EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Finansiāls atbalsts ES ārējām robežām un kopējai vīzu politikai — Iekšējās drošības fonds

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 515/2014, ar ko kā daļu no Iekšējās drošības fonda izveido finansiāla atbalsta instrumentu ārējo robežu un vīzu politikai

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu, kas pazīstama kā IDF – robežu un vīzu regula, izveido finansējuma instrumentu un nosaka mērķus, budžetu un procedūras atbilstīgu darbību īstenošanai 2014.–2020. gada periodā.

Šī instrumenta vispārīgais mērķis ir veicināt augsta drošības līmeņa nodrošināšanu ES, vienlaikus atvieglojot likumīgu ceļošanu, nodrošinot ES ārējo robežu efektīvu pārvaldību un vīzu efektīvu apstrādi Šengenas zonā (bezrobežu teritorijā, ko veido 22 ES valstis un 4 asociētās valstis — Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

IDF – robežu fonda mērķis ir atbalstīt:

 • kopējo vīzu politiku, lai atvieglotu likumīgu ceļošanu, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus vīzu pieteikumu iesniedzējiem un vienlīdzīgu attieksmi pret tādu valstu pilsoņiem, kas nav Šengenas zonā, kā arī lai novērstu nelikumīgu imigrāciju;
 • robežu integrētu pārvaldību, tostarp izmantojot kopīgus standartus un apmainoties ar informāciju starp Šengenas zonas valstīm un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru (ERKA aģentūra, jeb plašāk pazīstama kā Frontex), lai nodrošinātu:
  • ārējo robežu augsta līmeņa kontroli un aizsardzību;
  • ārējo robežu raitu šķērsošanu saskaņā ar Šengenas acquis;
  • garantētu piekļuvi starptautiskajai aizsardzībai personām, kam tā ir vajadzīga.

Ar šo instrumentu finansē darbības, lai:

 • pastiprinātu pārbaudes pie ārējām robežām, lai kontrolētu ārējo robežu šķērsošanu;
 • pakāpeniski izveidotu integrētu ārējo robežu pārvaldības sistēmu, kas pamatojas uz solidaritāti un atbildību, piemēram, izmantojot:
  • ārējo robežu novērošanas sistēmas;
  • sadarbību starp robežsardzes, muitas, migrācijas, patvēruma jautājumu un tiesībaizsardzības iestādēm (tostarp jūras robežzonā);
 • veicinātu kopīgas politikas izstrādi attiecībā par vīzām un citām īstermiņa uzturēšanās atļaujām un par konsulārās sadarbības mehānismiem;
 • izveidotu un ekspluatētu IT sistēmas, kas atbalsta kopējo vīzu politiku un robežpārbaudes un palielina informētību par situāciju pie ārējām robežām;
 • sadarbībā ar ārpussavienības valstīm novērstu un nepieļautu nelikumīgu imigrāciju.

Atbilstīgu darbību piemēri:

 • infrastruktūra, IT sistēmas un darbības aprīkojums, tostarp transportlīdzekļi, kas nepieciešami robežkontrolei un vīzu pieprasījumu apstrādei;
 • pētījumi, mācības un izmēģinājuma projekti par darbības standartiem un paraugpraksi nozarē;
 • darbības, kuras ir saistītas ar operatīvo sadarbību starp ES un ārpussavienības valstīm, tostarp kopīgās operācijas;

Fonda darbības īstenošana ir galvenokārt uzticēta 26 iesaistītajām ES valstīm (visām ES valstīm, izņemot Īriju un Apvienoto Karalisti) un četrām Šengenas asociētajām valstīm (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice). Valstu programmās ir noteiktas finansējuma prioritātes, kas nodrošina fonda mērķu sasniegšanu.

Resursu sadalījuma pamatā bija virkne kritēriju, kas saistīti ar ārējās robežas veidu (jūras, sauszemes un starptautiskās lidostas), ņemot vērā ceļotāju plūsmas un risku un apdraudējumu līmeni. Finansējuma sadalījums konkrētiem mērķiem saskaņā ar valstu programmām ir samērīgs ar iesaistīto valstu uzdevumiem un vajadzībām.

Regulas I pielikumā ir iekļauta tabula, kurā norādītas iesaistīto valstu programmu bāzes summas. Īstenošanas periodā šīs summas ir palielinājušās sakarā ar to, ka 2018. gadā veiktās starpposma pārskatīšanas ietvaros valstu programmām piešķīra papildu finansējumu, konkrēti, IT sistēmu izstrādei un konkrētu darbību īstenošanai.

Daļu finansējuma tieši pārvalda Komisija Savienības darbību formā, kas ietver palīdzību neatliekamu un īpašu vajadzību risināšanai ārkārtas situācijās (ārkārtas palīdzība).

Fondu papildina finansiāla atbalsta instruments policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai (IDF – policijas fonds), kas izveidots ar Regulu (ES) Nr. 513/2014.

Budžets

IDF – robežu un vīzu fonda (2014.–2020. g.) kopējais sākotnējā piešķīruma apjoms bija 2,76 miljardi eiro (pašreizējās cenās).

Īstenošana

Šī instrumenta īstenošanas vispārīgie noteikumi un kārtība ir izklāstīta tā dēvētajā “horizontālajā regulā” (Regula (ES) Nr. 514/2014 — sk. attiecīgo kopsavilkumu).

Fonda attiecināšana uz Šengenas asociētajām valstīm

Ir noslēgti nolīgumi starp ES un četrām Šengenas asociētajām valstīm, kas tām ļauj piedalīties IDF – robežu un vīzu fondā.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2014. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 515/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko kā daļu no Iekšējās drošības fonda izveido finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām un atceļ Lēmumu Nr. 574/2007/EK (OV L 150, 20.5.2014., 143.–167. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 515/2014 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 513/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko kā daļu no Iekšējās drošības fonda izveido finansiālā atbalsta instrumentu policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai un atceļ Padomes Lēmumu 2007/125/TI (OV L 150, 20.5.2014., 93.–111. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 514/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai (OV L 150, 20.5.2014., 112.–142. lpp.)

Šveices Konfederācija

Padomes Lēmums (ES) 2018/929 (2018. gada 25. jūnijs) par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām, kas ir daļa no Iekšējās drošības fonda (OV L 165, 2.7.2018., 1.–2. lpp.)

Padomes Lēmums (ES) 2018/404 (2018. gada 13. marts) par to, lai Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām, kas ir daļa no Iekšējās drošības fonda (OV L 74, 16.3.2018., 1.–2. lpp.)

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām, kas ir daļa no Iekšējās drošības fonda (OV L 165, 2.7.2018., 3.–11. lpp.)

Islande

Padomes Lēmums (ES) 2018/948 (2018. gada 25. jūnijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Islandi par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām, kas ir daļa no Iekšējās drošības fonda (OV L 167, 4.7.2018., 1.–2. lpp.).

Padomes Lēmums (ES) 2018/398 (2017. gada 12. jūnijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Islandi par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām, kas ir daļa no Iekšējās drošības fonda (OV L 72, 15.3.2018., 1.–2. lpp.)

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Islandi par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām, kas ir daļa no Iekšējās drošības fonda (OV L 72, 15.3.2018., 3.–11. lpp.)

Norvēģijas Karaliste

Padomes Lēmums (ES) 2017/1249 (2017. gada 16. jūnijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Savienību un Norvēģijas Karalisti par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām, kas ir daļa no Iekšējās drošības fonda (OV L 179, 12.7.2017., 1.–2. lpp.)

Padomes Lēmums (ES) 2017/479 (2016. gada 8. decembris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām, kas ir daļa no Iekšējās drošības fonda (OV L 75, 21.3.2017., 1.–2. lpp.)

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām, kas ir daļa no Iekšējās drošības fonda (OV L 75, 21.3.2017., 3.–11. lpp.)

Informācija par to, ka stājas spēkā Nolīgums starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām, kas ir daļa no Iekšējās drošības fonda (OV L 68, 12.3.2018., 1. lpp.)

Lihtenšteinas Firstiste

Padomes Lēmums (ES) 2017/657 (2017. gada 3. aprīlis) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Lihtenšteinas Firstisti par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām, kas ir daļa no Iekšējās drošības fonda (OV L 94, 7.4.2017., 1.–2. lpp.)

Padomes Lēmums (ES) 2017/47 (2016. gada 8. novembris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Lihtenšteinas Firstisti par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām, kas ir daļa no Iekšējās drošības fonda (OV L 7, 12.1.2017., 2.–3. lpp.)

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Lihtenšteinas Firstisti par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām, kas ir daļa no iekšējās drošības fonda (OV L 7, 12.1.2017., 4.–13. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 26.06.2019

Top