanu.

Ražotāju, importētāju un izplatītāju pienākumi

Ražotāju pienākumi:

 • visiem ES tirgū pieejamajiem mērinstrumentiem ir jābūt atbilstības marķējumam, kas sastāv no Eiropas atbilstības (CE) zīmes un metroloģiskā papildmarķējuma (lielais burts “M”), marķējuma piestiprināšanas gada diviem pēdējiem cipariem un paziņotās struktūras* numura(-iem), kas nozīmē, ka instrumenti atbilst visām ES tiesību aktos noteiktajām pamatprasībām (tās izklāstītas direktīvas I pielikumā un attiecīgajos atsevišķiem instrumentiem paredzētajos pielikumos);
 • pirms CE zīmes un “M” marķējuma piestiprināšanas jāveic mērinstrumentu riska un atbilstības novērtējums un jāizstrādā tehniskā dokumentācija (skatīt direktīvas II pielikumu);
 • ražotājiem (un to pilnvarotajam pārstāvim*) tehniskā dokumentācija un ES atbilstības deklarācija (kā izklāstīts direktīvas II pielikumā) jāglabā 10 gadus pēc mērinstrumentu laišanas tirgū;
 • uz mērinstrumentiem ražotājam jānorāda savs nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un adrese, kur ar to var sazināties, lai nodrošinātu izsekojamību;
 • ja ražotājs uzskata, ka mērinstrumenti, ko tas ir laidis tirgū, ir neatbilstoši, ir jāveic koriģējošie pasākumi, lai panāktu to atbilstību, izņemtu tos no tirgus vai atsauktu;
 • jānodrošina, ka mērinstrumentiem pievienotās instrukcijas un informācija ir uzrakstīta valodā, kas ir viegli saprotama lietotājiem, un ka visa dokumentācija, tostarp visi marķējumi, ir skaidri un saprotami.

Importētāju pienākumi:

 • importētāji laiž tirgū tikai pamatprasībām atbilstošus mērinstrumentus;
 • nodrošina, ka ražotājs ir veicis pienācīgo atbilstības novērtēšanas procedūru un, ja uzskata, ka mērinstrumenti ir neatbilstoši, informē par to tirgus uzraudzības iestādi;
 • uz mērinstrumentiem norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kur ar tiem var sazināties;
 • nodrošina, ka mērinstrumentiem piestiprinātais marķējums un ražotāja izstrādātā pievienotā dokumentācija ir pieejami, lai kompetentās iestādes tos varētu pārbaudīt.

Izplatītāju pienākumi:

 • nodrošina, lai laikā, kad tie ir atbildīgi par mērinstrumentiem, to uzglabāšanas un pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmē to atbilstību pamatprasībām;
 • nodrošina, lai mērinstrumentiem ir nepieciešamie marķējumi;
 • ja izplatītājs uzskata, ka mērinstrumenti, ko tas ir darījis pieejamus tirgū, ir neatbilstoši, veic nepieciešamos koriģējošos pasākumus, lai panāktu to atbilstību, izņemtu tos no tirgus vai atsauktu.

Turklāt ar direktīvu:

 • ievieš prasības attiecībā uz paziņojošajām iestādēm un procedūrām, kuras nepieciešamas, lai paziņotu atbilstības novērtēšanas struktūras;
 • nosaka, kā valsts tirgus uzraudzības iestādes identificē, kuri mērinstrumenti apdraud sabiedrības interešu aizsardzības aspektus, un novērš šādu mērinstrumentu tirdzniecību un importu no ārpussavienības valstīm;
 • nosaka sankcijas par ražotāju, importētāju un izplatītāju pārkāpumiem, tostarp kriminālsodus par nopietniem pārkāpumiem.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Ar Direktīvu 2014/32/ES tiek pārskatīta un aizstāta Direktīva 2004/22/EK, un ES valstīs šī direktīva ir piemērojama kopš 2016. gada 20. aprīļa.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Tilpuma korektors: ierīce, ko izmanto normālos darbības apstākļos izmērīto caurplūduma, temperatūras, spiediena un gāzes sastāva rādītāju pārrēķināšanai daudzumā, kas atbilst bāzes režīmam.
Paziņotā struktūra: tā ir neatkarīga ES valsts izraudzīta organizācija, kas novērtē konkrētu ražojumu atbilstību pirms to laišanas tirgū. Tā veic uzdevumus saistībā ar attiecīgajos tiesību aktos noteiktajām atbilstības novērtēšanas procedūrām, ja ir nepieciešama ārējas iestādes iejaukšanās.
Pilnvarotais pārstāvis: jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un ir saņēmusi rakstisku ražotāja pilnvaru rīkoties tā vārdā.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/32/ES (2014. gada 26. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz mērinstrumentu pieejamību tirgū (pārstrādāta redakcija) (OV L 96, 29.3.2014., 149.–250. lpp.)

Direktīvas 2014/32/ES turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (OV L 218, 13.8.2008., 30.–47. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 768/2008/EK (2008. gada 9. jūlijs) par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 93/465/EEK (OV L 218, 13.8.2008., 82.–128. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 12.11.2019

Top