EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vides un klimata pasākumu programma (LIFE) (2014.-2020. g.)

Ar šo regulu izveido programmas LIFE, kas ir galvenais ES finansējuma instruments vides un klimata pārmaiņu politikas jomā, piekto versiju. Tā koncentrējas uz konkrētām vides un klimata politikas prioritātēm un rīcības jomām.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1293/2013 (2013. gada 11. decembris) par vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveidi, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 614/2007.

KOPSAVILKUMS

LIFEVides un klimata pasākumu programmas (programmaLIFE) 2014.-2020. gadam mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību un stratēģijā“Eiropa 2020” , Sestajā ES vides rīcības programmā un citās attiecīgās ES vides un klimata pārmaiņu iniciatīvās noteikto mērķu un uzdevumu izpildi.

Programmai ir divas apakšprogrammas (“Vide” un “Klimata pasākumi”). Tajā ir ieviesti arī integrētie projekti, kas tiek īstenoti plašā mērogā, sākot ar reģionu vai vairāku iesaistīto pilsētu līmeni. To mērķis ir īstenot vides un klimata pārmaiņu politiku, piemērojot plānus vai stratēģijas, kuras noteiktas ES tiesību aktos, un integrējot šo politiku citās politikas jomās. Lai to panāktu, ir svarīgi mobilizēt savstarpēji papildinošus finansējuma avotus, jo īpaši ES fondus.

Programmā ir ieviesti arī divi novatoriski finanšu instrumenti projektu finansēšanai ar aizdevumu un pašu kapitāla palīdzību: PF4EE (Energoefektivitātes privātā finansējuma instruments) un NCFF (Dabas kapitāla finansēšanas mehānisms), ko izmēģinājuma kārtā līdzfinansē Komisija un Eiropas Investīciju banka (EIB).

Kopumā projektiem tiek tērēts vismaz 81 % no programmas LIFE līdzekļiem.

Programmas LIFE galvenie mērķi ir šādi:

  • rosināt pārmaiņas vides un klimata pasākumu politikas izstrādē;
  • sekmēt vides un klimata mērķu īstenošanu un integrāciju citos politikas virzienos un ES valstu praksē;
  • atbalstīt labāku pārvaldību;
  • nodrošināt īpašu saikni ar ES prioritātēm: resursu efektivitāte, bioloģiskās daudzveidības zaudēšana un klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās tām.

Vides apakšprogrammā (75 % no kopējā budžeta) ir trīs prioritārās jomas:

  • vide un resursu efektivitāte;
  • daba un bioloģiskā daudzveidība (55 % no Vides apakšprogrammas rīcības dotācijām paredzētā budžeta);
  • vides pārvaldība un informācija.

Šīs prioritārās jomas aptver septiņas tematiskās prioritātes: daba un bioloģiskā daudzveidība; ūdens, tostarp jūras vide; atkritumi; resursu efektivitāte, tostarp attiecībā uz augsni un mežiem un vidi saudzējošu un apritē pamatotu ekonomiku; vide un veselība, tostarp attiecībā uz ķimikālijām un troksni; gaisa kvalitāte un emisijas, tostarp pilsētvide; kā arī informācija un pārvaldība.

Klimata pasākumu apakšprogrammā (25 % no kopējā budžeta) ir trīs prioritārās jomas:

  • mazināšana (veicina siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu);
  • pielāgošanās (atbalsta centienus palielināt noturību pret klimata pārmaiņām);
  • programmas LIFE klimata pārvaldība un informācija (piemēram, informētības par klimata jautājumiem uzlabošana).

Valsts piešķīrumi

Pirmās daudzgadu darba programmas laikā (2014.-2017. g.) Vides apakšprogrammas valsts piešķīrumi attiecas tikai uz “tradicionālajiem” (t. i., paraugprakses, demonstrējumu, izmēģinājuma projektiem vai informēšanas, izpratnes veidošanas un izplatīšanas) projektiem un NCFF. No 2018. gada šo projektu atlase notiks, pamatojoties vienīgi uz to vērtību.

Teritoriālā darbības joma

Trešās valstis programmas LIFE īstenošanā var piedalīties, noslēdzot īpašu nolīgumu ar Komisiju. Noteiktos apstākļos ir iespējamas arī programmas darbības ārpus ES teritorijas, kā arī sadarbība ar starptautiskām organizācijām.

Programmas LIFE 2014.-2020. gadam kopējais budžets ir gandrīz EUR 3,4567 miljardi.

Plašāka informācija

Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne par programmu LIFE un prezentācija.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 1293/2013

1.1.2014.

OV L 347, 20.12.2013.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/203/ES (2014. gada 19. marts) par LIFE daudzgadu darba programmas pieņemšanu 2014.-2017. gadam (OV L 116, 17.4.2014.).

Pēdējo reizi atjaunots: 16.06.2014

Top