EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Iekārtas, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē (ATEX)

Iekārtas, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē (ATEX)

Eiropas Savienība ir pieņēmusi direktīvu par tādu iekārtu un aizsardzības sistēmu tirdzniecību un laišanu ekspluatācijā, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē (ATEX). Šādu vidi rada gāzu, tvaiku, miglas vai putekļu maisījums ar gaisu, kas noteiktos lietošanas apstākļos var aizdegties.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/34/ES (2014. gada 26. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē (pārstrādāta redakcija).

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar ATEX direktīvu visā Eiropas Savienībā izveido vienotus noteikumus par tādu iekārtu un aizsardzības sistēmu tirdzniecību un laišanu ekspluatācijā, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē. Tās mērķis ir nodrošināt, ka produkti atbilst noteiktām prasībām, lai nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni cilvēku, jo īpaši darba ņēmēju, veselībai un drošībai, un attiecīgos gadījumos arī mājdzīvnieku un īpašuma aizsardzībai. Tā ir piemērojama daudziem dažādiem produktiem, ieskaitot iekārtas, kuras izmanto uz stacionārām naftas un gāzes platformām jūrā, naftas ķīmijas rūpnīcās, raktuvēs, miltu ražošanas uzņēmumos (gaisā esošas miltu daļiņas ir viegli uzliesmojošas) un citās vietās, kur iespējama sprādzienbīstama vide.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar direktīvu nosaka ražotāju, importētāju un izplatītāju pienākumus attiecībā uz tādu iekārtu un aizsardzības sistēmu tirdzniecību, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē:

  • Visiem ES tirgotajiem produktiem ir jābūt marķētiem ar CE atbilstības zīmi, lai parādītu, ka tie atbilst visām ES tiesību aktos noteiktajām būtiskajām drošuma prasībām.
  • Pirms CE atbilstības zīmes saņemšanas ražotājam ir pienākums veikt drošuma un atbilstības novērtēšanu un izstrādāt produktu tehnisko dokumentāciju.
  • Importētājiem ir pienākums pārbaudīt, vai ražotāji ir pareizi veikuši atbilstības novērtēšanu. Neatbilstību gadījumā tiem ir pienākums informēt drošuma uzraudzības iestādi.
  • Visa nepieciešamā dokumentācija ir jāglabā 10 gadus.
  • Dokumentācijai un drošuma informācijai galalietotājiem jābūt viegli saprotamā valodā.
  • Ražotājiem un importētājiem uz produktiem ir jānorāda sava pasta adrese.
  • Ražotāji var izmantot elektroniskos līdzekļus, lai drošuma uzraudzības iestādēm sniegtu informāciju, kas apliecina produkta atbilstību.

Papildus tam direktīvā ir noteikti pasākumi, kas jāveic valsts iestādēm, kuras uzrauga drošumu, lai identificētu un novērstu bīstamu produktu importu no trešām valstīm.

KAD ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

No 2016. gada 20. aprīļa. Tā atceļ Direktīvu 94/9/EK no 2016. gada 20. aprīļa.

KONTEKSTS

Ar šo direktīvu atjaunina ES noteikumus par tādu iekārtu un aizsardzības sistēmu tirdzniecību, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē. Tā ir daļa no centieniem modernizēt Eiropas tiesību aktus daudzās dažādās rūpniecības nozarēs, lai vienkāršotu noteikumus, samazinātu administratīvo slogu un izveidotu skaidrākus un konsekventākus noteikumus.

Skatīt arī Eiropas Komisijas ATEX tīmekļa vietni.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2014/34/ES

18.4.2014. 2. panta 1. punkts un 3.-7. punkts, 4. pants un I, II, XI un XII pielikums ir piemērojami no 20.4.2016.

19.4.2016.

OV L 96, 29.3.2014., 309.-356. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/9/EK (1994. gada 23. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē (OV L 100, 19.4.1994., 1.-29. lpp.).

Pēdējo reizi atjaunots: 17.02.2015

Top