EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Policijas sadarbība, migrācija, patvērums un noziedzības apkarošana

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 514/2014 par Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu un finansiālā atbalsta instrumentu policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu paredz kopīgus noteikumus trīs konkrētu Eiropas Savienības (ES) regulu īstenošanai laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam, ar kurām izveido divus iekšlietu finansēšanas instrumentus:

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • 1.

  Palīdzības principi

Ar šo regulu pieņem divu iekšlietu fondu īstenošanas noteikumus, tostarp to darbības pamatprincipus, piemēram, atbilstību ES un valstu tiesību aktiem un ES finanšu interešu aizsardzību.

 • 2.

  ES (Savienības) pasākumi, ārkārtas un tehniskā palīdzība

Regulā ir izklāstīti noteikumi pasākumiem, ko finansē ar iekšlietu fondiem un ko tieši vai netieši īsteno Eiropas Komisija (Savienības pasākumi — pasākumi, kas dod labumu ES kopumā —, kā arī ārkārtas un tehniskā palīdzība).

 • 3.

  Valsts programmas

Regulā arī izklāstīti noteikumi par valsts programmu sagatavošanu un īstenošanu, kā arī šo ES valstīs īstenoto programmu atbilstības noteikumi. Ir arī aprakstīti noteikumi par fondu pārvaldību un kontroli. Lai nodrošinātu ES finansējuma rūpīgu pārvaldību, ir izklāstīti noteikumi par šādiem aspektiem:

 • veids, kādā ES valstis ieceļ iestādes, kas ir atbildīgas par programmu pārvaldību un izdevumu kontroli;
 • programmu revīzijas;
 • maksājumu apturēšana.
 • 4.

  Informēšana un saziņa, uzraudzība un izvērtēšana

Regulā ir arī izklāstīti noteikumi, kas jāievēro saistībā ar informēšanu un publicitāti, piemēram, tas, ka par tādu projektu rezultātiem, kas finansēti ar iekšlietu fondiem, sabiedrība jāinformē pārredzamā veidā. Turklāt regulā ir noteiktas uzraudzības un izvērtēšanas metodes, nosakot arī datumus, kad Komisijai jāsniedz informācija par fondu rezultātiem Eiropas Parlamentam.

 • 5.

  Īstenošanas regulas

Šādi noteikumi un principi ir detalizētāk izklāstīti īstenošanas regulās, ko Komisija īpaši pieņēmusi saistībā ar tādiem tehniskiem aspektiem kā:

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tas ir piemērojams kopš 2014. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

 • Pēdējos gados ir pastāvīgi palielinājusies ES iekšlietu politikas nozīme. Tās mērķis ir palīdzēt radīt atvērtāku un drošāku Eiropu. To mēģina panākt, efektīvi pārvaldot migrācijas plūsmas, novēršot noziedzību un vienlaikus ļaujot likumīgi ceļot un nodrošinot ES ārējo robežu pārvaldību.
 • 2013. gada beigās ES vienojās par daudzgadu finanšu shēmu (ES ilgtermiņa budžetu) laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam. Līdztekus ir racionalizēta ES finansēšanas instrumentu struktūra, rezultātā izveidojot divus iekšlietu fondus: Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu un Iekšējās drošības fondu (ko savukārt veido divi finansēšanas instrumenti: IDF “Robežas” un IDF “Policija”).

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 514/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai (OV L 150, 20.5.2014., 112.–142. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 516/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, groza Padomes Lēmumu 2008/381/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumus Nr. 573/2007/EK un Nr. 575/2007/EK un Padomes Lēmumu 2007/435/EK (OV L 150, 20.5.2014., 168.–194. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 515/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko kā daļu no Iekšējās drošības fonda izveido finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām un atceļ Lēmumu Nr. 574/2007/EK (OV L 150, 20.5.2014., 143.–167. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 513/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko kā daļu no Iekšējās drošības fonda izveido finansiālā atbalsta instrumentu policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai un atceļ Padomes Lēmumu 2007/125/TI (OV L 150, 20.5.2014., 93.–111. lpp.)

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1048/2014 (2014. gada 30. jūlijs), ar kuru nosaka informēšanas un publicitātes pasākumus sabiedrībai un informatīvus pasākumus saņēmējiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai (OV L 291, 7.10.2014., 6.–8. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1049/2014 (2014. gada 30. jūlijs) par informēšanas un publicitātes pasākumu tehniskajiem raksturlielumiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai (OV L 291, 7.10.2014., 9.–13. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 2015/377 (2015. gada 2. marts), ar ko izveido modeļus dokumentiem, kuri vajadzīgi gada atlikuma maksājumiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai (OV L 64, 7.3.2015., 17.–29. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/378 (2015. gada 2. marts), ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014 attiecībā uz ikgadējās grāmatojumu noskaidrošanas procedūras un atbilstības noskaidrošanas procedūras īstenošanu (OV L 64, 7.3.2015., 30.–32. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/840 (2015. gada 29. maijs) par kontrolēm, ko veic atbildīgās iestādes saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai (OV L 134, 30.5.2015, 1.–5. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 14.11.2016

Top