EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Finanšu sistēmas ļaunprātīgas izmantošanas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai novēršana

Finanšu sistēmas ļaunprātīgas izmantošanas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai novēršana

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva (ES) 2015/849 – par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Direktīvas (ES) 2015/849 (ceturtā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīva — 4th Anti-Money Laundering Directive jeb 4AMLD) nolūks ir vērsties pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu* un teroristu finansēšanu*, novēršot finanšu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu šādos nolūkos.
 • Ar to paplašina un aizstāj iepriekšējo Direktīvu (EK) 2005/60 (trešā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīva jeb 3rd Anti-Money Laundering Directive, 3AMLD), kas stājās spēkā 2007. gadā.
 • Tās mērķis ir novērst neskaidrības iepriekšējā direktīvā un ar to saistītajos tiesību aktos un uzlabot konsekvenci attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas un terorisma finansēšanas apkarošanas noteikumiem visās Savienības dalībvalstīs. 4AMLD direktīvā ir ņemti vērā arī ieteikumi, ko 2012. gadā sniedza Finanšu darījumu darba grupa (Financial Action Task Force — FATF).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šo direktīvu piemēro šādiem atbildīgajiem subjektiem:

 • kredītiestādēm;
 • finanšu iestādēm;
 • noteiktiem nefinanšu uzņēmumiem un profesijām, piemēram:
  • revidentiem;
  • ārštata grāmatvežiem;
  • nodokļu konsultantiem;
  • noteiktos apstākļos – notāriem un juridisko profesiju pārstāvjiem;
  • nekustamā īpašuma aģentiem;
  • personām, kas tirgojas ar precēm (piemēram, dārgmetāliem un dārgakmeņiem, ja maksājumi tiek veikti vai saņemti skaidrā naudā EUR 10 000 apmērā vai vairāk);
  • azartspēļu pakalpojumu sniedzējiem.

Ar direktīvu:

 • pastiprina noteikumus attiecībā uz klientu identifikāciju, jo īpaši uzņēmumu un juridisko veidojumu (trastu) faktisko īpašnieku* identifikāciju;
 • pieprasa, lai informācija par uzņēmumu faktiskajiem īpašniekiem tiek glabāta katras Savienības dalībvalsts centrālajā reģistrā, piemēram, komercreģistrā, uzņēmumu reģistrā vai publiskā reģistrā;
 • tiek uzlabota izpratne par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu/terorismu finansēšanas problēmjautājumiem un pilnveidoti risinājumi: Savienības dalībvalstīm ir jāveic riska izvērtējums, kā arī Eiropas Komisijai jāveic tādu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risku izvērtējums, kuri ietekmē iekšējo tirgu un kuri saistīti ar pārrobežu darbībām (pirmais ziņojums tika sagatavots 2017. gada 26. jūnijā);
 • ievieš saskaņotu Eiropas politiku attiecībā uz trešo valstu jautājumiem, kurās ir neefektīvi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas/teroristu finansēšanas novēršanas režīmi, lai aizsargātu ES finanšu sistēmu. Pirmais ES saraksts ar “augsta riska trešajām valstīm” tika pieņemts 2016. gada jūlijā ar Komisijas deleģēto aktu, un kopš tā laika saraksts ir vairākas reizes grozīts;
 • stiprina un uzlabo sadarbību starp finanšu ziņu vākšanas vienībām (Financial Intelligence Units — FIUs), kas ir viena no galvenajām iesaistītajām pusēm cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu. Sistemātiskai informācijas apmaiņai starp FIU būtu jāizmanto progresīvas tehniskās infrastruktūras un FIU.NET, kas ir decentralizētu datortīkls, kurā tiek izmantota sarežģīta salīdzināšanas tehnoloģija.

Personām, uz kurām attiecas šīs direktīva, ir pienākums:

 • ziņot par aizdomām attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu valsts iestādēm, parasti – finanšu ziņu vākšanas vienībām;
 • īstenot atbalsta pasākumus, piemēram, nodrošināt pienācīgu darbinieku apmācību un atbilstošas iekšējo preventīvo pasākumu politikas un kārtības izstrādi;
 • veikt papildu drošības pasākumus, piemēram, pastiprinātas klientu uzticamības pārbaudes lielāka riska apstākļos, piemēram, tirgojoties ar bankām, kuras atrodas ārpus ES un, jo īpaši, saistībā ar fiziskām vai juridiskām personām, kas veic uzņēmējdarbību ārpussavienības valstīs, kuras Komisija ir noteikusi kā augsta riska ārpussavienības valstis.

Direktīvas (ES) 2015/849 grozījumi

Pēc tam, kad Eiropu 2016. gadā skāra vairāki teroristu uzbrukumi, 2018. gadā tika pieņemta Direktīva (ES) 2018/843,(piektā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīva — 5th Anti-Money Laundering Directive jeb 5AMLD), ar ko grozīja Direktīvu (ES) 2015/849. Šī grozījumu direktīva ES valstu tiesību aktos ir jātransponē līdz 2020. gada 10. janvārim. Ar jauno direktīvu dažādos veidos padara stingrākus ES noteikumus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanu, tostarp:

 • paplašinot direktīvas darbības jomu, lai to piemērotu arī:
  • revidentiem, ārštata grāmatvežiem un nodokļu konsultantiem, un jebkurai citai personai, kura sniedz konsultācijas nodokļu jautājumos;
  • nekustamā īpašuma aģentiem, kad tie rīkojas kā nekustamā īpašuma nomas starpnieki attiecībā uz darījumiem, kuriem ikmēneša nomas maksa ir EUR 10 000 vai vairāk;
  • mākslas darbu tirgotājiem, ja darījuma vērtība ir EUR 10 000 vai vairāk;
 • nodrošinot piekļuvi informācijai par faktiskajiem īpašniekiem, tādējādi uzlabojot pārredzamību saistībā ar uzņēmumu un trastu īpašniekiem;
 • aizliedzot bankām uzturēt anonīmus individuālos seifus (papildus anonīmiem kontiem un anonīmām darījumu grāmatiņām, kuras jau tika aizliegtas ar Direktīvu (ES) 2015/849);
 • novēršot riskus, kas saistīti ar priekšapmaksas kartēm un virtuālajām valūtām:
  • samazinot priekšapmaksas karšu īpašnieka identifikācijas slieksni no pašreizējiem EUR 250 uz EUR 150;
  • ļaujot valstu finanšu ziņu vākšanas vienībām (FIU) izsekot virtuālās valūtas īpašnieka identitātei;
 • stiprinot sadarbību starp FIU un ļaujot tām apmainīties ar plašāku informāciju.

Direktīvas (ES) 2015/848 papildinājums

Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2019/758 ir noteikts papildu pasākumu kopums, tostarp minimālā rīcība, kas kredītiestādēm un finanšu iestādēm jāveic, lai efektīvi novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risku, ja trešās valsts tiesību akti neļauj īstenot grupas mēroga politiku un procedūras tādu filiāļu vai meitasuzņēmumu līmenī, kuriem pieder lielākā kapitāla daļa un kuri ir reģistrēti trešajā valstī.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Direktīva (ES) 2015/849 ir piemērojama kopš 2015. gada 25. jūnija, un sākotnēji Savienības dalībvalstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2017. gada 26. jūnijam. Tomēr šis termiņš tika pagarināts ar vairākiem grozījumiem, jo īpaši ar Direktīvu (ES) 2018/843, un līdz ar to tā bija pilnībā jāiekļauj Savienības dalībvalstu tiesību aktos līdz 2020. gada 10. janvārim.

KONTEKSTS

Direktīva ir daļa no ES tiesību aktu kopuma, kura mērķis ir novērst nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu un kurā iekļauta arī Regula (ES) 2015/847 par līdzekļu pārvedumu izsekojamību. Tā ir arī daļa no plašākas ES stratēģijas attiecībā uz finanšu noziegumu apkarošanu, kurā ir paredzēts izveidot:

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana: noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārvēršana šķietami likumīgos līdzekļos, parasti izmantojot finanšu sistēmu, piemēram, slēpjot naudas avotus, mainot tās formu vai arī pārvietojot līdzekļus uz vietu, kur tie piesaistītu mazāk uzmanības.
Teroristu finansēšana: teroristisku nodarījumu izdarīšanai paredzētu līdzekļu nodrošināšana vai vākšana.
Faktiskais īpašnieks: persona, kurai faktiski pieder uzņēmums vai kura faktiski kontrolē uzņēmumu.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73.–117. lpp.)

Direktīvas (ES) 2015/849 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par novērtējumu attiecībā uz pārrobežu darbībām piemītošajiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskiem, kuri skar iekšējo tirgu (COM(2019) 370 final, 24.7.2019.)

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei, ar ko novērtē finanšu ziņu vākšanas vienību sadarbības sistēmu (COM(2019) 371 final, 24.7.2019.)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/758 (2019. gada 31. janvāris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem minimuma darbībām un papildu pasākumu veidiem, kuri kredītiestādēm un finanšu iestādēm jāveic nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risku mazināšanai konkrētās trešās valstīs (OV L 125, 14.5.2019., 4.–10. lpp.)

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par novērtējumu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskiem, kuri skar iekšējo tirgu un attiecas uz pārrobežu darbībām (COM(2017) 340 final, 26.6.2017.)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1675 (2016. gada 14. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, norādot augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības (OV L 254, 20.9.2016., 1.–4. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/847 (2015. gada 20. maijs) par līdzekļu pārvedumiem pievienoto informāciju un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1781/2006 (OV L 141, 5.6.2015., 1.–18. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 07.02.2020

Top