EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Cīņa pret seksuālo vardarbību pret bērniem

Cīņa pret seksuālo vardarbību pret bērniem

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2011/93/ES par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir uzlabot bērnu aizsardzību pret seksuālu vardarbību un izmantošanu. Lai sasniegtu šo mērķi, direktīva uzliek ES valstīm šādus pienākumus:

 • pieņemt preventīvus pasākumus;
 • aizsargāt cietušos bērnus;
 • izmeklēt nodarījumus un saukt pie kriminālatbildības nodarījumu izdarītājus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Lai atvieglotu nodarījumu izdarītāju saukšanu pie kriminālatbildības, direktīva:

 • paredz kriminālatbildību par daudziem dažādiem seksuālas vardarbības un izmantošanas veidiem (20 veidu nodarījumi un to mēģinājumi);
 • paredz palielinātas soda pakāpes. Valstu tiesību aktos noteiktās maksimālās sankcijas nedrīkst būt mazākas par noteiktajām pakāpēm (cietumsods no 1 līdz 10 gadiem), kas ir atkarīgas no nodarījuma smaguma. Jāņem vērā arī vairāki atbildību pastiprinoši apstākļi;
 • pagarina noilgumu pēc cietušā pilngadības sasniegšanas;
 • novērš šķēršļus (kurus radījuši konfidencialitātes noteikumi) attiecībā uz speciālistu, kuru galvenais pienākums ir darbs ar bērniem, veikto ziņošanu;
 • ievieš ekstrateritoriālu jurisdikciju attiecībā uz nodarījumu izdarītājiem, kas ir valsts, kurā tiek veikta izmeklēšana, valstspiederīgie, lai tos varētu saukt pie kriminālatbildības arī viņu valstī par noziegumiem, ko tie ir izdarījuši citās valstīs;
 • liek atcelt procesuālus šķēršļus, kas traucē saukt pie kriminālatbildības par ārvalstīs izdarītiem noziegumiem;
 • liek nodrošināt, ka policijai ir pieejami efektīvi izmeklēšanas līdzekļi, kas tiek izmantoti organizētās noziedzības un smagu noziegumu izmeklēšanā, un ka tiek izveidotas īpašas struktūrvienības, lai identificētu no bērnu pornogrāfijas cietušos.

Lai aizsargātu cietušos bērnus, ar direktīvu ievieš noteikumus, kas nosaka šādus aspektus:

 • plaši palīdzības un atbalsta pasākumi cietušajiem bērniem, jo īpaši, lai viņiem neradītu papildu traumu attiecībā uz to iesaistīšanu kriminālizmeklēšanā un kriminālprocesā;
 • palīdzības un atbalsta pieejamība, tiklīdz ir pamatots iemesls aizdomām par nodarījumu;
 • īpaša aizsardzība bērniem, kuri ziņo par vardarbību ģimenē;
 • palīdzība un atbalsts neatkarīgi no sadarbošanās kriminālprocesā;
 • cietušo privātuma, identitātes un reputācijas aizsardzība.

Lai novērstu noziegumus, direktīva paredz šādus pasākumus:

 • obligāts novērtējums par visu notiesāto nodarījumu izdarītāju bīstamību un recidīvisma risku attiecībā uz seksuālo vardarbību pret bērniem;
 • prasība ES valstīm īstenot intervences programmas vai pasākumus, piemēram, terapiju, kas pieejama notiesātajiem nodarījumu izdarītājiem un citām personām, kuras baidās, ka tās varētu izdarīt nodarījumus;
 • notiesātajiem nodarījumu izdarītājiem tiek liegts veikt profesionālu darbību, kas ietver tiešu un regulāru saskarsmi ar bērniem;
 • darba devējiem gadījumos, kad viņi pieņem darbā personu profesionālai vai organizētai brīvprātīgai darbībai, kurā ir tieša un regulāra saskarsme ar bērniem, ir tiesības pieprasīt informāciju par notiesājošiem spriedumiem vai par aizliegumu veikt darbību, kas ietver tiešu un regulāru saskarsmi ar bērniem. Informācijas apmaiņas par sodāmību veicināšana, lai nodrošinātu, ka notiesājoši spriedumi vienā valstī tiek iekļauti citās valstīs izsniegtās izziņās par sodāmību, tādējādi atvieglojot iepriekšējās darbības pārbaudes;
 • pienākums ES valstīm nodrošināt nekavējošu tādu tīmekļa vietņu likvidēšanu, kurās ir bērnu pornogrāfija vai caur kurām to izplata, to teritorijā, un veikt pasākumus šādu vietņu likvidēšanai, ja to serveri atrodas ārpus to teritorijas. Iespēja ES valstīm bloķēt piekļuvi šādām tīmekļa vietnēm interneta lietotājiem to teritorijā, izmantojot dažādus līdzekļus;
 • pienākums ES valstīm īstenot preventīvus pasākumus, piemēram, amatpersonu izglītošanu, izpratnes veicināšanu un apmācību.

Turpmāki pasākumi

2016. gadā Eiropas Komisija publicēja divus ziņojumus. Pirmajā ziņojumā tika aplūkota direktīva kopumā, savukārt otrajā ziņojumā tika izvērtēti konkrēti pasākumi, kas ieviesti attiecībā uz tīmekļa vietnēm, kurās ir bērnu pornogrāfija vai caur kurām to izplata (25. pants).

Globālā alianse pret bērnu seksuālu izmantošanu tiešsaistē

Atsevišķā, taču saistītā ES un Amerikas Savienoto Valstu kopīgā iniciatīvā 54 pasaules valstis 2012. gadā parakstījās izveidot Globālo aliansi pret bērnu seksuālu izmantošanu tiešsaistē. Tās apņēmās īstenot šādus mērķus:

 • palīdzēt lielākam skaitam cietušo bērnu;
 • nodrošināt efektīvāku kriminālvajāšanu;
 • mazināt tādu materiālu pieejamību tiešsaistē, kuros attēlota seksuāla vardarbība pret bērniem.

Globālā alianse apvienojās ar Apvienotās Karalistes (1) iniciatīvu WeProtect, izveidojot aliansi WeProtect Global Alliance, kuras mērķis ir izbeigt bērnu seksuālu izmantošanu tiešsaistē un kura apvieno vairāk nekā 80 valdības, 20 globālus tehnoloģiju uzņēmumus un 24 vadošas starptautiskas un nevalstiskas organizācijas ar mērķi aizsargāt bērnus pret seksuālu izmantošanu tiešsaistē.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2011. gada 17. decembra, un tā bija jātransponē ES valstu tiesību aktos līdz 2013. gada 18. decembrim.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/93/ES (2011. gada 13. decembris) par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2004/68/TI (OV L 335, 17.12.2011., 1.–14. lpp.)

Labojums

Direktīvas 2011/93/ES turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Novērtējums par dalībvalstu veiktajiem pasākumiem, lai izpildītu 2011. gada 13. decembra Direktīvu 2011/93/ES par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu (COM(2016) 871 final, 16.12.2016.)

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Novērtējums par 2011. gada 13. decembra Direktīvas 2011/93/ES par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu 25. pantā minēto pasākumu īstenošanu (COM(2016) 872 final, 16.12.2016.)

Pēdējo reizi atjaunots: 28.03.2018(1) Apvienotā Karaliste izstājas no Eiropas Savienības un 2020. gada 1. februārī kļūst par trešo valsti (valsts, kura nav Savienības dalībvalsts).

Top