EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Klimata pārmaiņas — ES ratificētais Parīzes nolīgums

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums (ES) 2016/1841 par Parīzes nolīgumu par klimata pārmaiņām

Parīzes nolīgums

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

 • Ar šo Eiropas Savienības Padomes lēmumu visu Eiropas Savienības (ES) valstu vārdā ratificē Parīzes nolīgumu par klimata pārmaiņām.
 • Ar nolīgumu cenšas panākt, lai pasaule noteiktāk stātos pretim klimata pārmaiņu draudiem, tostarp ierobežojot sasilšanu krietni zem 2 oC atzīmes.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Saskaņā ar nolīgumu ES valstis:
  • centīsies sasniegt ilgtermiņa mērķi ierobežot globālo vidējās temperatūras pieaugumu krietni zem 2 oC atzīmes salīdzinājumā ar pirmsindustriālā laikmeta līmeni;
  • turpinās centienus ierobežot šo pieaugumu 1,5 oC robežās;
  • sagatavos un īstenos valstu rīcības plānus (iecerētais valsts noteiktais devums), lai sasniegtu minētos mērķus;
  • ziņos cita citai un sabiedrībai par progresu, ko tās panākušas savu saistību izpildes jomā;
  • sākot no 2023. gada, sadarbībā ar starptautiskajiem partneriem reizi piecos gados veiks globālu izsvēršanu, lai noteiktu turpmākos mērķus, pamatojoties uz zinātniskiem pierādījumiem un sasniegtajiem rezultātiem;
  • veiks pasākumus, lai risinātu problēmas saistībā ar klimata pārmaiņu ietekmi, no kuras vairs nav iespējams izvairīties;
  • sniegs praktisku un finansiālu atbalstu jaunattīstības valstīm, lai palīdzētu tām pielāgoties klimata pārmaiņām.

ES līdzšinējā rīcība klimata pārmaiņu jomā

 • ES valstis 2014. gadā noteica saistošu mērķi līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 40 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni.
 • Šajā nolūkā būs jāpāriet uz tīrām, ilgtspējīgām enerģijas formām, kurām jābūt arī konkurētspējīgām un cenas ziņā pieejamām. ES atzīst, ka ir vajadzīgi stimuli, lai veicinātu ieguldījumu veikšanu šajā jomā.

KOPŠ KURA LAIKA NOLĪGUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas stājas spēkā 2016. gada 4. novembrī un tiks piemērots no 2020. gada.

KONTEKSTS

Ar nolīgumu cenšas panākt, lai pasaule noteiktāk stātos pretim klimata pārmaiņām, īstenojot pašreizējo politiku tā, lai līdz gadsimta beigām panāktu klimata neitralitāti.

Nolīgumu 2015. gada decembrī Parīzē pieņēma 195 valstis, un ar to aizstāj 1997. gada Kioto protokolu.

Plašāka informācija

PAMATDOKUMENTS

Padomes Lēmums (ES) 2016/1841 (2016. gada 5. oktobris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros pieņemto Parīzes nolīgumu (OV L 282, 19.10.2016., 1.–3. lpp.)

Parīzes nolīgums (OV L 282, 19.10.2016., 4.–18. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 04.11.2016

Top