EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Individuālo aizsardzības līdzekļu nodrošināšana lietotājiem

Individuālo aizsardzības līdzekļu nodrošināšana lietotājiem

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) 2016/425 — droši individuālie aizsardzības līdzekļi

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Ar to nosaka prasības individuālo aizsardzības līdzekļu* (IAL) projektēšanai un ražošanai.
 • To mērķis ir nodrošināt lietotāju veselības un drošības aizsardzību, kā arī atļaut šo aizsardzības līdzekļu tirdzniecību un lietošanu visā Eiropas Savienībā (ES).
 • Ar to aizstāj iepriekš spēkā esošo tiesību aktu (Padomes Direktīva 89/686/EEK).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Individuālos aizsardzības līdzekļus drīkst tirgot un lietot tikai tādā gadījumā, ja tie:
  • pareizi ekspluatējot un lietojot atbilstoši paredzētajam mērķim, atbilst šīs regulas prasībām, jo īpaši būtiskajām veselības un drošības prasībām, kas izklāstītas II pielikumā;
  • nerada risku cilvēku un mājdzīvnieku veselībai vai drošībai vai īpašumam.
 • Ražotājiem ir pienākums:
  • gādāt, lai IAL būtu projektēti un ražoti saskaņā ar tiesību aktu prasībām;
  • veikt ikvienam IAL attiecīgo atbilstības novērtēšanas procedūru;
  • glabāt attiecīgo tehnisko dokumentāciju un ES atbilstības deklarācijas 10 gadus;
  • veikt IAL izlases veida testēšanu un, ja vajadzīgs, veikt sūdzību, neatbilstīgu IAL un atsauktu IAL reģistrēšanu;
  • norādīt savu informāciju, piemēram, reģistrēto komercnosaukumu un pasta adresi uz IAL iepakojuma vai pievienotajos dokumentos;
  • sniegt viegli saprotamas lietošanas instrukcijas un drošības norādījumus;
  • nekavējoties informēt valsts iestādes, ja IAL rada risku.
 • Importētājiem un izplatītājiem ir uzlikti pienākumi nodrošināt, lai IAL atbilstu ES standartiem.
 • Valstu atbilstības novērtēšanas struktūras veic dažādas atbilstības novērtēšanas procedūras atkarībā no tā, kurā no 3 risku kategorijām ietilpst riski, pret kuriem ar IAL ir paredzēts aizsargāt lietotājus:
  • I kategorija — minimāli riski;
  • II kategorija — riski, kas nav I un III kategorijā iekļautie riski;
  • III kategorija — ļoti nopietni riski, piemēram, nāve vai neatgriezeniski veselības bojājumi.
 • ES valstis informē Eiropas Komisiju par dažādām struktūrām, kas pilnvarotas veikt atbilstības novērtēšanas pārbaudes.
 • Komisija organizē pieredzes apmaiņu starp valstu iestādēm.
 • Šis tiesību akts neattiecas uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, ko izmanto:
  • bruņoto spēku vajadzībām vai sabiedriskās kārtības uzturēšanai;
  • pašaizsardzībai, izņemot sporta nodarbībām;
  • personīgai aizsardzībai pret atmosfēras apstākļiem, kas nav ekstremāli, un pret mitrumu un ūdeni trauku mazgāšanas laikā;
  • uz kuģiem vai gaisa kuģos, uz kuriem attiecas attiecīgie starptautiskie līgumi;
  • motociklu un mopēdu vadītāji un pasažieri (aizsargķiveres un to aizsargstikli).
 • ES valstīm līdz 2018. gada 21. martam jāievieš sankcijas, ko piemēro šī tiesību akta pārkāpumu gadījumos.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama ar 2018. gada 21. aprīli, izņemot atsevišķus pantus, kas lielā mērā saistīti ar paziņošanas struktūrām un procedūrām. Tie ir piemērojami kopš 2016. gada 21. oktobra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

Reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu, lai ieviestu pasākumus krīzes ietekmes mazināšanai, Eiropas Komisija pieņēma:

* GALVENIE TERMINI

Individuālie aizsardzības līdzekļi: aprīkojums, kas projektēts un ražots, lai persona to nēsātu vai turētu aizsardzībai pret vienu vai vairākiem riskiem minētās personas veselībai vai drošībai.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/425 (2016. gada 9. marts) par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/686/EEK (OV L 81, 31.3.2016., 51.–98. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes Direktīva 89/686/EEK (1989. gada 21. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (OV L 399, 30.12.1989., 18.–38. lpp.)

Direktīvas 89/686/EEK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla nozīme.

Pēdējo reizi atjaunots: 02.06.2020

Top