EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošana elektriskās un elektroniskās iekārtās

Dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošana elektriskās un elektroniskās iekārtās

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to pastiprina esošos noteikumus par bīstamu vielu, piemēram, svina, dzīvsudraba un kadmija, izmantošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (EEI), lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi, tostarp veicinot videi nekaitīgu EEI atkritumu reģenerāciju un pārstrādi.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar šo tiesību akta pārstrādāto versiju atjaunina Direktīvu 2002/95/EK, ar kuru ierobežo dažu bīstamu vielu izmantošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (EEI), attiecinot bīstamo vielu izmantošanas ierobežojumus uz plašāku EEI loku.

Darbības joma

 • Direktīvas pielikumā ir uzskaitītas EEI kategorijas, uz kurām attiecas šis tiesību akts. Kategorijās ietilpst gan mājsaimniecības ierīces, gan informācijas tehnoloģiju (IT) iekārtas, un ir paredzēta arī atklāta kategorija, kas aptver visas citās kategorijās neietilpstošās EEI (no 2019. gada jūlija).
 • Aizliegums tagad attiecas uz visām EEI, kā arī uz kabeļiem un rezerves daļām. Atsevišķiem īpašiem gadījumiem ir paredzēti nedaudzi izņēmumi.
 • Aizliegums uz noteiktiem izstrādājumiem tiek attiecināts pakāpeniski. Tas stājas spēkā:
  • 2014. gada 22. jūlijā attiecībā uz monitoringa un kontroles ierīcēm un medicīnas ierīcēm;
  • 2016. gada 22. jūlijā — uz in vitro medicīnas ierīcēm;
  • 2017. gada 22. jūlijā — uz rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentiem;
  • 2019. gada 22. jūlijā — uz pārējām ražojumu grupām.

Izņēmumi

Aizliegumi neattiecas uz virkni tādu izstrādājumu kā ieroči, kosmosa iekārtas, lielizmēra stacionārie rūpnieciskie mehānismi (piemēram, iespiedpreses, smalcināšanas un urbšanas iekārtas) un stacionārās iekārtas (piemēram, elektrības ģeneratori). Ierobežojumus nepiemēro arī fotoelementu paneļiem.

Ar Direktīvu (ES) 2017/2102 groza Direktīvu 2011/65/ES, lai risinātu virkni jautājumu nolūkā izvairīties no neparedzētas tiesību aktu ietekmes, ko varētu izraisīt 2011. gadā ieviestā atvērtā darbības joma.

Ar to no direktīvas darbības jomas izslēdz ērģeles ar stabulēm un autoceļiem neparedzētu mobilo tehniku.

Tāpat tās mērķis ir veicināt aprites ekonomiku, atceļot aizliegumu attiecībā uz sekundārā tirgus operācijām (remonts, rezerves daļu nomaiņa, atjaunošana un atkārtota izmantošana, un modernizēšana) EEI, kas neietilpa iepriekšējās Direktīvas 2002/95/EK darbības jomā, bet kas neatbilstu Direktīvai 2011/65/ES.

Atkārtoti izmantotām rezerves daļām, kas iegūtas no EEI, var piemērot atbrīvojumu ar nosacījumu, ka atkārtotā izmantošana notiek revidējamās slēgta cikla uzņēmumu mijmaiņas sistēmās un ka par detaļu atkārtoto izmantošanu ir paziņots patērētājam.

Izņēmumi

 • Ja ir izpildīti īpaši kritēriji, aizliegumi pagaidām neattiecas arī uz dažiem tādiem izmantošanas veidiem kā dzīvsudraba izmantošana enerģiju taupošās spuldzēs.
 • Divos direktīvas pielikumos ir noteikti atbrīvojumi no ierobežojumiem. Kopš direktīvas publicēšanas ir pievienoti vēl vairāki atbrīvojumi, savukārt citi ir zaudējuši spēku un vairs nav piemērojami. Atbrīvojumu sarakstus pastāvīgi atjaunina atbilstoši tehnoloģiju attīstībai.

Pienākumi

 • Direktīva paredz pienākumu ražotājiem nodrošināt, ka visas EEI, ko tie laiž tirgū, ir izveidotas un saražotas saskaņā ar prasībām, kas izklāstītas šajā tiesību aktā.
 • Importētājiem ir jāpārbauda, ka ir apstiprināta iekārtu atbilstība piemērojamajiem standartiem.
 • Izplatītājiem arī ir jānodrošina standartu ievērošana.

Pielāgošana un pārskatīšana

 • Dažādie pielikumi, tostarp ierobežoto vielu un to pieļaujamo koncentrācijas vērtību saraksts, tiek regulāri pārskatīti. Tie tiks aktualizēti atbilstoši zinātnes un tehnoloģiju attīstībai, un tiek ņemti vērā arī cilvēku veselības un vides apdraudējumi.
 • Vēlākais līdz 2021. gada 22. jūlijam Eiropas Komisija veic vispārēju direktīvas pārskatīšanu.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2011. gada 21. jūlija. Ar Direktīvu 2011/65/ES tika pārstrādāta un aizstāta Direktīva 2002/95/EK (un tās turpmākie grozījumi), kas bija jātransponē ES valstu tiesību aktos līdz 2004. gadam. Direktīvas 2011/65/ES jaunie noteikumi bija jātransponē ES valstu tiesību aktos līdz 2013. gadam.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/65/ES (2011. gada 8. jūnijs) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (pārstrādāta versija) (OV L 174, 1.7.2011., 88.–110. lpp.)

Direktīvas 2011/65/ES turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 18.10.2018

Top