EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Savienības tiesību akti saistībā ar neautomātisko svaru precizitātes nodrošināšanu

Savienības tiesību akti saistībā ar neautomātisko svaru precizitātes nodrošināšanu

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2014/31/ES par neautomātiskajiem svariem

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Direktīvā ir paredzēti vienoti ES mēroga noteikumi attiecībā uz neautomātisko svaru*, tirdzniecību un nodošanu ekspluatācijā. Neautomātiskie svari ir svarīgi gan tirgotājiem un patērētājiem, gan nozarei, jo tie nodrošina mērījumu precizitāti un sekmē komercdarījumu pārredzamību un taisnīgumu.

Tās mērķi ir:

 • noteikt pamatprasības attiecībā uz neautomātiskajiem svariem;
 • ieviest vienkāršākus, saprotamākus un ievērojami konsekventākus noteikumus, tādējādi sekmējot izsekojamību;
 • samazināt administratīvo slogu ražotājiem, importētājiem un izplatītājiem;
 • nodrošināt, ka pamatprasībām atbilstoši svari var būt brīvā apritē Savienības tirgū.

Paredzamie ieguvumi:

 • atbilstoša un precīzāka neautomātisko svaru aprite Savienības tirgū un lielāka sabiedrības paļaušanās uz tiem;
 • mazāk neatbilstošu svaru un izvairīšanās no tirgus konkurences izkropļojumiem, ko rada dažādi tiesībaizsardzības pasākumi;
 • sabiedrības aizsardzība pret nepareiziem mērījumiem;
 • vairāk iespēju ieviest tehnoloģiju jauninājumus, ieviešot mūsdienīgu regulatīvo pieeju.

Ar šo direktīvu tiek pārstrādāta un atcelta Direktīva 2009/23/EK.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar šo direktīvu tiesību akti saistībā ar neautomātiskajiem svariem tiek saskaņoti ar Savienības “jauno tiesisko regulējumu”. Tiesiskajā regulējumā ir iekļauti divi papildu normatīvie akti:

Darbības joma

 • Direktīva attiecas uz neautomātiskajiem svariem, kuri ir jauni Savienības tirgū brīdī, kad tie tiek laisti šajā tirgū vai nodoti ekspluatācijā, proti, tie ir:
  • jauni neautomātiskie svari, ko izgatavojis ražotājs, kurš veic uzņēmējdarbību Savienībā; vai
  • jauni vai lietoti neautomātiskie svari, kas importēti no trešās valsts.
 • Direktīva ir attiecināma uz visu veidu neautomātisko svaru piegādi, tostarp tālpārdošanu.
 • Šajā direktīvā nošķir šādas neautomātisko svaru lietošanas kategorijas:
  • masas noteikšana komercdarījumos;
  • masas noteikšana, lai aprēķinātu nodevas, tarifus, nodokļus, prēmijas, sodanaudu, kompensācijas, atlīdzību vai tamlīdzīgus maksājumus;
  • masas noteikšana normatīvo un administratīvo aktu piemērošanai, kā arī eksperta atzinuma sniegšanai tiesā;
  • masas noteikšana medicīnas praksē, sverot pacientus novērošanas, diagnosticēšanas un ārstniecības vajadzībām;
  • masas noteikšana farmācijā, lai pagatavotu zāles pēc receptes, kā arī masas noteikšana analīzēs, ko veic medicīnisko izmeklējumu un farmācijas laboratorijās;
  • cenas noteikšana atkarībā no masas, tieši tirgojot preces sabiedrībai un veidojot gatavus iepakojumus.

Ražotāju, importētāju un izplatītāju pienākumi

Ražotāju pienākumi:

 • visiem Savienības tirgos pieejamajiem neautomātiskajiem svariem ir jābūt atbilstības marķējumam, kas sastāv no Eiropas atbilstības (CE) zīmes un metroloģiskā papildmarķējuma (lielais burts “M”, marķējuma piestiprināšanas gada divi pēdējie cipari un paziņotās struktūras* numurs(-ri), tādējādi norādot, ka neautomātiskie svari atbilst visām pamatprasībām, kas izklāstītas direktīvas I pielikumā;
 • jāizmanto viena no EU tipa pārbaudēm pie vienas izvēlētās paziņotās struktūras saskaņā ar šīs direktīvas II pielikumaAtbilstības novērtēšanas procedūras” nosacījumiem;
 • pirms CE zīmes un “M” marķējuma piestiprināšanas jāveic neautomātisko svaru riska un atbilstības novērtējums un jāizstrādā tehniskā dokumentācija (skatīt direktīvas III pielikumu);
 • ražotājiem (un to pilnvarotajam pārstāvim*) tehniskā dokumentācija un Savienības atbilstības deklarācija (kā izklāstīts direktīvas IV pielikumā) jāglabā 10 gadus pēc neautomātisko svaru laišanas tirgū;
 • uz neautomātiskajiem svariem jānorāda savs nosaukums, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kur ar tiem var sazināties, lai nodrošinātu izsekojamību;
 • ja ražotājs uzskata, ka neautomātiskie svari, ko tas ir laidis tirgū, ir neatbilstoši, ir jāveic koriģējošie pasākumi, lai panāktu to atbilstību, izņemtu no tirgus vai atsauktu;
 • jānodrošina, ka neautomātiskajiem svariem pievienotās instrukcijas un informācija ir uzrakstīti valodā, kas ir viegli saprotama lietotājiem, un ka visa dokumentācija, tostarp visi marķējumi, ir skaidri un saprotami.

Importētāju pienākumi:

 • importētāji laiž tirgū tikai pamatprasībām atbilstošus neautomātiskos svarus;
 • nodrošina, ka ražotājs ir veicis pienācīgo atbilstības novērtēšanas procedūru un, ja uzskata, ka neautomātiskie svari ir neatbilstoši, informē par to tirgus uzraudzības iestādi;
 • uz neautomātiskajiem svariem norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kur ar tiem var sazināties;
 • nodrošina, ka neautomātiskajiem svariem piestiprinātais marķējums un ražotāja izstrādātā pievienotā dokumentācija ir pieejami, lai kompetentās iestādes tos varētu pārbaudīt.

Izplatītāju pienākumi:

 • nodrošina, lai laikā, kad tie ir atbildīgi par neautomātiskajiem svariem, to uzglabāšanas un pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmē svaru atbilstību pamatprasībām;
 • nodrošina, lai neautomātiskajiem svariem ir nepieciešamie marķējumi;
 • ja importētājs uzskata, ka neautomātiskie svari, ko tas ir darījis pieejamu tirgū, ir neatbilstoši, veic nepieciešamos koriģējošos pasākumus, lai panāktu to atbilstību, izņemtu no tirgus vai atsauktu.

Turklāt ar direktīvu:

 • tiek noteiktas prasības, kas jāievēro paziņojošajām iestādēm, un paziņošanas procedūras;
 • tiek noteikta kārtība, kādā valsts iestādes, kuras pārrauga drošību, identificē neautomātiskos svarus, kuri apdraud cilvēku veselību un drošību, un novērš to importēšanu no trešajām valstīm;
 • tiek noteiktas sankcijas par ražotāju, importētāju un izplatītāju pārkāpumiem, tostarp kriminālsodus par nopietniem pārkāpumiem.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Ar šo direktīvu tiek pārskatīta Direktīva 2014/31/ES un aizstātā Direktīva 2002/95/EK, un Savienības dalībvalstīs šī direktīva ir piemērojama kopš 2016. gada 20. aprīļa.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Neautomātiskie svari: mērierīce, kam svēršanas laikā nepieciešama tās lietotāja iejaukšanās.
Paziņotā struktūra: ir neatkarīga Savienības dalībvalsts izraudzīta organizācija, kas novērtē konkrētu ražojumu atbilstību pirms to laišanas tirgū. Tā veic uzdevumus saistībā ar attiecīgajos tiesību aktos noteiktajām atbilstības novērtēšanas procedūrām, ja ir nepieciešama ārējas iestādes iejaukšanās.
Pilnvarotais pārstāvis: jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā un ir saņēmusi rakstisku ražotāja pilnvaru rīkoties tā vārdā.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/31/ES (2014. gada 26. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz neautomātisko svaru pieejamību tirgū (pārstrādāta versija) (OV L 96, 29.3.2014., 107.–148. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (OV L 218, 13.8.2008., 30.–47. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 768/2008/EK (2008. gada 9. jūlijs) par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 93/465/EEK (OV L 218, 13.8.2008., 82.–128. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 12.11.2019

Top