EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tiesības uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināšanas ordera procesā

 

KOPSAVILKUMS

Direktīva 2013/48/ES — tiesības uz advokāta palīdzību un tiesības sazināties ar trešām personām un konsulārajām iestādēm aresta gadījumā

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir nodrošināt, ka aizdomās turētajiem un apsūdzētajiem kriminālprocesā un pieprasītām personām Eiropas apcietināšanas ordera procesā (turpmāk tekstā “pilsoņi”) ir pieejama advokāta palīdzība un tiesības sazināties, kamēr atņemta to brīvība.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Tiesības uz advokāta palīdzību

Pilsoņi var saņemt advokāta palīdzību bez nepamatotas kavēšanās:

  • pirms viņus nopratina tiesību aizsardzības iestāde (piemēram, policija) vai tiesu iestāde;
  • kad veic izmeklēšanas vai citu pierādījumu vākšanas darbību (piemēram, konfrontāciju);
  • no brīvības atņemšanas brīža;
  • savlaicīgi pirms viņi stājas krimināltiesas priekšā.

Konkrēti, direktīva ir piemērojama šādām jomām:

  • tiesības privāti tikties un sazināties ar advokātu;
  • tiesības uz advokāta efektīvu līdzdalību, kad personu nopratina, un tiesības uz advokāta klātbūtni izmeklēšanas vai pierādījumu vākšanas darbībās;
  • tiesības uz konfidencialitāti visu veidu saziņā (tikšanās, sarakste, telefonsarunas u. c.).

Personām, attiecībā uz kurām ir izdots Eiropas apcietināšanas orderis, direktīva nosaka tiesības uz advokāta palīdzību izpildes ES valstī un tiesības izsniegšanas valstī iecelt advokātu.

Tiesības brīvības atņemšanas gadījumā

Pilsoņiem, kuriem atņemta brīvība, ir tiesības bez nepamatotas kavēšanās:

  • informēt vismaz vienu personu pēc savas izvēles par to, ka viņiem ir atņemta brīvība. Ja aizturētais ir bērns, tad persona, kam ir vecāku atbildība, būtu pēc iespējas drīzāk jāinformē;
  • sazināties ar vismaz vienu personu pēc savas izvēles.

Ja pilsoņiem atņem brīvību ES valstī, kas nav viņu valsts, viņiem ir tiesības informēt viņu konsulārās iestādes, tiesības, ka konsulārās amatpersonas viņus apmeklē, tiesības ar tām sazināties un tiesības, ka konsulārās iestādes tiem nokārto juridisko pārstāvību.

Izņēmumi

Direktīva ļauj uz laiku atkāpties no noteiktām tiesībām ārkārtas apstākļos un saskaņā ar stingri definētiem noteikumiem (piemēram, ja pastāv steidzama nepieciešamība novērst smagas negatīvas sekas kādas personas dzīvībai, brīvībai vai fiziskajai neaizskaramībai).

Juridiskā palīdzība

Ar Direktīvu (ES) 2016/1919 nosaka kopējos minimālos noteikumus attiecībā uz tiesībām saņemt juridisko palīdzību aizdomās turētajiem, apsūdzētajiem un pieprasītām personām, nodrošinot Direktīvas (ES) 2013/48 efektivitāti. Tajā noteikts, ka ES valstīm ir jānodrošina, ka aizdomās turētajiem un apsūdzētajiem, kam trūkst līdzekļu, lai samaksātu par advokāta palīdzību, ir tiesības uz juridisko palīdzību, ja tas nepieciešams tiesiskuma interesēs. Lai noteiktu, vai jāpiešķir juridiskā palīdzība, ES valstis var arī izmantot mantiskā stāvokļa pārbaudi (lai novērtētu, vai personai trūkst līdzekļu, lai samaksātu par juridisko palīdzību), pamatotības pārbaudi (lai novērtētu, vai juridiskās palīdzības sniegšana ir tiesiskuma interesēs) vai abas šīs pārbaudes.

Direktīva (ES) 2016/1919 ir pēdējais plānotais tiesību akts, kas pieņemts saskaņā ar 2009. gada novembrī Padomes pieņemto ceļvedi aizdomās turētu vai apsūdzētu personu procesuālo tiesību stiprināšanai kriminālprocesā.

Šī direktīva ES valstu tiesību aktos ir jātransponē līdz 2019. gada 5. maijam.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2013. gada 26. novembra un tā bija jātransponē ES valstu tiesību aktos līdz 2016. gada 27. novembrim.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināšanas ordera procesā, par tiesībām uz to, ka pēc brīvības atņemšanas informē trešo personu, un par tiesībām, kamēr atņemta brīvība, sazināties ar trešām personām un konsulārajām iestādēm (OV L 294, 6.11.2013., 1.–12. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/1919 (2016. gada 26. oktobris) par juridisko palīdzību aizdomās turētajiem un apsūdzētajiem kriminālprocesā un pieprasītajām personām Eiropas apcietināšanas ordera procesā (OV L 297, 4.11.2016., 1.–8. lpp.)

Direktīvas (ES) 2016/1919 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Komisijas Ieteikums (2013. gada 27. novembris) par procesuālajām garantijām neaizsargātām personām, kas ir aizdomās turētās vai apsūdzētās personas kriminālprocesā (OV C 378, 24.12.2013., 8.–10. lpp.)

Komisijas Ieteikums (2013. gada 27. novembris) par aizdomās turētu un apsūdzētu personu tiesībām uz juridisko palīdzību kriminālprocesā (OV C 378, 24.12.2013., 11.–14. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/13/ES (2012. gada 22. maijs) par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā (OV L 142, 1.6.2012., 1.–10. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/64/ES (2010. gada 20. oktobris) par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā (OV L 280, 26.10.2010., 1.–7. lpp.).

Padomes Rezolūcija (2009. gada 30. novembris) par ceļvedi aizdomās turētu vai apsūdzētu personu procesuālo tiesību stiprināšanai kriminālprocesā (OV C 295, 4.12.2009., 1.–3. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 23.11.2017

Top